DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� M��� D���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.30-230504-0001 1 MÙA A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:51:13 05/05/2023 09:51:13 Đã trả kết quả
2 H63.26.30-230508-0001 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:51:30 09/05/2023 07:51:30 Đã trả kết quả
3 H63.26.30-230504-0002 1 MÙA A DÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:24:22 05/05/2023 10:24:22 Đã trả kết quả
4 H63.26.30-230518-0003 1 ĐỒNG VĂN CĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:14:51 19/05/2023 11:14:51 Đã trả kết quả
5 H63.26.30-230518-0004 1 MÙA A TRỎ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 13:58:52 19/05/2023 13:58:52 Đã trả kết quả
6 H63.26.30-230522-0001 1 LÝ A HÙ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 22/05/2023 15:08:06 25/05/2023 15:08:06 Đã trả kết quả
7 H63.26.30-230511-0004 1 SÙNG A SÀO Đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:08:52 12/05/2023 10:08:52 Đã trả kết quả
8 H63.26.30-230519-0002 1 VÀNG NHÀ TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:04:21 22/05/2023 09:04:21 Đã trả kết quả
9 H63.26.30-230522-0003 1 LÝ A HÙ Đăng ký nhận cha, mẹ, con 22/05/2023 16:09:24 25/05/2023 16:09:24 Đã trả kết quả
10 H63.26.30-230518-0002 1 MÙA THỊ PHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:15:20 19/05/2023 10:15:20 Đã trả kết quả
11 H63.26.30-230529-0002 1 GIÀNG A NHÀ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:49:08 30/05/2023 15:49:08 Đã trả kết quả
12 H63.26.30-230526-0002 1 HỜ A SÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:12:16 29/05/2023 09:12:16 Đã trả kết quả
13 H63.26.30-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:21:24 15/05/2023 08:21:24 Đã trả kết quả
14 H63.26.30-230530-0001 1 LÙ A SÀNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 14:22:27 02/06/2023 14:22:27 Đã trả kết quả
15 H63.26.30-230512-0002 1 KHANG THỊ CẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:29:02 15/05/2023 08:29:02 Đã trả kết quả
16 H63.26.30-230517-0004 1 MÙA A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:29:06 18/05/2023 09:29:06 Đã trả kết quả
17 H63.26.30-230531-0003 1 THÀO A XÀ Đăng ký khai tử 31/05/2023 09:51:09 01/06/2023 09:51:09 Đã trả kết quả
18 H63.26.30-230529-0001 1 THÀO THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 14:23:47 01/06/2023 14:23:47 Đã trả kết quả
19 H63.26.30-230531-0002 1 HỜ A SƯ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:22:02 01/06/2023 08:22:02 Đã trả kết quả
20 H63.26.30-230511-0002 1 HẢNG A CHÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:09:09 12/05/2023 09:09:09 Đã trả kết quả
21 H63.26.30-230512-0004 1 GIÀNG A HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:20:50 15/05/2023 10:20:50 Đã trả kết quả
22 H63.26.30-230511-0005 1 MÙA A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:24:03 12/05/2023 10:24:03 Đã trả kết quả
23 H63.26.30-230511-0006 1 MÙA A GIÀ Đăng ký kết hôn 11/05/2023 14:01:14 12/05/2023 14:01:14 Đã trả kết quả
24 H63.26.30-230512-0006 1 MÙA A SÚA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 16:09:48 17/05/2023 16:09:48 Đã trả kết quả
25 H63.26.30-230512-0005 1 LÝ A SỬ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:59:52 15/05/2023 14:59:52 Đã trả kết quả
26 H63.26.30-230512-0003 1 SÙNG DUA PHỀNH Đăng ký khai tử 12/05/2023 10:13:48 15/05/2023 10:13:48 Đã trả kết quả
27 H63.26.30-230531-0001 1 SÙNG A CHỜ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:00:30 01/06/2023 08:00:30 Đã trả kết quả
28 H63.26.30-230518-0001 1 GIÀNG A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:52:12 19/05/2023 07:52:12 Đã trả kết quả
29 H63.26.30-230511-0003 1 VÀNG A CỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:46:26 12/05/2023 09:46:26 Đã trả kết quả
30 H63.26.30-230511-0001 1 THÀO A NHÀ Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:44:13 12/05/2023 08:44:13 Đã trả kết quả
31 H63.26.30-230517-0008 1 MÙA A NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:15:55 18/05/2023 14:15:55 Đã trả kết quả
32 H63.26.30-230517-0010 1 GIÀNG A MÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:28:42 18/05/2023 14:28:42 Đã trả kết quả
33 H63.26.30-230517-0012 1 HẢNG THỊ CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:30:48 18/05/2023 15:30:48 Đã trả kết quả
