DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Li���u ����
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.26-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:55:10 01/06/2023 09:55:10 Đã trả kết quả
2 H63.25.26-230531-0002 1 MÔNG VĂN LIÊU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:58:40 02/06/2023 14:58:40 Đã trả kết quả
3 H63.25.26-230531-0006 1 MÔNG THỊ PHƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:40 01/06/2023 16:47:40 Đã trả kết quả
4 H63.25.26-230530-0007 1 TRẦN VĂN VỌNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:50:54 31/05/2023 16:50:54 Đã trả kết quả
5 H63.25.26-230531-0005 1 LĂNG VĂN SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:27:01 01/06/2023 16:27:01 Đã trả kết quả
6 H63.25.26-230531-0003 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:34:51 01/06/2023 15:34:51 Đã trả kết quả
7 H63.25.26-230531-0004 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 31/05/2023 16:21:05 07/06/2023 16:21:05 Đã trả kết quả