DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Minh Chuẩn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.28-230412-0001 1 LÃ VĂN TẦN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 12/04/2023 08:59:37 18/05/2023 17:30:00 Đã trả lại dân
2 H63.25.28-230405-0010 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:54:16 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.25.28-230405-0009 1 HOÀNG THỊ LUẬN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:45:14 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.25.28-230405-0007 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:33:49 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.25.28-230405-0006 1 HÀ THỊ THÚY CHIÊM Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:21:14 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.28-230406-0003 1 HOÀNG MINH BẢO Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 06/04/2023 10:39:28 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả