DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Minh Tiến
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.29-230530-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:34:32 31/05/2023 16:34:32 Đã trả kết quả
2 H63.25.29-230531-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:55:57 01/06/2023 15:55:57 Đã trả kết quả
3 H63.25.29-230531-0001 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:56:33 01/06/2023 15:56:33 Đã trả kết quả
4 H63.25.29-230529-0008 1 ĐOÀN VĂN ÁY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 15:20:57 28/06/2023 15:20:57 Đang xử lý