DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Lao Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.29-230523-0004 1 GIÀNG A LÙ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:10:28 24/05/2023 08:10:28 Đã trả kết quả
2 H63.26.29-230523-0011 1 GIÀNG A SÂU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:40:47 24/05/2023 09:40:47 Đã trả kết quả
3 H63.26.29-230523-0018 1 LÝ THỊ DINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 11:15:29 24/05/2023 11:15:29 Đã trả kết quả
4 H63.26.29-230523-0025 1 A NẮNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:08:52 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.26.29-230523-0013 1 SÙNG A DUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:01:09 24/05/2023 10:01:09 Đã trả kết quả
6 H63.26.29-230523-0019 1 LÝ THỊ HỜ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:05:51 24/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.26.29-230522-0008 1 SÙNG A CHAY Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:11:00 23/05/2023 16:11:00 Đã trả kết quả
8 H63.26.29-230522-0006 1 SÙNG A TANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:59:52 23/05/2023 14:59:52 Đã trả kết quả
9 H63.26.29-230523-0027 1 LÝ A VÀNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:30:18 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.26.29-230522-0002 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 13:44:03 23/05/2023 13:44:03 Đã trả kết quả
11 H63.26.29-230522-0003 1 GIÀNG A THỦ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:00:43 23/05/2023 14:00:43 Đã trả kết quả
12 H63.26.29-230523-0017 1 THÀO THỊ CHA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:58:03 24/05/2023 10:58:03 Đã trả kết quả
13 H63.26.29-230523-0001 1 HẢNG A CU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:34:48 24/05/2023 07:34:48 Đã trả kết quả
14 H63.26.29-230523-0023 1 THÀO A SÀO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:51:15 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.26.29-230522-0001 1 LỜ A SENG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:19:21 23/05/2023 11:19:21 Đã trả kết quả
16 H63.26.29-230523-0006 1 GIÀNG A TỦA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:35:16 24/05/2023 08:35:16 Đã trả kết quả
17 H63.26.29-230523-0014 1 GIÀNG A TÁU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:16:04 24/05/2023 10:16:04 Đã trả kết quả
18 H63.26.29-230523-0021 1 LỜ A MINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:29:49 24/05/2023 17:29:49 Đã trả kết quả
19 H63.26.29-230522-0005 1 GIÀNG THỊ BẦU Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:41:18 23/05/2023 14:41:18 Đã trả kết quả
20 H63.26.29-230523-0028 1 SÙNG A SÚA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:40:14 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.26.29-230523-0016 1 THÀO THỊ CHA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:48:29 24/05/2023 10:48:29 Đã trả kết quả
22 H63.26.29-230523-0029 1 GIÀNG A CHEO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:48:39 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.26.29-230524-0004 1 GIÀNG A THÊNH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:56:54 25/05/2023 08:56:54 Đã trả kết quả
24 H63.26.29-230524-0001 1 MÙA A THẮNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:15:42 25/05/2023 08:15:42 Đã trả kết quả
25 H63.26.29-230523-0031 1 SÙNG A THÁI Đăng ký khai sinh 23/05/2023 19:07:48 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.26.29-230523-0026 1 GIÀNG A SỬ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:19:01 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.26.29-230524-0003 1 SÙNG A CHÁNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:39:59 25/05/2023 08:39:59 Đã trả kết quả
28 H63.26.29-230523-0003 1 GIÀNG A PAO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:59:20 24/05/2023 07:59:20 Đã trả kết quả
29 H63.26.29-230530-0009 1 GIÀNG A NHÀ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 14:15:58 31/05/2023 14:15:58 Đã trả kết quả
30 H63.26.29-230523-0005 1 GIÀNG A CHÚ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:20:57 24/05/2023 08:20:57 Đã trả kết quả
