DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� La P��n T���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.28-230531-0005 1 GIÀNG THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:21:48 01/06/2023 16:21:48 Đã trả kết quả
2 H63.26.28-230531-0001 1 HẢNG A CHUA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:02:51 01/06/2023 09:02:51 Đã trả kết quả
3 H63.26.28-230531-0002 1 HỜ A THẢNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:24:28 01/06/2023 09:24:28 Đã trả kết quả
4 H63.26.28-230531-0006 1 GIÀNG THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:23:31 01/06/2023 16:23:31 Đã trả kết quả
5 H63.26.28-230531-0003 1 GIÀNG A GIÀNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:09:18 01/06/2023 10:09:18 Đã trả kết quả
6 H63.26.28-230531-0004 1 LÝ A ĐẠI Đăng ký khai tử 31/05/2023 11:15:17 01/06/2023 11:15:17 Đã trả kết quả