DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Mường Lai
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.31-230505-0014 1 NGUYỄN ANH ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:25:01 08/05/2023 10:25:01 Đã trả kết quả
2 H63.25.31-230504-0002 1 HƯÁ THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:24:58 05/05/2023 15:24:58 Đã trả kết quả
3 H63.25.31-230505-0008 1 HOÀNG TRUNG KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:12:48 08/05/2023 10:12:48 Đã trả kết quả
4 H63.25.31-230505-0013 1 NÔNG VĂN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:23:50 08/05/2023 10:23:50 Đã trả kết quả
5 H63.25.31-230505-0005 1 LOCCJ VĂN VĨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:03:13 08/05/2023 10:03:13 Đã trả kết quả
6 H63.25.31-230505-0003 1 NHẠC THỊ PHIM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:00:18 08/05/2023 10:00:18 Đã trả kết quả
7 H63.25.31-230505-0015 1 LÝ VĂN BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:28:35 08/05/2023 10:28:35 Đã trả kết quả
8 H63.25.31-230508-0001 1 HOÀNG ĐÌNH VỪNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:28:35 09/05/2023 08:28:35 Đã trả kết quả
9 H63.25.31-230505-0017 1 PHAN THỊ NGÔN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:17:14 08/05/2023 15:17:14 Đã trả kết quả
10 H63.25.31-230505-0018 1 HOÀNG LỆ DƯỠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:35:12 08/05/2023 16:35:12 Đã trả kết quả
11 H63.25.31-230505-0002 1 NGUYỄN ANH ĐỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:40:30 09/05/2023 09:40:30 Đã trả kết quả
12 H63.25.31-230505-0011 1 HOÀNG THỊ THE Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:19:52 08/05/2023 10:19:52 Đã trả kết quả
13 H63.25.31-230505-0006 1 NGÔ THI YÊN THẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:05:51 08/05/2023 10:05:51 Đã trả kết quả
14 H63.25.31-230504-0009 1 HOÀNG THỊ NỮ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:46:44 05/05/2023 15:46:44 Đã trả kết quả
15 H63.25.31-230505-0012 1 HỨA THỊ HƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:20:48 08/05/2023 10:20:48 Đã trả kết quả
16 H63.25.31-230508-0004 1 HỨA THỊ THÉP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:07:14 09/05/2023 09:07:14 Đã trả kết quả
17 H63.25.31-230508-0003 1 HỨA THỊ THÉP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:04:23 09/05/2023 09:04:23 Đã trả kết quả
18 H63.25.31-230505-0016 1 HOÀNG THỊ DU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:14:17 08/05/2023 15:14:17 Đã trả kết quả
19 H63.25.31-230508-0005 1 HỨA THỊ THÉP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:10:18 09/05/2023 09:10:18 Đã trả kết quả
20 H63.25.31-230508-0010 1 NÔNG BÌNH VƯỢT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:23:17 09/05/2023 09:23:17 Đã trả kết quả
21 H63.25.31-230505-0010 1 HOÀNG MINH KHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:16:11 08/05/2023 10:16:11 Đã trả kết quả
22 H63.25.31-230505-0004 1 HOÀNG VĂN THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:01:09 08/05/2023 10:01:09 Đã trả kết quả
23 H63.25.31-230505-0007 1 TRIỆU LÈO PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:11:02 08/05/2023 10:11:02 Đã trả kết quả
24 H63.25.31-230508-0009 1 NGUYỄN THỊ QUYNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:20:43 09/05/2023 09:20:43 Đã trả kết quả
25 H63.25.31-230505-0001 1 NÔNG THỊ VƯỢT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 05/05/2023 09:17:08 12/05/2023 09:17:08 Đã trả kết quả
26 H63.25.31-230505-0009 1 HOÀNG MINH KHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:13:46 08/05/2023 10:13:46 Đã trả kết quả
27 H63.25.31-230508-0002 1 TÔ VĂN VANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:00:55 09/05/2023 09:00:55 Đã trả kết quả
28 H63.25.31-230508-0006 1 HỨA THỊ THÉP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:12:26 09/05/2023 09:12:26 Đã trả kết quả
29 H63.25.31-230504-0008 1 HỨA HẢI YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:43:41 05/05/2023 15:43:41 Đã trả kết quả
30 H63.25.31-230504-0004 1 HOÀNG VĂN SỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:27:38 05/05/2023 15:27:38 Đã trả kết quả
31 H63.25.31-230504-0007 1 PHAN THỊ HPA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:40:49 05/05/2023 15:40:49 Đã trả kết quả
32 H63.25.31-230504-0006 1 LÝ VĂN DUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:34:39 05/05/2023 15:34:39 Đã trả kết quả
33 H63.25.31-230504-0005 1 NGHIÊM VĂN THƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:33:36 05/05/2023 15:33:36 Đã trả kết quả
34 H63.25.31-230504-0001 1 NÔNG THỊ VƯỢT Đăng ký khai tử 04/05/2023 09:37:26 05/05/2023 09:37:26 Đã trả kết quả
35 H63.25.31-230504-0010 1 MÔNG THỊ LÁNG Đăng ký khai tử 04/05/2023 16:30:20 09/05/2023 16:30:20 Đã trả kết quả
36 H63.25.31-230504-0003 1 PHAN HUỲNH VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:25:50 05/05/2023 15:25:50 Đã trả kết quả
37 H63.25.31-230523-0007 1 ĐÀM TRUNG BĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:51:39 24/05/2023 07:51:39 Đã trả kết quả
38 H63.25.31-230524-0015 1 NGHIÊM THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:44:10 25/05/2023 10:44:10 Đã trả kết quả
39 H63.25.31-230523-0009 1 HOÀNG THỊ DIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:54:24 24/05/2023 07:54:24 Đã trả kết quả
40 H63.25.31-230524-0011 1 HOÀNG VĂN KHUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:36:37 25/05/2023 09:36:37 Đã trả kết quả
41 H63.25.31-230522-0002 1 CHU MINH CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:27:38 23/05/2023 07:27:38 Đã trả kết quả
42 H63.25.31-230523-0029 1 HOÀNG THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:24:14 24/05/2023 10:24:14 Đã trả kết quả
43 H63.25.31-230522-0003 1 LÊ NGỌC THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:29:33 23/05/2023 07:29:33 Đã trả kết quả
44 H63.25.31-230518-0010 1 HOÀNG THỊ TUYỂN Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 14:45:33 25/05/2023 14:45:33 Đã trả kết quả
45 H63.25.31-230510-0003 1 HOÀNG VĂN CHUẨN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:44:17 11/05/2023 08:44:17 Đã trả kết quả
46 H63.25.31-230512-0001 1 HOÀNG VIỆT KHOẢ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 07:53:24 15/05/2023 07:53:24 Đã trả kết quả
47 H63.25.31-230517-0002 1 HOÀNG THỊ VĨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:36:07 18/05/2023 07:36:07 Đã trả kết quả
