DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Minh Chu���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.28-230412-0001 1 LÃ VĂN TẦN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 12/04/2023 08:59:37 18/05/2023 17:30:00 Đã trả lại dân