DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� L��m Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.25-230505-0001 1 HOÀNG VĂN HỎA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:45:08 08/05/2023 14:45:08 Đã trả kết quả
2 H63.25.25-230428-0005 1 LÝ ĐẠT HÔN Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 09:39:53 11/05/2023 09:39:53 Đã trả kết quả
3 H63.25.25-230505-0002 1 HOÀNG NHƯ SỬU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 11:03:58 09/05/2023 11:03:58 Đã trả kết quả
4 H63.25.25-230504-0001 1 SẦM VĂN MỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 08:51:57 08/05/2023 08:51:57 Đã trả kết quả
5 H63.25.25-230512-0001 1 TĂNG VĂN NGHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:32:09 15/05/2023 08:32:09 Đã trả kết quả
6 H63.25.25-230518-0002 1 SẦM THANH DƯỠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 16:16:22 19/05/2023 16:16:22 Đã trả kết quả
7 H63.25.25-230510-0002 1 LÝ THỊ NHIỆT Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 11:14:12 17/05/2023 11:14:12 Đã trả kết quả
8 H63.25.25-230515-0001 1 VƯƠNG KIM CƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:21:00 16/05/2023 08:21:00 Đã trả kết quả
9 H63.25.25-230529-0001 1 PHẠM THỊ KHIÊU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:45:25 31/05/2023 14:45:25 Đã trả kết quả
10 H63.25.25-230512-0004 1 HOÀNG VĂN CHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:53:19 15/05/2023 09:53:19 Đã trả kết quả
11 H63.25.25-230515-0002 1 HOÀNG TRƯỜNG VŨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:13:58 16/05/2023 09:13:58 Đã trả kết quả
12 H63.25.25-230512-0002 1 TĂNG VĂN NGHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:52:58 15/05/2023 08:52:58 Đã trả kết quả
13 H63.25.25-230512-0005 1 TĂNG THỊ NẮM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:20:38 15/05/2023 10:20:38 Đã trả kết quả
14 H63.25.25-230516-0003 1 HOÀNG VĂN BA Đăng ký khai sinh 18/05/2023 17:32:52 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.25.25-230525-0001 1 LÝ THỊ LÁNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 10:05:21 31/05/2023 10:05:21 Đã trả kết quả
16 H63.25.25-230518-0001 1 HOÀNG VĂN BA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 10:09:05 25/05/2023 10:09:05 Đã trả kết quả
17 H63.25.25-230510-0001 1 LƯƠNG THANH BÌNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:29:41 11/05/2023 11:29:41 Đã trả kết quả
18 H63.25.25-230508-0002 1 HOÀNG VĂN THẤY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 10:47:45 09/05/2023 10:47:45 Đã trả kết quả
19 H63.25.25-230512-0003 1 BÙI VĂN ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:40:38 15/05/2023 09:40:38 Đã trả kết quả
20 H63.25.25-230504-0003 1 PHẠM THỊ THOI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 17:46:45 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.25.25-230510-0003 1 LÝ THỊ NHIỆT Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 11:19:31 17/05/2023 11:19:31 Đã trả kết quả
22 H63.25.25-230522-0001 1 LƯƠNG KIM PHẤN Đăng ký khai tử 26/05/2023 10:57:40 29/05/2023 10:57:40 Đã trả kết quả
23 H63.25.25-230516-0002 1 HOÀNG VĂN HỌA Đăng ký khai tử 24/05/2023 14:36:39 25/05/2023 14:36:39 Đã trả kết quả
24 H63.25.25-230524-0002 1 HOÀNG THỊ BÍNH Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 16:50:07 31/05/2023 16:50:07 Đã trả kết quả
25 H63.25.25-230509-0002 1 TRẦN THỊ THẾ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 17:04:52 11/05/2023 17:04:52 Đã trả kết quả
26 H63.25.25-230509-0001 1 ĐẶNG MẠNH TUYÊN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 17:30:37 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.25.25-230522-0002 1 CỐ KIM ĐỒNG Đăng ký khai tử 26/05/2023 10:52:41 29/05/2023 10:52:41 Đã trả kết quả
28 H63.25.25-230516-0001 1 TRIỆU THỊ HÈ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 09:59:55 29/05/2023 09:59:55 Đã trả kết quả
29 H63.25.25-230509-0003 1 HOÀNG VĂN THỨ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 17:10:02 11/05/2023 17:10:02 Đã trả kết quả
30 H63.25.25-230524-0001 1 LÝ PHƯƠNG THÁI Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:32:00 25/05/2023 14:32:00 Đã trả kết quả
31 H63.25.25-230510-0006 1 PHẠM QUỐC ANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 17:26:06 11/05/2023 17:26:06 Đã trả kết quả