48 H63.25.31-230515-0011 1 NGUYỄN THỊ ĐIỀU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:30:53 16/05/2023 09:30:53 Đã trả kết quả
49 H63.25.31-230510-0012 1 HOÀNG VĂN CHIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:27:22 11/05/2023 16:27:22 Đã trả kết quả
50 H63.25.31-230515-0015 1 HOÀNG VĂN HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:36:02 16/05/2023 14:36:02 Đã trả kết quả
51 H63.25.31-230512-0017 1 HOÀNG HOÀI LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:52:05 15/05/2023 14:52:05 Đã trả kết quả
52 H63.25.31-230519-0001 1 HOÀNG THỊ LAM Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 07:56:55 26/05/2023 07:56:55 Đã trả kết quả
53 H63.25.31-230512-0009 1 MA THỊ NGỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:47:54 15/05/2023 09:47:54 Đã trả kết quả
54 H63.25.31-230523-0006 1 CHU THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:50:28 24/05/2023 07:50:28 Đã trả kết quả
55 H63.25.31-230523-0011 1 TRƯƠNG THỊ TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:07:21 24/05/2023 08:07:21 Đã trả kết quả
56 H63.25.31-230523-0014 1 NÔNG THỊ BÍCH QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:42:19 24/05/2023 08:42:19 Đã trả kết quả
57 H63.25.31-230524-0005 1 HOÀNG THỊ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:07:33 25/05/2023 08:07:33 Đã trả kết quả
58 H63.25.31-230515-0003 1 HOÀNG THÙY DIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:27:11 16/05/2023 08:27:11 Đã trả kết quả
59 H63.25.31-230523-0013 1 HOÀNG BÍCH NHÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:40:59 24/05/2023 08:40:59 Đã trả kết quả
60 H63.25.31-230523-0018 1 ĐINH THỊ HỒNG LƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:48:42 24/05/2023 08:48:42 Đã trả kết quả
61 H63.25.31-230523-0008 1 TRIỆU THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:53:00 24/05/2023 07:53:00 Đã trả kết quả
62 H63.25.31-230519-0003 1 TRIỆU QUỐC HOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 08:12:16 23/05/2023 08:12:16 Đã trả kết quả
63 H63.25.31-230524-0007 1 VI THỊ CẢNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:11:08 25/05/2023 08:11:08 Đã trả kết quả
64 H63.25.31-230523-0030 1 CAM VĂNTHU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:51:05 24/05/2023 16:51:05 Đã trả kết quả
65 H63.25.31-230524-0004 1 NGHIÊM TRẤN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 07:42:43 25/05/2023 07:42:43 Đã trả kết quả
66 H63.25.31-230519-0002 1 MÃ ĐÌNH TRUYỀN Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 07:57:24 26/05/2023 07:57:24 Đã trả kết quả
67 H63.25.31-230523-0023 1 NGHIÊM THỊ DỪA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:50:49 24/05/2023 09:50:49 Đã trả kết quả
68 H63.25.31-230523-0024 1 HOÀNG THỊ NGA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:53:08 24/05/2023 10:53:08 Đã trả kết quả
69 H63.25.31-230524-0012 1 HOÀNG THỊ CHƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:49:01 25/05/2023 09:49:01 Đã trả kết quả
70 H63.25.31-230523-0001 1 HOÀNG VĂN KHUYA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:04:43 24/05/2023 07:04:43 Đã trả kết quả
71 H63.25.31-230524-0013 1 HOÀNG VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:08:47 25/05/2023 10:08:47 Đã trả kết quả
72 H63.25.31-230524-0017 1 NGHIÊM THỊ THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:18:08 25/05/2023 15:18:08 Đã trả kết quả
73 H63.25.31-230524-0019 1 HOÀNG THỊ ĐẲNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:46:45 25/05/2023 15:46:45 Đã trả kết quả
74 H63.25.31-230524-0018 1 NGHIÊM THỊ THUẬN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 15:24:05 26/05/2023 15:24:05 Đã trả kết quả
75 H63.25.31-230516-0005 1 HỨA THỊ CHÍNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 08:54:49 17/05/2023 08:54:49 Đã trả kết quả
76 H63.25.31-230529-0038 1 HOÀNG YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:09:36 30/05/2023 14:09:36 Đã trả kết quả
77 H63.25.31-230531-0016 1 HỨA THỊ MẪU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:14:58 01/06/2023 15:14:58 Đã trả kết quả
78 H63.25.31-230529-0043 1 NGHIÊM THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:38:55 30/05/2023 15:38:55 Đã trả kết quả
79 H63.25.31-230525-0005 1 LÝ VĂN TRINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 09:42:30 26/05/2023 09:42:30 Đã trả kết quả
80 H63.25.31-230526-0017 1 PHẠM THỊ KIM OANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 15:37:38 29/05/2023 15:37:38 Đã trả kết quả
81 H63.25.31-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:01:34 31/05/2023 08:01:34 Đã trả kết quả
82 H63.25.31-230508-0014 1 HỨA THỊ DÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:57:09 09/05/2023 09:57:09 Đã trả kết quả
83 H63.25.31-230526-0018 1 NÔNG THỊ GƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:53:20 29/05/2023 15:53:20 Đã trả kết quả
84 H63.25.31-230529-0004 1 TRIỆU HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:49:33 30/05/2023 07:49:33 Đã trả kết quả
85 H63.25.31-230508-0011 1 LƯU THỊ NỤ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:49:59 09/05/2023 09:49:59 Đã trả kết quả
86 H63.25.31-230516-0001 1 CHU THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:43:34 17/05/2023 07:43:34 Đã trả kết quả
87 H63.25.31-230529-0003 1 LÝ VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:47:34 30/05/2023 07:47:34 Đã trả kết quả
88 H63.25.31-230529-0024 1 PHAN VĂN THUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:52:18 30/05/2023 09:52:18 Đã trả kết quả
89 H63.25.31-230529-0008 1 HOÀNG THỊ KÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:54:54 30/05/2023 07:54:54 Đã trả kết quả
90 H63.25.31-230525-0009 1 HOÀNG VĂN TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:37:06 26/05/2023 14:37:06 Đã trả kết quả
91 H63.25.31-230525-0010 1 NGHIÊM THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:44:45 26/05/2023 14:44:45 Đã trả kết quả
92 H63.25.31-230508-0015 1 HỨA THỊ HIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:14:37 09/05/2023 10:14:37 Đã trả kết quả
93 H63.25.31-230508-0020 1 HOÀNG THỊ THUỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:15:26 09/05/2023 15:15:26 Đã trả kết quả
94 H63.25.31-230523-0016 1 VI HẰNG NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:44:19 24/05/2023 08:44:19 Đã trả kết quả
95 H63.25.31-230526-0004 1 HOÀNG VĂN HẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:06:49 27/06/2023 08:06:49 Đã trả kết quả
96 H63.25.31-230523-0012 1 NÔNG QUỲNH THƠM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 08:37:34 24/05/2023 08:37:34 Đã trả kết quả
97 H63.25.31-230524-0016 1 HOÀNG THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:44:27 25/05/2023 14:44:27 Đã trả kết quả
98 H63.25.31-230529-0027 1 ĐỖ KIỀU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:03:08 30/05/2023 10:03:08 Đã trả kết quả
99 H63.25.31-230529-0050 1 MÔNG THỊ LỐI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:08:14 30/05/2023 16:08:14 Đã trả kết quả
100 H63.25.31-230530-0009 1 VY THỊ NGUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:43:39 31/05/2023 08:43:39 Đã trả kết quả
101 H63.25.31-230529-0006 1 CHU MINH ĐỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:52:08 30/05/2023 07:52:08 Đã trả kết quả
102 H63.25.31-230529-0030 1 HOÀNG THỊ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:09:01 30/05/2023 10:09:01 Đã trả kết quả
103 H63.25.31-230519-0007 1 HOÀNG VĂN ĐÔNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:29:15 22/05/2023 10:29:15 Đã trả kết quả
104 H63.25.31-230529-0018 1 CAM THỊ THANH THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:36:57 30/05/2023 08:36:57 Đã trả kết quả
105 H63.25.31-230512-0018 1 HỨA VĂN CHIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:56:21 15/05/2023 14:56:21 Đã trả kết quả
106 H63.25.31-230529-0037 1 NÔNG THỊ ÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 14:02:13 30/05/2023 14:02:13 Đã trả kết quả
107 H63.25.31-230531-0007 1 NÔNG ĐỨC THẨM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:18:31 01/06/2023 08:18:31 Đã trả kết quả
108 H63.25.31-230529-0033 1 HOÀNG THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:38:22 30/05/2023 10:38:22 Đã trả kết quả
109 H63.25.31-230529-0013 1 LƯNG THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:29:07 30/05/2023 08:29:07 Đã trả kết quả
110 H63.25.31-230529-0020 1 NGHIÊM XUÂN TIỆNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:07:27 30/05/2023 09:07:27 Đã trả kết quả
111 H63.25.31-230526-0012 1 HOÀNG NGỌC HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:49:54 29/05/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
112 H63.25.31-230529-0046 1 PHẠM THỊ KIM OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:41:46 30/05/2023 15:41:46 Đã trả kết quả
113 H63.25.31-230531-0004 1 NÔNG THỊ NGƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:56:19 01/06/2023 07:56:19 Đã trả kết quả
114 H63.25.31-230530-0027 1 TRIỆU THẾ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:16:55 31/05/2023 16:16:55 Đã trả kết quả
115 H63.25.31-230529-0028 1 LƯƠNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:05:09 30/05/2023 10:05:09 Đã trả kết quả
116 H63.25.31-230529-0016 1 MA VĂN KIÊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:33:49 30/05/2023 08:33:49 Đã trả kết quả
117 H63.25.31-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THƠ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 07:33:18 02/06/2023 07:33:18 Đã trả kết quả
118 H63.25.31-230529-0025 1 HOÀNG THỊCHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:54:15 30/05/2023 09:54:15 Đã trả kết quả
119 H63.25.31-230512-0020 1 NÔNG THỊ LUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:00:26 15/05/2023 15:00:26 Đã trả kết quả
120 H63.25.31-230529-0047 1 NGUYỄN TỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:42:37 30/05/2023 15:42:37 Đã trả kết quả
121 H63.25.31-230518-0009 1 HOÀNG THỊ NỤ Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 14:44:52 25/05/2023 14:44:52 Đã trả kết quả
122 H63.25.31-230530-0029 1 HOÀNG VĂN ĐÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:59:28 31/05/2023 16:59:28 Đã trả kết quả
123 H63.25.31-230529-0045 1 NÔNG THỊ KHÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:40:46 30/05/2023 15:40:46 Đã trả kết quả
124 H63.25.31-230529-0029 1 VY THỊ ĐẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:06:44 30/05/2023 10:06:44 Đã trả kết quả
125 H63.25.31-230530-0019 1 HOÀNG THIÉN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:58:38 31/05/2023 14:58:38 Đã trả kết quả
126 H63.25.31-230530-0022 1 PHẠM THỊ THANH THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:16:48 31/05/2023 15:16:48 Đã trả kết quả
127 H63.25.31-230530-0012 1 TRỊNH THỊ DƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:46:37 31/05/2023 08:46:37 Đã trả kết quả
128 H63.25.31-230530-0014 1 HOÀNG THỊ VẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:50:22 31/05/2023 08:50:22 Đã trả kết quả
129 H63.25.31-230529-0002 1 LỘC THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:45:59 30/05/2023 07:45:59 Đã trả kết quả
130 H63.25.31-230531-0018 1 HOÀNG THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:57:55 01/06/2023 15:57:55 Đã trả kết quả
131 H63.25.31-230530-0006 1 NÔNG VĂN TỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:20:23 31/05/2023 08:20:23 Đã trả kết quả
132 H63.25.31-230530-0007 1 VI VĂN NGHIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:24:03 31/05/2023 08:24:03 Đã trả kết quả
133 H63.25.31-230530-0001 1 NGUYEENX THIJ HIEEUS Đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 07:03:09 06/06/2023 07:03:09 Đã trả kết quả
134 H63.25.31-230531-0009 1 HOÀNG THỊ TÁC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:03:30 01/06/2023 09:03:30 Đã trả kết quả
135 H63.25.31-230530-0008 1 LÝ QUANG LĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:42:27 31/05/2023 08:42:27 Đã trả kết quả
136 H63.25.31-230529-0009 1 HỨA THỊ CHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:56:36 30/05/2023 07:56:36 Đã trả kết quả
137 H63.25.31-230530-0018 1 TRẦN THỊ PHÒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:38:19 31/05/2023 14:38:19 Đã trả kết quả
138 H63.25.31-230512-0006 1 HOÀNG THỊ CHỔI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:23:40 15/05/2023 08:23:40 Đã trả kết quả
139 H63.25.31-230525-0018 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 16:50:59 01/06/2023 16:50:59 Đã trả kết quả
140 H63.25.31-230529-0041 1 LA THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:15:00 30/05/2023 14:15:00 Đã trả kết quả
141 H63.25.31-230529-0048 1 HÀ THỊ DIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:49:26 30/05/2023 15:49:26 Đã trả kết quả
