DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� M��� D���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.30-230530-0001 1 LÙ A SÀNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 14:22:27 02/06/2023 14:22:27 Đã trả kết quả
2 H63.26.30-230531-0003 1 THÀO A XÀ Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:51:09 01/06/2023 09:51:09 Đã trả kết quả
3 H63.26.30-230531-0002 1 HỜ A SƯ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:22:02 01/06/2023 08:22:02 Đã trả kết quả
4 H63.26.30-230531-0001 1 SÙNG A CHỜ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:00:30 01/06/2023 08:00:30 Đã trả kết quả
5 H63.26.30-230530-0002 1 GIÀNG A SINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 15:07:18 31/05/2023 15:07:18 Đã trả kết quả
6 H63.26.30-230530-0003 1 THÀO A CHỐNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:25:35 31/05/2023 16:25:35 Đã trả kết quả
7 H63.26.30-230531-0004 1 GIÀNG A SINH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 13:51:58 05/06/2023 13:51:58 Đã trả kết quả
8 H63.26.30-230531-0005 1 SÙNG THỊ LỲ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:18:59 05/06/2023 15:18:59 Đã trả kết quả