DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Minh Ti���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.29-230530-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:34:32 31/05/2023 16:34:32 Đã trả kết quả
2 H63.25.29-230531-0002 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:55:57 01/06/2023 15:55:57 Đã trả kết quả
3 H63.25.29-230531-0001 1 HỨA NGỌC TOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 15:56:33 01/06/2023 15:56:33 Đã trả kết quả
4 H63.25.29-230529-0008 1 ĐOÀN VĂN ÁY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 15:20:57 28/06/2023 15:20:57 Đã trả kết quả