142 H63.25.31-230512-0012 1 HOÀNG THỊ MỨT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:53:09 15/05/2023 13:53:09 Đã trả kết quả
143 H63.25.31-230512-0015 1 THANG VĂN CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:12:32 15/05/2023 14:12:32 Đã trả kết quả
144 H63.25.31-230512-0021 1 HOÀNG THỊ NGÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:40:13 15/05/2023 15:40:13 Đã trả kết quả
145 H63.25.31-230510-0006 1 LÈO THỊ CẨM NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:10:51 11/05/2023 09:10:51 Đã trả kết quả
146 H63.25.31-230510-0001 1 HOÀNG THỊ CÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:14:45 11/05/2023 08:14:45 Đã trả kết quả
147 H63.25.31-230512-0011 1 NÔNG VĂN CƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:18:22 15/05/2023 10:18:22 Đã trả kết quả
148 H63.25.31-230516-0003 1 VI VĂN TỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:46:38 17/05/2023 08:46:38 Đã trả kết quả
149 H63.25.31-230511-0003 1 HOÀNG THỊ TIN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:41:23 15/05/2023 15:41:23 Đã trả kết quả
150 H63.25.31-230518-0012 1 NÔNG THỊ ĐIỆU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 16:25:17 23/05/2023 16:25:17 Đã trả kết quả
151 H63.25.31-230525-0006 1 LÝ VĂN TRINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:16:11 26/05/2023 10:16:11 Đã trả kết quả
152 H63.25.31-230523-0005 1 NGHIÊM VĂN TÀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:41:46 24/05/2023 07:41:46 Đã trả kết quả
153 H63.25.31-230511-0008 1 NGUYỄN THỊ HOÀ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 17:13:38 12/05/2023 17:13:38 Đã trả kết quả
154 H63.25.31-230512-0003 1 MÔNG THỊ HƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:02:30 15/05/2023 08:02:30 Đã trả kết quả
155 H63.25.31-230509-0007 1 HOÀNG THỊ DỊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:12:27 10/05/2023 08:12:27 Đã trả kết quả
156 H63.25.31-230510-0011 1 THANG VĂN CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:44:38 11/05/2023 15:44:38 Đã trả kết quả
157 H63.25.31-230531-0013 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:41:41 07/06/2023 10:41:41 Đã trả kết quả
158 H63.25.31-230522-0004 1 NÔNG ĐỨC GIÀU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 06:59:51 26/05/2023 07:30:00 Đã trả kết quả
159 H63.25.31-230523-0003 1 HOÀNG THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:06:58 24/05/2023 07:06:58 Đã trả kết quả
160 H63.25.31-230523-0020 1 HOÀNG VIỆT THĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:44:23 24/05/2023 09:44:23 Đã trả kết quả
161 H63.25.31-230523-0021 1 HOÀNG THỊ XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:45:18 24/05/2023 09:45:18 Đã trả kết quả
162 H63.25.31-230518-0011 1 HOÀNG VĂN TỈNH Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 14:46:25 25/05/2023 14:46:25 Đã trả kết quả
163 H63.25.31-230529-0042 1 NÔNG THỊ NGỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:37:38 30/05/2023 15:37:38 Đã trả kết quả
164 H63.25.31-230530-0013 1 HOÀNG THỊ CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:48:26 31/05/2023 08:48:26 Đã trả kết quả
165 H63.25.31-230523-0004 1 MÔNG THỊ SƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:09:03 24/05/2023 07:09:03 Đã trả kết quả
166 H63.25.31-230529-0023 1 NÔNG THỊ KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:50:33 30/05/2023 09:50:33 Đã trả kết quả
167 H63.25.31-230530-0026 1 HOÀNG THỊ HẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:09:48 31/05/2023 16:09:48 Đã trả kết quả
168 H63.25.31-230526-0020 1 VI VĂN ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:00:58 29/05/2023 17:00:58 Đã trả kết quả
169 H63.25.31-230510-0007 1 HOÀNG THỊ THUÝ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:21:55 11/05/2023 09:21:55 Đã trả kết quả
170 H63.25.31-230511-0002 1 VI TRUNG TẠO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:16:33 15/05/2023 15:16:33 Đã trả kết quả
171 H63.25.31-230523-0025 1 NGUYỄN NGỌC DIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:19:05 24/05/2023 10:19:05 Đã trả kết quả
172 H63.25.31-230524-0020 1 HOÀNG VĂN VIỆN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 16:04:14 25/05/2023 16:04:14 Đã trả kết quả
173 H63.25.31-230518-0005 1 NÔNG VĂN HÒA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 09:33:26 23/05/2023 09:33:26 Đã trả kết quả
174 H63.25.31-230511-0004 1 CAM THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:03:06 12/05/2023 16:03:06 Đã trả kết quả
175 H63.25.31-230516-0016 1 VI THỊ HỒNG DIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 17:11:33 17/05/2023 17:11:33 Đã trả kết quả
176 H63.25.31-230530-0023 1 TRỊNH THỊ DƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:25:01 31/05/2023 15:25:01 Đã trả kết quả
177 H63.25.31-230511-0006 1 HỨA HÙNG VĨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:10:56 12/05/2023 16:10:56 Đã trả kết quả
178 H63.25.31-230526-0009 1 NÔNG ĐỨC KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:22:26 29/05/2023 08:22:26 Đã trả kết quả
179 H63.25.31-230529-0026 1 NGHIÊM THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:01:43 30/05/2023 10:01:43 Đã trả kết quả
180 H63.25.31-230519-0006 1 NÔNG THANH QUANG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:29:32 22/05/2023 10:29:32 Đã trả kết quả
181 H63.25.31-230531-0010 1 HOÀNG THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:19:57 01/06/2023 09:19:57 Đã trả kết quả
182 H63.25.31-230529-0005 1 HOÀNG VĂN ÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:50:56 30/05/2023 07:50:56 Đã trả kết quả
183 H63.25.31-230510-0014 1 THANG VĂN CAO Đăng ký khai sinh 10/05/2023 17:19:50 11/05/2023 17:19:50 Đã trả kết quả
184 H63.25.31-230517-0010 1 LÝ THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:53:04 18/05/2023 09:53:04 Đã trả kết quả
185 H63.25.31-230517-0011 1 HOÀNG THẾ VINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:55:40 18/05/2023 09:55:40 Đã trả kết quả
186 H63.25.31-230517-0006 1 VŨ KHẮC ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:28:29 18/05/2023 08:28:29 Đã trả kết quả
187 H63.25.31-230517-0016 1 NGUYỄN THỊ ĐỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 15:27:09 19/05/2023 15:27:09 Đã trả kết quả
188 H63.25.31-230518-0004 1 HOÀNG VĂN TƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:50:54 19/05/2023 08:50:54 Đã trả kết quả
