DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Minh Chu���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.28-230412-0001 1 LÃ VĂN TẦN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 12/04/2023 08:59:37 18/05/2023 17:30:00 Đã trả lại dân
2 H63.25.28-230405-0010 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:54:16 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.25.28-230405-0009 1 HOÀNG THỊ LUẬN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:45:14 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.25.28-230405-0007 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:33:49 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.25.28-230405-0006 1 HÀ THỊ THÚY CHIÊM Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 15:21:14 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.28-230406-0003 1 HOÀNG MINH BẢO Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 06/04/2023 10:39:28 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả