DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� M�����ng Lai
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.31-230424-0006 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:53:52 25/05/2023 07:53:52 Đã trả kết quả
2 H63.25.31-230424-0007 1 MÃ LINH ĐAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:55:05 25/05/2023 07:55:05 Đã trả kết quả
3 H63.25.31-230424-0005 1 CHU THỊ GIỚI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:51:51 25/05/2023 07:51:51 Đã trả kết quả
4 H63.25.31-230424-0002 1 NÔNG ĐÌNH MẠC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:48:43 25/05/2023 07:48:43 Đã trả kết quả
5 H63.25.31-230424-0003 1 HOÀNG VĂN KIỂU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:49:31 25/05/2023 07:49:31 Đã trả kết quả
6 H63.25.31-230424-0004 1 HỨA CAO KHẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:50:17 25/05/2023 07:50:17 Đã trả kết quả
7 H63.25.31-230424-0001 1 LƯƠNG THỊ HƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/04/2023 07:47:20 25/05/2023 07:47:20 Đã trả kết quả