189 H63.25.31-230516-0007 1 NÔNG ĐỨC THÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:06:20 17/05/2023 14:06:20 Đã trả kết quả
190 H63.25.31-230517-0003 1 NGUYỄN DIỆU LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:37:15 18/05/2023 07:37:15 Đã trả kết quả
191 H63.25.31-230517-0014 1 CHU MINH TỊCH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:23:11 18/05/2023 14:23:11 Đã trả kết quả
192 H63.25.31-230515-0005 1 TRIỆU ĐÌNH THIỆU Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 15/05/2023 08:53:02 22/05/2023 08:53:02 Đã trả kết quả
193 H63.25.31-230517-0004 1 HOÀNG THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:38:50 18/05/2023 07:38:50 Đã trả kết quả
194 H63.25.31-230517-0005 1 LƯƠNG VĂN BIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:03:04 18/05/2023 08:03:04 Đã trả kết quả
195 H63.25.31-230510-0008 1 HOÀNG THỊ MẪU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:56:15 11/05/2023 14:56:15 Đã trả kết quả
196 H63.25.31-230508-0019 1 VI VĂN TỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:33:02 09/05/2023 10:33:02 Đã trả kết quả
197 H63.25.31-230515-0004 1 HOÀNG TRUNG NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:32:38 16/05/2023 08:32:38 Đã trả kết quả
198 H63.25.31-230508-0013 1 MÔNG THỊ LÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:54:52 09/05/2023 09:54:52 Đã trả kết quả
199 H63.25.31-230508-0023 1 ĐÀM THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:28:12 09/05/2023 16:28:12 Đã trả kết quả
200 H63.25.31-230512-0013 1 LỘC HOÀNG ĐẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:54:24 15/05/2023 13:54:24 Đã trả kết quả
201 H63.25.31-230508-0012 1 MÔNG THỊ LÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:52:43 09/05/2023 09:52:43 Đã trả kết quả
202 H63.25.31-230515-0001 1 HỨA HOÀNG TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:17:41 16/05/2023 08:17:41 Đã trả kết quả
203 H63.25.31-230509-0003 1 CAM NGỌC VIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:04:09 10/05/2023 08:04:09 Đã trả kết quả
204 H63.25.31-230510-0013 1 HOÀNG THỊ MIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:36:33 11/05/2023 16:36:33 Đã trả kết quả
205 H63.25.31-230511-0009 1 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 17:17:37 12/05/2023 17:17:37 Đã trả kết quả
206 H63.25.31-230515-0017 1 HOÀNG THỊ CHỘI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:31:47 16/05/2023 15:31:47 Đã trả kết quả
207 H63.25.31-230515-0008 1 HOÀNG VĂN LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:00:07 16/05/2023 09:00:07 Đã trả kết quả
208 H63.25.31-230515-0012 1 TRIỆU VĂN THIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:39:27 16/05/2023 09:39:27 Đã trả kết quả
209 H63.25.31-230515-0014 1 NGHIÊM THỊ VẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 10:03:50 18/05/2023 10:03:50 Đã trả kết quả
210 H63.25.31-230512-0010 1 HOÀNG VIỆT KHOẢ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:57:08 15/05/2023 09:57:08 Đã trả kết quả
211 H63.25.31-230515-0009 1 HOÀNG ĐỨC THOẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:12:21 16/05/2023 09:12:21 Đã trả kết quả
212 H63.25.31-230516-0002 1 HOÀNG VĂN NHỚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:15:55 17/05/2023 08:15:55 Đã trả kết quả
213 H63.25.31-230515-0018 1 HOÀNG THỊ THE Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:09:19 16/05/2023 16:09:19 Đã trả kết quả
214 H63.25.31-230509-0009 1 NÔNG THỊ NGHỀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:49:21 10/05/2023 14:49:21 Đã trả kết quả
215 H63.25.31-230516-0004 1 HOÀNG ĐỨC THUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:48:29 17/05/2023 08:48:29 Đã trả kết quả
216 H63.25.31-230516-0011 1 LÝ THỊ LAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:25:38 17/05/2023 15:25:38 Đã trả kết quả
217 H63.25.31-230517-0012 1 HOÀNG THỊ TIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:25:24 18/05/2023 10:25:24 Đã trả kết quả
218 H63.25.31-230516-0008 1 NÔNG ĐỨC THÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:13:48 18/05/2023 14:13:48 Đã trả kết quả
219 H63.25.31-230518-0003 1 NGHIÊM TRUNG HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:34:57 19/05/2023 08:34:57 Đã trả kết quả
220 H63.25.31-230515-0021 1 TRIỆU TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:42:05 16/05/2023 16:42:05 Đã trả kết quả
221 H63.25.31-230510-0005 1 LỘC VĂN HƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:52:03 11/05/2023 08:52:03 Đã trả kết quả
222 H63.25.31-230518-0002 1 NGHIÊM TRUNG HOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:21:27 22/05/2023 08:21:27 Đã trả kết quả
223 H63.25.31-230510-0004 1 VI VĂN TỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:46:06 11/05/2023 08:46:06 Đã trả kết quả
224 H63.25.31-230515-0002 1 HỨA THỊ THANH THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:21:18 16/05/2023 08:21:18 Đã trả kết quả
225 H63.25.31-230510-0009 1 HOÀNG VIỆT KHOẢ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:35:23 11/05/2023 15:35:23 Đã trả kết quả
226 H63.25.31-230517-0001 1 HOÀNG THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:34:25 18/05/2023 07:34:25 Đã trả kết quả
227 H63.25.31-230515-0010 1 MA THỊ ĐẠO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:31:24 16/05/2023 09:31:24 Đã trả kết quả
228 H63.25.31-230516-0010 1 VI VĂN PHÓNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:41:06 17/05/2023 14:41:06 Đã trả kết quả
229 H63.25.31-230516-0009 1 HOÀNG THỊ TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:36:56 17/05/2023 14:36:56 Đã trả kết quả
230 H63.25.31-230511-0007 1 TRIỆU TƯ THẾ Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 16:52:52 18/05/2023 16:52:52 Đã trả kết quả
231 H63.25.31-230516-0013 1 VŨ NHƯ NGOẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:43:53 17/05/2023 15:43:53 Đã trả kết quả
232 H63.25.31-230516-0012 1 VI ĐỨC PHỐ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:42:52 17/05/2023 15:42:52 Đã trả kết quả
233 H63.25.31-230517-0008 1 HOÀNG VĂN TƯỜNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:49:54 18/05/2023 09:49:54 Đã trả kết quả
234 H63.25.31-230518-0001 1 LỘC PHƯỢNG AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:56:37 19/05/2023 07:56:37 Đã trả kết quả
235 H63.25.31-230517-0013 1 TRIỆU KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:19:08 18/05/2023 14:19:08 Đã trả kết quả
