DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã La Pán Tẩn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.28-230504-0006 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:38:53 05/05/2023 10:38:53 Đã trả kết quả
2 H63.26.28-230505-0001 1 HỜ THỊ DỞ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 08:35:31 10/05/2023 08:35:31 Đã trả kết quả
3 H63.26.28-230504-0002 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:33:14 05/05/2023 10:33:14 Đã trả kết quả
4 H63.26.28-230504-0004 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:36:07 05/05/2023 10:36:07 Đã trả kết quả
5 H63.26.28-230504-0007 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:40:52 05/05/2023 10:40:52 Đã trả kết quả
6 H63.26.28-230504-0003 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:34:44 05/05/2023 10:34:44 Đã trả kết quả
7 H63.26.28-230504-0005 1 GIÀNG THỊ CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:37:37 05/05/2023 10:37:37 Đã trả kết quả
8 H63.26.28-230504-0001 1 HỜ A PHÀ Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:22:58 05/05/2023 08:22:58 Đã trả kết quả
9 H63.26.28-230524-0006 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:01:14 25/05/2023 14:01:14 Đã trả kết quả
10 H63.26.28-230523-0008 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:04:39 24/05/2023 16:04:39 Đã trả kết quả
11 H63.26.28-230523-0002 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:45:15 24/05/2023 15:45:15 Đã trả kết quả
12 H63.26.28-230524-0003 1 THÀO A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:38:05 25/05/2023 13:38:05 Đã trả kết quả
13 H63.26.28-230522-0008 1 HẢNG A CHÙ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 13:34:11 24/05/2023 13:34:11 Đã trả kết quả
14 H63.26.28-230522-0010 1 LÝ A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:11:35 23/05/2023 14:11:35 Đã trả kết quả
15 H63.26.28-230522-0013 1 LÝ A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:47:48 23/05/2023 14:47:48 Đã trả kết quả
16 H63.26.28-230518-0006 1 LÝ A SÚA Đăng ký kết hôn 18/05/2023 16:00:27 19/05/2023 16:00:27 Đã trả kết quả
17 H63.26.28-230522-0005 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:44:28 23/05/2023 08:44:28 Đã trả kết quả
18 H63.26.28-230518-0003 1 KHANG A TU Đăng ký nhận cha, mẹ, con 18/05/2023 14:44:49 23/05/2023 14:44:49 Đã trả kết quả
19 H63.26.28-230518-0001 1 LÝ A HÙ Đăng ký kết hôn 18/05/2023 10:52:16 19/05/2023 10:52:16 Đã trả kết quả
20 H63.26.28-230523-0003 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:46:19 24/05/2023 15:46:19 Đã trả kết quả
21 H63.26.28-230523-0009 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:05:30 24/05/2023 16:05:30 Đã trả kết quả
22 H63.26.28-230522-0003 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:35:08 23/05/2023 08:35:08 Đã trả kết quả
23 H63.26.28-230524-0005 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:59:33 25/05/2023 13:59:33 Đã trả kết quả
24 H63.26.28-230522-0007 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:54:09 23/05/2023 08:54:09 Đã trả kết quả
25 H63.26.28-230523-0014 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:10:46 24/05/2023 16:10:46 Đã trả kết quả
26 H63.26.28-230524-0001 1 LÝ A SÚA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 09:25:20 25/05/2023 09:25:20 Đã trả kết quả
27 H63.26.28-230523-0005 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:52:13 24/05/2023 15:52:13 Đã trả kết quả
28 H63.26.28-230523-0012 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:08:52 24/05/2023 16:08:52 Đã trả kết quả
29 H63.26.28-230522-0011 1 LÝ A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:13:13 23/05/2023 14:13:13 Đã trả kết quả
30 H63.26.28-230524-0007 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:02:48 25/05/2023 14:02:48 Đã trả kết quả
31 H63.26.28-230522-0002 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:32:40 23/05/2023 08:32:40 Đã trả kết quả
32 H63.26.28-230522-0009 1 LÝ A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:08:21 23/05/2023 14:08:21 Đã trả kết quả
33 H63.26.28-230515-0002 1 HỜ THỊ SẦU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:32:54 18/05/2023 15:32:54 Đã trả kết quả
34 H63.26.28-230516-0001 1 KHANG A DÊ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 08:42:32 18/05/2023 08:42:32 Đã trả kết quả
35 H63.26.28-230509-0002 1 LÝ A TÙNG Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 09/05/2023 16:31:47 11/05/2023 16:31:47 Đã trả kết quả
36 H63.26.28-230522-0004 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:39:26 23/05/2023 08:39:26 Đã trả kết quả
