DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Mường Lai
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.31-230424-0006 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:53:52 25/05/2023 07:53:52 Đã trả kết quả
2 H63.25.31-230424-0007 1 MÃ LINH ĐAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:55:05 25/05/2023 07:55:05 Đã trả kết quả
3 H63.25.31-230424-0005 1 CHU THỊ GIỚI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:51:51 25/05/2023 07:51:51 Đã trả kết quả
4 H63.25.31-230424-0002 1 NÔNG ĐÌNH MẠC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:48:43 25/05/2023 07:48:43 Đã trả kết quả
5 H63.25.31-230424-0003 1 HOÀNG VĂN KIỂU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:49:31 25/05/2023 07:49:31 Đã trả kết quả
6 H63.25.31-230424-0004 1 HỨA CAO KHẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:50:17 25/05/2023 07:50:17 Đã trả kết quả
7 H63.25.31-230424-0001 1 LƯƠNG THỊ HƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:47:20 25/05/2023 07:47:20 Đã trả kết quả