236 H63.25.31-230516-0015 1 ĐỔNG KIM LÂN Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 16:51:25 23/05/2023 16:51:25 Đã trả kết quả
237 H63.25.31-230518-0007 1 HOÀNG ĐÌNH THÔN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:48:01 19/05/2023 10:48:01 Đã trả kết quả
238 H63.25.31-230518-0008 1 HOÀNG ĐÌNH THÔN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 10:52:07 22/05/2023 10:52:07 Đã trả kết quả
239 H63.25.31-230512-0004 1 NÔNG VĂN ĐỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:07:38 15/05/2023 08:07:38 Đã trả kết quả
240 H63.25.31-230529-0011 1 TRIỆU LÈO THU THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:00:00 30/05/2023 08:00:00 Đã trả kết quả
241 H63.25.31-230509-0001 1 HỨA VĂN AI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 07:54:57 10/05/2023 07:54:57 Đã trả kết quả
242 H63.25.31-230509-0005 1 HOÀNG THỊ DỊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:08:16 10/05/2023 08:08:16 Đã trả kết quả
243 H63.25.31-230512-0002 1 LÝ THỊ HỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 07:54:54 15/05/2023 07:54:54 Đã trả kết quả
244 H63.25.31-230508-0022 1 HOÀNG VĂN CHUÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:21:03 09/05/2023 15:21:03 Đã trả kết quả
245 H63.25.31-230524-0023 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 16:59:18 31/05/2023 16:59:18 Đã trả kết quả
246 H63.25.31-230530-0010 1 TRIỆU THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:44:31 31/05/2023 08:44:31 Đã trả kết quả
247 H63.25.31-230517-0009 1 HOÀNG VĂN TƯỜNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:17:39 18/05/2023 09:17:39 Đã trả kết quả
248 H63.25.31-230516-0006 1 HOÀNG THỊ TỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:58:07 17/05/2023 08:58:07 Đã trả kết quả
249 H63.25.31-230511-0005 1 NÔNG THỊ HUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:06:27 12/05/2023 16:06:27 Đã trả kết quả
250 H63.25.31-230530-0020 1 HOÀNG THỊ KIM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:00:41 31/05/2023 15:00:41 Đã trả kết quả
251 H63.25.31-230510-0002 1 HỨA THỊ TRIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:41:20 11/05/2023 08:41:20 Đã trả kết quả
252 H63.25.31-230530-0024 1 NGUYỄN VĂN SỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:32:36 31/05/2023 15:32:36 Đã trả kết quả
253 H63.25.31-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ THƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:26:28 01/06/2023 07:26:28 Đã trả kết quả
254 H63.25.31-230511-0001 1 HOÀNG THỊ BỘ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:16:35 15/05/2023 14:16:35 Đã trả kết quả
255 H63.25.31-230512-0016 1 LÝ TRUNG THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:25:30 15/05/2023 14:25:30 Đã trả kết quả
256 H63.25.31-230526-0001 1 NGHIÊM VĂN TÀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:03:30 27/06/2023 08:03:30 Đã trả kết quả
257 H63.25.31-230526-0008 1 MA THỊ TÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:13:11 27/06/2023 08:13:11 Đã trả kết quả
258 H63.25.31-230524-0010 1 HOÀNG THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:32:56 25/05/2023 09:32:56 Đã trả kết quả
259 H63.25.31-230529-0032 1 HÀ THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:13:27 30/05/2023 10:13:27 Đã trả kết quả
260 H63.25.31-230529-0034 1 HOÀNG VĂN NÚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:39:03 30/05/2023 10:39:03 Đã trả kết quả
261 H63.25.31-230531-0014 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:01:38 01/06/2023 14:01:38 Đã trả kết quả
262 H63.25.31-230523-0028 1 TRIỆU THANH HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:22:44 24/05/2023 10:22:44 Đã trả kết quả
263 H63.25.31-230523-0015 1 NÔNG THỊ HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:43:15 24/05/2023 08:43:15 Đã trả kết quả
264 H63.25.31-230517-0007 1 NÔNG ĐỨC NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:41:12 18/05/2023 08:41:12 Đã trả kết quả
265 H63.25.31-230522-0001 1 TRIỆU VĂN KHÔN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:25:59 23/05/2023 07:25:59 Đã trả kết quả
266 H63.25.31-230519-0008 1 LÝ NGỌC SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 17:17:43 22/05/2023 17:17:43 Đã trả kết quả
267 H63.25.31-230526-0015 1 CAM ĐỨC KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:54:04 29/05/2023 14:54:04 Đã trả kết quả
268 H63.25.31-230526-0014 1 HOÀNG MINH KHÔI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:52:54 29/05/2023 14:52:54 Đã trả kết quả
269 H63.25.31-230526-0011 1 HỨA THỊ XẠ Đăng ký khai tử 26/05/2023 14:23:13 29/05/2023 14:23:13 Đã trả kết quả
270 H63.25.31-230525-0001 1 TRỊNH THỊ ĐỒN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 07:51:36 26/05/2023 07:51:36 Đã trả kết quả
271 H63.25.31-230508-0007 1 NGUYỄN THỊ QUYNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:16:16 09/05/2023 09:16:16 Đã trả kết quả
272 H63.25.31-230515-0007 1 LỘC THỊ KIỀU DIỄM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:55:18 16/05/2023 08:55:18 Đã trả kết quả
273 H63.25.31-230525-0004 1 HOÀNG THỊ TÁC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:30:19 26/05/2023 09:30:19 Đã trả kết quả
274 H63.25.31-230508-0017 1 NGUYỄN TẤN DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:18:33 09/05/2023 10:18:33 Đã trả kết quả
275 H63.25.31-230525-0014 1 TRIỆU VĂN TẠO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:31:00 26/05/2023 15:31:00 Đã trả kết quả
276 H63.25.31-230510-0010 1 HOÀNG VĂN DƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:37:43 11/05/2023 15:37:43 Đã trả kết quả
277 H63.25.31-230508-0021 1 HOÀNG THỊ THUỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:18:14 09/05/2023 15:18:14 Đã trả kết quả
278 H63.25.31-230526-0022 1 TRIỆU VĂN HẠP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:06:03 29/05/2023 17:06:03 Đã trả kết quả
279 H63.25.31-230525-0017 1 VI VĂN ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:00:46 26/05/2023 16:00:46 Đã trả kết quả
280 H63.25.31-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ LANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:42:37 30/05/2023 07:42:37 Đã trả kết quả
281 H63.25.31-230524-0014 1 HOÀNG THỊ ĐIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:09:52 25/05/2023 10:09:52 Đã trả kết quả
282 H63.25.31-230526-0006 1 ĐÀO THỊ KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:11:26 27/06/2023 08:11:26 Đã trả kết quả
