DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� M�����ng Lai
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.31-230531-0016 1 HỨA THỊ MẪU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:14:58 01/06/2023 15:14:58 Đã trả kết quả
2 H63.25.31-230526-0004 1 HOÀNG VĂN HẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:06:49 27/06/2023 08:06:49 Đã trả kết quả
3 H63.25.31-230531-0007 1 NÔNG ĐỨC THẨM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:18:31 01/06/2023 08:18:31 Đã trả kết quả
4 H63.25.31-230531-0004 1 NÔNG THỊ NGƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:56:19 01/06/2023 07:56:19 Đã trả kết quả
5 H63.25.31-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THƠ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 07:33:18 02/06/2023 07:33:18 Đã trả kết quả
6 H63.25.31-230531-0018 1 HOÀNG THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:57:55 01/06/2023 15:57:55 Đã trả kết quả
7 H63.25.31-230531-0009 1 HOÀNG THỊ TÁC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:03:30 01/06/2023 09:03:30 Đã trả kết quả
8 H63.25.31-230531-0013 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:41:41 07/06/2023 10:41:41 Đã trả kết quả
9 H63.25.31-230531-0010 1 HOÀNG THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:19:57 01/06/2023 09:19:57 Đã trả kết quả
10 H63.25.31-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ THƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:26:28 01/06/2023 07:26:28 Đã trả kết quả
11 H63.25.31-230526-0001 1 NGHIÊM VĂN TÀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:03:30 27/06/2023 08:03:30 Đã trả kết quả
12 H63.25.31-230526-0008 1 MA THỊ TÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:13:11 27/06/2023 08:13:11 Đã trả kết quả
13 H63.25.31-230531-0014 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:01:38 01/06/2023 14:01:38 Đã trả kết quả
14 H63.25.31-230526-0006 1 ĐÀO THỊ KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:11:26 27/06/2023 08:11:26 Đã trả kết quả
15 H63.25.31-230531-0015 1 LONG AN THỐ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:49:22 01/06/2023 14:49:22 Đã trả kết quả
16 H63.25.31-230526-0005 1 TRIỆU THỊ QUỊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:07:38 27/06/2023 08:07:38 Đã trả kết quả
17 H63.25.31-230526-0002 1 HOÀNG KHÁNH CHI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:04:37 27/06/2023 08:04:37 Đã trả kết quả
18 H63.25.31-230526-0003 1 HỨA THỊ NGỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:05:31 27/06/2023 08:05:31 Đã trả kết quả
19 H63.25.31-230531-0011 1 TRIỆU THJ TRẠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:40:27 01/06/2023 09:40:27 Đã trả kết quả
20 H63.25.31-230531-0003 1 HOÀNG THỊ HOM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:55:07 01/06/2023 07:55:07 Đã trả kết quả
21 H63.25.31-230531-0006 1 MA THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:14:18 01/06/2023 08:14:18 Đã trả kết quả
22 H63.25.31-230531-0005 1 HOÀNG THỊ THU NÉT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:12:29 01/06/2023 08:12:29 Đã trả kết quả
23 H63.25.31-230531-0017 1 HOÀNG THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:20:46 01/06/2023 15:20:46 Đã trả kết quả
24 H63.25.31-230531-0008 1 HOÀNG THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:41:39 01/06/2023 08:41:39 Đã trả kết quả
25 H63.25.31-230526-0007 1 LƯƠNG THỊ LƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:12:13 27/06/2023 08:12:13 Đã trả kết quả
26 H63.25.31-230531-0012 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:27:31 07/06/2023 10:27:31 Đã trả kết quả