37 H63.26.28-230523-0013 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:09:52 24/05/2023 16:09:52 Đã trả kết quả
38 H63.26.28-230515-0003 1 GIÀNG A SÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:48:58 17/05/2023 15:48:58 Đã trả kết quả
39 H63.26.28-230517-0001 1 HỜ A DỜ Đăng ký khai tử 17/05/2023 14:57:55 18/05/2023 14:57:55 Đã trả kết quả
40 H63.26.28-230511-0001 1 GIÀNG A TU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:12:12 15/05/2023 14:12:12 Đã trả kết quả
41 H63.26.28-230509-0001 1 HẢNG THỊ LINH Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 09/05/2023 14:21:09 11/05/2023 14:21:09 Đã trả kết quả
42 H63.26.28-230511-0002 1 HẢNG A BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:25:16 15/05/2023 14:25:16 Đã trả kết quả
43 H63.26.28-230515-0001 1 LÝ A THÀNH Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:04:57 16/05/2023 14:04:57 Đã trả kết quả
44 H63.26.28-230516-0002 1 HẢNG A LÙ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:08:35 17/05/2023 10:08:35 Đã trả kết quả
45 H63.26.28-230516-0004 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:56:38 18/05/2023 10:56:38 Đã trả kết quả
46 H63.26.28-230523-0001 1 HẢNG BLA SÚA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 14:24:47 25/05/2023 14:24:47 Đã trả kết quả
47 H63.26.28-230524-0002 1 THÀO A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:36:36 25/05/2023 13:36:36 Đã trả kết quả
48 H63.26.28-230516-0005 1 HỜ A SÚA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:58:16 17/05/2023 14:58:16 Đã trả kết quả
49 H63.26.28-230522-0001 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:25:25 23/05/2023 08:25:25 Đã trả kết quả
50 H63.26.28-230523-0006 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:01:28 24/05/2023 16:01:28 Đã trả kết quả
51 H63.26.28-230523-0010 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:06:18 24/05/2023 16:06:18 Đã trả kết quả
52 H63.26.28-230523-0011 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:07:22 24/05/2023 16:07:22 Đã trả kết quả
53 H63.26.28-230523-0004 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:51:15 24/05/2023 15:51:15 Đã trả kết quả
54 H63.26.28-230523-0007 1 LÝ A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:02:19 24/05/2023 16:02:19 Đã trả kết quả
55 H63.26.28-230525-0002 1 VÀNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:03:59 26/05/2023 09:03:59 Đã trả kết quả
56 H63.26.28-230525-0005 1 LÝ A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:14:40 26/05/2023 14:14:40 Đã trả kết quả
57 H63.26.28-230525-0003 1 VÀNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:05:15 26/05/2023 09:05:15 Đã trả kết quả
58 H63.26.28-230525-0004 1 VÀNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:06:29 26/05/2023 09:06:29 Đã trả kết quả
59 H63.26.28-230526-0001 1 LÝ A CỦA Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:11:11 29/05/2023 10:11:11 Đã trả kết quả
60 H63.26.28-230518-0004 1 KHANG A TU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 18/05/2023 14:55:33 19/05/2023 14:55:33 Đã trả kết quả
61 H63.26.28-230518-0002 1 LÝ A HÙ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 11:01:35 19/05/2023 11:01:35 Đã trả kết quả
62 H63.26.28-230522-0012 1 LÝ A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:38:38 23/05/2023 14:38:38 Đã trả kết quả
63 H63.26.28-230518-0005 1 KHANG A TU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 18/05/2023 15:20:58 23/05/2023 15:20:58 Đã trả kết quả
64 H63.26.28-230525-0001 1 VÀNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:02:20 26/05/2023 09:02:20 Đã trả kết quả
65 H63.26.28-230525-0006 1 LÝ A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:16:13 26/05/2023 14:16:13 Đã trả kết quả
66 H63.26.28-230525-0007 1 LÝ A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:17:34 26/05/2023 14:17:34 Đã trả kết quả
67 H63.26.28-230522-0014 1 LONG VĂN ĐẠI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:28:22 23/05/2023 15:28:22 Đã trả kết quả
68 H63.26.28-230522-0006 1 HỜ THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:47:09 23/05/2023 08:47:09 Đã trả kết quả
69 H63.26.28-230516-0003 1 HỜ A SÚA Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:32:50 17/05/2023 10:32:50 Đã trả kết quả
70 H63.26.28-230524-0004 1 THÀO A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 13:39:29 25/05/2023 13:39:29 Đã trả kết quả
71 H63.26.28-230524-0008 1 BÙI THU PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:04:19 25/05/2023 14:04:19 Đã trả kết quả