283 H63.25.31-230529-0007 1 NGUYỄN THỊ DIỆP LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:53:16 30/05/2023 07:53:16 Đã trả kết quả
284 H63.25.31-230525-0012 1 HOÀNG THỊ ĐỆ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:01:30 26/05/2023 15:01:30 Đã trả kết quả
285 H63.25.31-230529-0036 1 NÔNG THỊ KIỀU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 11:08:19 30/05/2023 11:08:19 Đã trả kết quả
286 H63.25.31-230525-0011 1 HƯÁ VĂN TUÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:55:41 26/05/2023 14:55:41 Đã trả kết quả
287 H63.25.31-230525-0007 1 HOÀNG VĂN BẢY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:33:30 29/05/2023 10:33:30 Đã trả kết quả
288 H63.25.31-230531-0015 1 LONG AN THỐ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:49:22 01/06/2023 14:49:22 Đã trả kết quả
289 H63.25.31-230524-0021 1 HOÀNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:17:59 25/05/2023 16:17:59 Đã trả kết quả
290 H63.25.31-230525-0003 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 09:03:27 01/06/2023 09:03:27 Đã trả kết quả
291 H63.25.31-230529-0049 1 HOÀNG TRUNG LỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:58:28 30/05/2023 15:58:28 Đã trả kết quả
292 H63.25.31-230525-0013 1 NÔNG VĂN Đ][CJ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:27:03 26/05/2023 15:27:03 Đã trả kết quả
293 H63.25.31-230524-0003 1 HOÀNG ANH TUẤN Đăng ký khai sinh 24/05/2023 07:11:23 25/05/2023 07:11:23 Đã trả kết quả
294 H63.25.31-230525-0002 1 NGHIÊM VĂN HIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 08:20:18 26/05/2023 08:20:18 Đã trả kết quả
295 H63.25.31-230526-0013 1 HOÀNG ANH KHOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:51:15 29/05/2023 14:51:15 Đã trả kết quả
296 H63.25.31-230529-0015 1 LỘC THỊ THƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:32:11 30/05/2023 08:32:11 Đã trả kết quả
297 H63.25.31-230530-0004 1 HOÀNG VĂN TÍN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:02:31 31/05/2023 08:02:31 Đã trả kết quả
298 H63.25.31-230530-0005 1 LÝ VĂN ĐẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:09:29 31/05/2023 08:09:29 Đã trả kết quả
299 H63.25.31-230526-0005 1 TRIỆU THỊ QUỊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:07:38 27/06/2023 08:07:38 Đã trả kết quả
300 H63.25.31-230512-0014 1 HOÀNG VĂN ĐÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:11:02 15/05/2023 14:11:02 Đã trả kết quả
301 H63.25.31-230526-0002 1 HOÀNG KHÁNH CHI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:04:37 27/06/2023 08:04:37 Đã trả kết quả
302 H63.25.31-230530-0016 1 HOÀNG THỊ TRỞ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 10:36:42 31/05/2023 10:36:42 Đã trả kết quả
303 H63.25.31-230530-0025 1 HUA VĂN ĐỖ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:04:41 31/05/2023 16:04:41 Đã trả kết quả
304 H63.25.31-230529-0021 1 HOÀNG VĂN GƯƠM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 09:27:11 31/05/2023 09:27:11 Đã trả kết quả
305 H63.25.31-230529-0044 1 HOÀNG THỊ SÔ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:39:53 30/05/2023 15:39:53 Đã trả kết quả
306 H63.25.31-230526-0003 1 HỨA THỊ NGỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:05:31 27/06/2023 08:05:31 Đã trả kết quả
307 H63.25.31-230530-0021 1 HOÀNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:10:25 31/05/2023 15:10:25 Đã trả kết quả
308 H63.25.31-230531-0011 1 TRIỆU THJ TRẠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:40:27 01/06/2023 09:40:27 Đã trả kết quả
309 H63.25.31-230526-0016 1 VI VĂN ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:55:27 29/05/2023 14:55:27 Đã trả kết quả
310 H63.25.31-230530-0028 1 HOÀNG THỊ HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 16:53:10 31/05/2023 16:53:10 Đã trả kết quả
311 H63.25.31-230512-0008 1 CAM NGỌC VIỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:33:32 15/05/2023 09:33:32 Đã trả kết quả
312 H63.25.31-230525-0016 1 HOÀNG KIM QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:49:45 26/05/2023 15:49:45 Đã trả kết quả
313 H63.25.31-230524-0008 1 NÔNG ĐỨC THỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:56:39 25/05/2023 08:56:39 Đã trả kết quả
314 H63.25.31-230526-0010 1 PHAN TRUNG THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:23:39 29/05/2023 08:23:39 Đã trả kết quả
315 H63.25.31-230530-0011 1 HỨA THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:45:29 31/05/2023 08:45:29 Đã trả kết quả
316 H63.25.31-230526-0021 1 CAM THỊ LỆ DIỄN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:03:22 29/05/2023 17:03:22 Đã trả kết quả
317 H63.25.31-230525-0015 1 LÝ THỊ TRÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:44:24 26/05/2023 15:44:24 Đã trả kết quả
318 H63.25.31-230531-0003 1 HOÀNG THỊ HOM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:55:07 01/06/2023 07:55:07 Đã trả kết quả
319 H63.25.31-230525-0008 1 HOÀNG VĂN TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:45:33 26/05/2023 10:45:33 Đã trả kết quả
320 H63.25.31-230529-0010 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:58:34 30/05/2023 07:58:34 Đã trả kết quả
321 H63.25.31-230508-0016 1 NGUYỄN TẤN DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:16:52 09/05/2023 10:16:52 Đã trả kết quả
322 H63.25.31-230531-0006 1 MA THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:14:18 01/06/2023 08:14:18 Đã trả kết quả
323 H63.25.31-230509-0008 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:43:31 10/05/2023 08:43:31 Đã trả kết quả
324 H63.25.31-230508-0008 1 NGUYỄN THỊ QUYNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:18:34 09/05/2023 09:18:34 Đã trả kết quả
325 H63.25.31-230505-0019 1 HOÀNG THỊ GIẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:39:14 08/05/2023 16:39:14 Đã trả kết quả
326 H63.25.31-230529-0012 1 LÝ TRỌNG THỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:27:25 30/05/2023 08:27:25 Đã trả kết quả
327 H63.25.31-230529-0017 1 HOÀNG THỊ TRỤC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:35:16 30/05/2023 08:35:16 Đã trả kết quả
328 H63.25.31-230515-0016 1 DƯƠNG THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:29:12 16/05/2023 15:29:12 Đã trả kết quả
329 H63.25.31-230515-0020 1 CHU THỊ YẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 16:30:24 17/05/2023 16:30:24 Đã trả kết quả
330 H63.25.31-230531-0005 1 HOÀNG THỊ THU NÉT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:12:29 01/06/2023 08:12:29 Đã trả kết quả
331 H63.25.31-230529-0031 1 TẠ VĂN DẪN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:11:47 30/05/2023 10:11:47 Đã trả kết quả
332 H63.25.31-230517-0015 1 HOÀNG THỊ TIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:57:57 18/05/2023 14:57:57 Đã trả kết quả
333 H63.25.31-230529-0040 1 HOÀNG THỊ NHỚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:13:36 30/05/2023 14:13:36 Đã trả kết quả
334 H63.25.31-230512-0019 1 HOÀNG VĂN TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:58:19 15/05/2023 14:58:19 Đã trả kết quả
335 H63.25.31-230523-0019 1 HOÀNG VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:43:16 24/05/2023 09:43:16 Đã trả kết quả
336 H63.25.31-230517-0017 1 NGHIÊM VĂN TÀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:07:35 18/05/2023 16:07:35 Đã trả kết quả
337 H63.25.31-230529-0039 1 HOÀNG THỊ HUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:11:38 30/05/2023 14:11:38 Đã trả kết quả
338 H63.25.31-230523-0027 1 HỨA VĂN HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:21:53 24/05/2023 10:21:53 Đã trả kết quả
339 H63.25.31-230523-0026 1 HOÀNG THUỲ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:21:00 24/05/2023 10:21:00 Đã trả kết quả
340 H63.25.31-230531-0017 1 HOÀNG THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:20:46 01/06/2023 15:20:46 Đã trả kết quả
341 H63.25.31-230530-0002 1 HOÀNG VĂN KHỞI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:59:47 31/05/2023 07:59:47 Đã trả kết quả
342 H63.25.31-230523-0017 1 HOÀNG VĂN ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:45:44 24/05/2023 08:45:44 Đã trả kết quả
343 H63.25.31-230508-0018 1 HOÀNG VĂN LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:22:47 09/05/2023 10:22:47 Đã trả kết quả
344 H63.25.31-230526-0019 1 NÔNG THỊ THỦY Đăng ký khai tử 26/05/2023 16:41:23 29/05/2023 16:41:23 Đã trả kết quả
345 H63.25.31-230530-0015 1 HOÀNG VĂN KHIÊT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:43:09 31/05/2023 09:43:09 Đã trả kết quả
346 H63.25.31-230531-0008 1 HOÀNG THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:41:39 01/06/2023 08:41:39 Đã trả kết quả
347 H63.25.31-230509-0006 1 HOÀNG THỊ DỊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:10:17 10/05/2023 08:10:17 Đã trả kết quả
348 H63.25.31-230512-0007 1 LÝ HẰNG NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:46:38 15/05/2023 08:46:38 Đã trả kết quả
349 H63.25.31-230526-0007 1 LƯƠNG THỊ LƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 08:12:13 27/06/2023 08:12:13 Đã trả kết quả
350 H63.25.31-230509-0004 1 CAM NGỌC VIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:05:53 10/05/2023 08:05:53 Đã trả kết quả
351 H63.25.31-230523-0010 1 HOÀNG VĂN QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:55:20 24/05/2023 07:55:20 Đã trả kết quả
352 H63.25.31-230508-0024 1 LÈO THỊ CẨM NHUNG Đăng ký khai tử 08/05/2023 16:57:03 09/05/2023 16:57:03 Đã trả kết quả
353 H63.25.31-230509-0002 1 CAM NGỌC VIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:00:26 10/05/2023 08:00:26 Đã trả kết quả
354 H63.25.31-230512-0005 1 HỨA VĂN SỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:09:12 15/05/2023 08:09:12 Đã trả kết quả
355 H63.25.31-230523-0022 1 LÈO MẠNH TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:46:17 24/05/2023 09:46:17 Đã trả kết quả
356 H63.25.31-230529-0022 1 HOÀNG VĂN GƯƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:39:43 30/05/2023 09:39:43 Đã trả kết quả
357 H63.25.31-230524-0006 1 NGHIÊM VĂN VŨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:09:31 25/05/2023 08:09:31 Đã trả kết quả
358 H63.25.31-230529-0035 1 VŨ THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:02:24 30/05/2023 11:02:24 Đã trả kết quả
359 H63.25.31-230515-0019 1 LINH THỊ HOA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:18:19 16/05/2023 16:18:19 Đã trả kết quả
360 H63.25.31-230517-0018 1 NGHIÊM VĂN LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:09:50 18/05/2023 16:09:50 Đã trả kết quả
361 H63.25.31-230516-0014 1 HOÀNG VĂN NỘI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:13:20 17/05/2023 16:13:20 Đã trả kết quả
362 H63.25.31-230518-0006 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký khai sinh 18/05/2023 10:29:42 19/05/2023 10:29:42 Đã trả kết quả
363 H63.25.31-230531-0012 1 NÔNG VĂN HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:27:31 07/06/2023 10:27:31 Đã trả kết quả
364 H63.25.31-230524-0022 1 TRỊNH THỊ ĐỒN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:32:34 25/05/2023 16:32:34 Đã trả kết quả
365 H63.25.31-230529-0019 1 LÝ THỊ HIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:38:03 30/05/2023 08:38:03 Đã trả kết quả
366 H63.25.31-230515-0013 1 LÝ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:40:29 16/05/2023 09:40:29 Đã trả kết quả
367 H63.25.31-230529-0014 1 HOÀNG VĂN ĐẲNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:30:24 30/05/2023 08:30:24 Đã trả kết quả
368 H63.25.31-230519-0005 1 HOÀNG THỊ HÙNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:28:38 22/05/2023 10:28:38 Đã trả kết quả
369 H63.25.31-230529-0052 1 VI THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:52:46 30/05/2023 16:52:46 Đã trả kết quả
370 H63.25.31-230519-0004 1 HOÀNG VĂN TRẦM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:40:35 22/05/2023 08:40:35 Đã trả kết quả
371 H63.25.31-230515-0006 1 NGHIÊM NGỌC NIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:53:20 16/05/2023 08:53:20 Đã trả kết quả
372 H63.25.31-230530-0017 1 HOÀNG THỊ TRỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:40:18 31/05/2023 10:40:18 Đã trả kết quả
373 H63.25.31-230523-0002 1 HOÀNG THỊ THUÝ CÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 07:05:55 24/05/2023 07:05:55 Đã trả kết quả
374 H63.25.31-230524-0009 1 HOÀNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:58:14 25/05/2023 08:58:14 Đã trả kết quả
375 H63.25.31-230524-0002 1 HOÀNG VĂN VIỆN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 07:04:45 25/05/2023 07:04:45 Đã trả kết quả
376 H63.25.31-230524-0001 1 HOÀNG THỊ TÁC Đăng ký khai tử 24/05/2023 07:09:58 25/05/2023 07:09:58 Đã trả kết quả
377 H63.25.31-230529-0051 1 LÝ VĂN ĐẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 16:33:21 31/05/2023 16:33:21 Đã trả kết quả