DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Li���u ����
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.26-230425-0001 1 HOÀNG THỊ BẠCH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 25/04/2023 09:23:35 05/05/2023 09:23:35 Đã trả kết quả
2 H63.25.26-230404-0001 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 09:18:21 05/05/2023 09:18:21 Đã trả kết quả
3 H63.25.26-230428-0004 1 HOÀNG THỊ BẠCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:08:50 02/06/2023 15:08:50 Đã trả kết quả
4 H63.25.26-230428-0003 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:05:41 02/06/2023 15:05:41 Đã trả kết quả