34 H63.26.30-230508-0004 1 LÝ A PÁO Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 16:09:52 11/05/2023 16:09:52 Đã trả kết quả
35 H63.26.30-230517-0007 1 MÙA THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:09:20 18/05/2023 14:09:20 Đã trả kết quả
36 H63.26.30-230516-0007 1 LÝ THỊ GIÀ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:27:08 17/05/2023 16:27:08 Đã trả kết quả
37 H63.26.30-230516-0006 1 SÙNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:37:34 17/05/2023 14:37:34 Đã trả kết quả
38 H63.26.30-230515-0002 1 VÀNG A DÌ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:47:41 16/05/2023 09:47:41 Đã trả kết quả
39 H63.26.30-230516-0003 1 SÙNG A SU Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:45:05 17/05/2023 10:45:05 Đã trả kết quả
40 H63.26.30-230517-0009 1 THÀO A NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:21:16 18/05/2023 14:21:16 Đã trả kết quả
41 H63.26.30-230512-0007 1 VÀNG A SINH Đăng ký khai tử 12/05/2023 20:28:42 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.26.30-230517-0001 1 LÝ THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:33:48 18/05/2023 08:33:48 Đã trả kết quả
43 H63.26.30-230517-0002 1 GIÀNG THỊ LÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:14:28 18/05/2023 09:14:28 Đã trả kết quả
44 H63.26.30-230517-0003 1 SÙNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:17:05 18/05/2023 09:17:05 Đã trả kết quả
45 H63.26.30-230517-0006 1 VÀNG A DÌ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:57:19 18/05/2023 10:57:19 Đã trả kết quả
46 H63.26.30-230516-0002 1 VÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:51:32 17/05/2023 09:51:32 Đã trả kết quả
47 H63.26.30-230530-0002 1 GIÀNG A SINH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 15:07:18 31/05/2023 15:07:18 Đã trả kết quả
48 H63.26.30-230515-0001 1 GIÀNG A KỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:45:14 16/05/2023 08:45:14 Đã trả kết quả
49 H63.26.30-230530-0003 1 THÀO A CHỐNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:25:35 31/05/2023 16:25:35 Đã trả kết quả
50 H63.26.30-230531-0004 1 GIÀNG A SINH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 13:51:58 05/06/2023 13:51:58 Đã trả kết quả
51 H63.26.30-230516-0008 1 HỜ THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 16:30:36 19/05/2023 16:30:36 Đã trả kết quả
52 H63.26.30-230522-0002 1 MÙA A TRỪ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:36:04 23/05/2023 15:36:04 Đã trả kết quả
53 H63.26.30-230517-0005 1 MÙA THỊ DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:39:48 18/05/2023 09:39:48 Đã trả kết quả
54 H63.26.30-230517-0011 1 VÀNG THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:16:24 18/05/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
55 H63.26.30-230525-0003 1 HẢNG THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:51:36 26/05/2023 15:51:36 Đã trả kết quả
56 H63.26.30-230523-0002 1 GIÀNG THỊ CỞ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 16:10:44 26/05/2023 16:10:44 Đã trả kết quả
57 H63.26.30-230526-0001 1 GIÀNG A CÙ Đăng ký kết hôn 26/05/2023 08:42:01 29/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả
58 H63.26.30-230525-0001 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:03:46 26/05/2023 09:03:46 Đã trả kết quả
59 H63.26.30-230523-0001 1 GIÀNG THỊ MÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:31:13 24/05/2023 10:31:13 Đã trả kết quả
60 H63.26.30-230524-0001 1 GIÀNG A SẾNH Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:44:42 25/05/2023 10:44:42 Đã trả kết quả
61 H63.26.30-230516-0004 1 THÀO THỊ CHƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 11:29:21 19/05/2023 11:29:21 Đã trả kết quả
62 H63.26.30-230516-0005 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:31:25 17/05/2023 14:31:25 Đã trả kết quả
63 H63.26.30-230525-0002 1 GIÀNG A SẾNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:48:13 26/05/2023 09:48:13 Đã trả kết quả
64 H63.26.30-230508-0002 1 MÙA THỊ SÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 10:20:11 11/05/2023 10:20:11 Đã trả kết quả
65 H63.26.30-230508-0003 1 LÝ A PÁO Đăng ký nhận cha, mẹ, con 08/05/2023 14:30:44 11/05/2023 14:30:44 Đã trả kết quả
66 H63.26.30-230516-0001 1 THÀO A LỒNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:29:44 17/05/2023 09:29:44 Đã trả kết quả
67 H63.26.30-230519-0001 1 GIÀNG A TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:56:16 22/05/2023 08:56:16 Đã trả kết quả