31 H63.26.29-230523-0030 1 MÙA THỊ PHUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 18:59:02 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.26.29-230522-0004 1 LỜ THỊ PÀNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:22:12 23/05/2023 14:22:12 Đã trả kết quả
33 H63.26.29-230523-0002 1 GIÀNG A LỜ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:48:33 24/05/2023 07:48:33 Đã trả kết quả
34 H63.26.29-230529-0001 1 GIÀNG A MẠNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 14:21:14 30/05/2023 14:21:14 Đã trả kết quả
35 H63.26.29-230530-0002 1 GIÀNG THỊ NINH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:22:14 31/05/2023 08:22:14 Đã trả kết quả
36 H63.26.29-230523-0009 1 GIÀNG THỊ DUA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:08:26 24/05/2023 09:08:26 Đã trả kết quả
37 H63.26.29-230523-0024 1 THÀO A HỒNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:59:22 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 H63.26.29-230530-0008 1 LỜ A SENG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 13:48:19 31/05/2023 13:48:19 Đã trả kết quả
39 H63.26.29-230530-0012 1 GIÀNG A XÊ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:36:36 31/05/2023 15:36:36 Đã trả kết quả
40 H63.26.29-230530-0004 1 GIÀNG A SỞ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:09:10 31/05/2023 09:09:10 Đã trả kết quả
41 H63.26.29-230530-0001 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 07:59:15 31/05/2023 07:59:15 Đã trả kết quả
42 H63.26.29-230517-0002 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:09:40 18/05/2023 15:09:40 Đã trả kết quả
43 H63.26.29-230523-0007 1 LÝ A HỒNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:44:48 24/05/2023 08:44:48 Đã trả kết quả
44 H63.26.29-230517-0001 1 LỜ A SENG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:10:28 18/05/2023 10:10:28 Đã trả kết quả
45 H63.26.29-230530-0005 1 GIÀNG A CHINH Đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:39:47 31/05/2023 09:39:47 Đã trả kết quả
46 H63.26.29-230530-0003 1 CỨ A HÙ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:44:20 31/05/2023 08:44:20 Đã trả kết quả
47 H63.26.29-230530-0011 1 SÙNG A CHỜ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:14:22 31/05/2023 15:14:22 Đã trả kết quả
48 H63.26.29-230530-0010 1 SÙNG A HỒ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 14:59:21 31/05/2023 14:59:21 Đã trả kết quả
49 H63.26.29-230524-0006 1 THÀO A GIÀNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:16:59 25/05/2023 14:16:59 Đã trả kết quả
50 H63.26.29-230523-0012 1 LÝ A TỦA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:50:42 24/05/2023 09:50:42 Đã trả kết quả
51 H63.26.29-230523-0015 1 LỜ A LẨU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:38:33 24/05/2023 10:38:33 Đã trả kết quả
52 H63.26.29-230530-0007 1 GIÀNG A DÊ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 10:36:48 31/05/2023 10:36:48 Đã trả kết quả
53 H63.26.29-230523-0022 1 LÝ A PAI Đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:40:44 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.26.29-230524-0002 1 SÙNG A KHÀY Đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:29:30 25/05/2023 08:29:30 Đã trả kết quả
55 H63.26.29-230524-0005 1 LỜ A SÙNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:46:32 25/05/2023 09:46:32 Đã trả kết quả
56 H63.26.29-230530-0013 1 VÀNG A TỦA Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:57:31 31/05/2023 15:57:31 Đã trả kết quả
57 H63.26.29-230523-0020 1 GIÀNG A CHANG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:15:41 24/05/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
58 H63.26.29-230523-0008 1 LỜ A SÀO Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:55:50 24/05/2023 08:55:50 Đã trả kết quả
59 H63.26.29-230523-0010 1 GIÀNG THỊ SƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:25:47 26/05/2023 09:25:47 Đã trả kết quả
60 H63.26.29-230522-0009 1 GIÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:25:43 23/05/2023 16:25:43 Đã trả kết quả
61 H63.26.29-230522-0007 1 CỨ A GÂU Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:27:37 23/05/2023 15:27:37 Đã trả kết quả
62 H63.26.29-230523-0032 1 GIÀNG A CHƠ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 19:17:15 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả