DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Lao Ch���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.29-230523-0004 1 GIÀNG A LÙ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:10:28 24/05/2023 08:10:28 Đã trả kết quả
2 H63.26.29-230523-0011 1 GIÀNG A SÂU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:40:47 24/05/2023 09:40:47 Đã trả kết quả
3 H63.26.29-230523-0018 1 LÝ THỊ DINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 11:15:29 24/05/2023 11:15:29 Đã trả kết quả
4 H63.26.29-230523-0025 1 A NẮNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:08:52 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.26.29-230523-0013 1 SÙNG A DUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:01:09 24/05/2023 10:01:09 Đã trả kết quả
6 H63.26.29-230523-0019 1 LÝ THỊ HỜ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:05:51 24/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.26.29-230522-0008 1 SÙNG A CHAY Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:11:00 23/05/2023 16:11:00 Đã trả kết quả
8 H63.26.29-230522-0006 1 SÙNG A TANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:59:52 23/05/2023 14:59:52 Đã trả kết quả
9 H63.26.29-230523-0027 1 LÝ A VÀNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:30:18 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.26.29-230522-0002 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 13:44:03 23/05/2023 13:44:03 Đã trả kết quả
11 H63.26.29-230522-0003 1 GIÀNG A THỦ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:00:43 23/05/2023 14:00:43 Đã trả kết quả
12 H63.26.29-230523-0017 1 THÀO THỊ CHA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:58:03 24/05/2023 10:58:03 Đã trả kết quả
13 H63.26.29-230523-0001 1 HẢNG A CU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:34:48 24/05/2023 07:34:48 Đã trả kết quả
14 H63.26.29-230523-0023 1 THÀO A SÀO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:51:15 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.26.29-230522-0001 1 LỜ A SENG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:19:21 23/05/2023 11:19:21 Đã trả kết quả
16 H63.26.29-230523-0006 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:35:16 24/05/2023 08:35:16 Đã trả kết quả
17 H63.26.29-230523-0014 1 GIÀNG A TÁU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:16:04 24/05/2023 10:16:04 Đã trả kết quả
18 H63.26.29-230523-0021 1 LỜ A MINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:29:49 24/05/2023 17:29:49 Đã trả kết quả
19 H63.26.29-230522-0005 1 GIÀNG THỊ BẦU Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:41:18 23/05/2023 14:41:18 Đã trả kết quả
20 H63.26.29-230523-0028 1 SÙNG A SÚA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:40:14 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.26.29-230523-0016 1 THÀO THỊ CHA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:48:29 24/05/2023 10:48:29 Đã trả kết quả
22 H63.26.29-230523-0029 1 GIÀNG A CHEO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:48:39 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.26.29-230524-0004 1 GIÀNG A THÊNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:56:54 25/05/2023 08:56:54 Đã trả kết quả
24 H63.26.29-230524-0001 1 MÙA A THẮNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:15:42 25/05/2023 08:15:42 Đã trả kết quả
25 H63.26.29-230523-0031 1 SÙNG A THÁI Đăng ký khai sinh 23/05/2023 19:07:48 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.26.29-230523-0026 1 GIÀNG A SỬ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:19:01 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.26.29-230524-0003 1 SÙNG A CHÁNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:39:59 25/05/2023 08:39:59 Đã trả kết quả
28 H63.26.29-230523-0003 1 GIÀNG A PAO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:59:20 24/05/2023 07:59:20 Đã trả kết quả
29 H63.26.29-230530-0009 1 GIÀNG A NHÀ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 14:15:58 31/05/2023 14:15:58 Đã trả kết quả
30 H63.26.29-230523-0005 1 GIÀNG A CHÚ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:20:57 24/05/2023 08:20:57 Đã trả kết quả
31 H63.26.29-230523-0030 1 MÙA THỊ PHUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:59:02 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.26.29-230522-0004 1 LỜ THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:22:12 23/05/2023 14:22:12 Đã trả kết quả
33 H63.26.29-230523-0002 1 GIÀNG A LỜ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:48:33 24/05/2023 07:48:33 Đã trả kết quả
34 H63.26.29-230529-0001 1 GIÀNG A MẠNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 14:21:14 30/05/2023 14:21:14 Đã trả kết quả
35 H63.26.29-230530-0002 1 GIÀNG THỊ NINH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:22:14 31/05/2023 08:22:14 Đã trả kết quả
36 H63.26.29-230523-0009 1 GIÀNG THỊ DUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:08:26 24/05/2023 09:08:26 Đã trả kết quả
37 H63.26.29-230523-0024 1 THÀO A HỒNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:59:22 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 H63.26.29-230530-0008 1 LỜ A SENG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 13:48:19 31/05/2023 13:48:19 Đã trả kết quả
39 H63.26.29-230530-0012 1 GIÀNG A XÊ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:36:36 31/05/2023 15:36:36 Đã trả kết quả
40 H63.26.29-230530-0004 1 GIÀNG A SỞ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:09:10 31/05/2023 09:09:10 Đã trả kết quả
41 H63.26.29-230530-0001 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 07:59:15 31/05/2023 07:59:15 Đã trả kết quả
42 H63.26.29-230517-0002 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:09:40 18/05/2023 15:09:40 Đã trả kết quả
43 H63.26.29-230523-0007 1 LÝ A HỒNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:44:48 24/05/2023 08:44:48 Đã trả kết quả
44 H63.26.29-230517-0001 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:10:28 18/05/2023 10:10:28 Đã trả kết quả
45 H63.26.29-230530-0005 1 GIÀNG A CHINH Đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:39:47 31/05/2023 09:39:47 Đã trả kết quả
46 H63.26.29-230530-0003 1 CỨ A HÙ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:44:20 31/05/2023 08:44:20 Đã trả kết quả
47 H63.26.29-230530-0011 1 SÙNG A CHỜ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:14:22 31/05/2023 15:14:22 Đã trả kết quả
48 H63.26.29-230530-0010 1 SÙNG A HỒ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 14:59:21 31/05/2023 14:59:21 Đã trả kết quả
49 H63.26.29-230524-0006 1 THÀO A GIÀNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:16:59 25/05/2023 14:16:59 Đã trả kết quả
50 H63.26.29-230523-0012 1 LÝ A TỦA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:50:42 24/05/2023 09:50:42 Đã trả kết quả
51 H63.26.29-230523-0015 1 LỜ A LẨU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:38:33 24/05/2023 10:38:33 Đã trả kết quả
52 H63.26.29-230530-0007 1 GIÀNG A DÊ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 10:36:48 31/05/2023 10:36:48 Đã trả kết quả
53 H63.26.29-230523-0022 1 LÝ A PAI Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:40:44 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.26.29-230524-0002 1 SÙNG A KHÀY Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:29:30 25/05/2023 08:29:30 Đã trả kết quả
55 H63.26.29-230524-0005 1 LỜ A SÙNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:46:32 25/05/2023 09:46:32 Đã trả kết quả
56 H63.26.29-230530-0013 1 VÀNG A TỦA Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:57:31 31/05/2023 15:57:31 Đã trả kết quả
57 H63.26.29-230523-0020 1 GIÀNG A CHANG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:15:41 24/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
58 H63.26.29-230523-0008 1 LỜ A SÀO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:55:50 24/05/2023 08:55:50 Đã trả kết quả
59 H63.26.29-230523-0010 1 GIÀNG THỊ SƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:25:47 26/05/2023 09:25:47 Đã trả kết quả
60 H63.26.29-230522-0009 1 GIÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:25:43 23/05/2023 16:25:43 Đã trả kết quả
61 H63.26.29-230522-0007 1 CỨ A GÂU Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:27:37 23/05/2023 15:27:37 Đã trả kết quả
62 H63.26.29-230523-0032 1 GIÀNG A CHƠ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 19:17:15 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả