DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Minh Xu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.30-230505-0001 1 CAO ĐỨC TRƯỜNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:21:26 08/05/2023 14:21:26 Đã trả kết quả
2 H63.25.30-230504-0002 1 NGUYỄN QUANG ĐỢI Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:51:20 05/05/2023 14:51:20 Đã trả kết quả
3 H63.25.30-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ SON Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 14:50:37 11/05/2023 14:50:37 Đã trả kết quả
4 H63.25.30-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ NHÀI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 10:33:29 25/05/2023 10:33:29 Đã trả kết quả
5 H63.25.30-230518-0002 1 HOÀNG THỊ KIM THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:54:30 19/05/2023 09:54:30 Đã trả kết quả
6 H63.25.30-230518-0003 1 MÔNG THỊ LUYỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:26:15 22/05/2023 14:26:15 Đã trả kết quả
7 H63.25.30-230509-0005 1 MÔNG THỊ ĐÀM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 16:13:50 10/05/2023 16:13:50 Đã trả kết quả
8 H63.25.30-230518-0008 1 LỘC THỊ NHUẦN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 16:10:33 23/05/2023 16:10:33 Đã trả kết quả
9 H63.25.30-230522-0003 1 VŨ THỊ HIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:55:47 24/05/2023 14:55:47 Đã trả kết quả
10 H63.25.30-230519-0004 1 HÀ ANH TUẤN Đăng ký khai tử 19/05/2023 15:57:33 22/05/2023 15:57:33 Đã trả kết quả
11 H63.25.30-230519-0005 1 BẾ VĂN ĐỆ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 16:53:53 26/05/2023 16:53:53 Đã trả kết quả
12 H63.25.30-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ NHÀI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 10:34:36 25/05/2023 10:34:36 Đã trả kết quả
13 H63.25.30-230529-0003 1 HOÀNG THỊ TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 16:40:36 31/05/2023 16:40:36 Đã trả kết quả
14 H63.25.30-230518-0006 1 HOÀNG THỊ DANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 16:13:08 23/05/2023 16:13:08 Đã trả kết quả
15 H63.25.30-230515-0003 1 TRĂNG THỊ LIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:09:53 14/06/2023 10:09:53 Đã trả kết quả
16 H63.25.30-230517-0005 1 HOÀNG THỊ DUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 15:36:32 16/06/2023 15:36:32 Đã trả lại dân
17 H63.25.30-230529-0002 1 NGUYỄN THỊ NHỊ Đăng ký kết hôn 29/05/2023 15:16:58 30/05/2023 15:16:58 Đã trả kết quả
18 H63.25.30-230522-0002 1 HOÀNG THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:32:03 23/05/2023 09:32:03 Đã trả kết quả
19 H63.25.30-230522-0001 1 NGUYỄN QUANG KHẢI Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:00:44 23/05/2023 09:00:44 Đã trả kết quả
20 H63.25.30-230508-0002 1 HOÀNG VĂN PHẦN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 10:33:52 09/05/2023 10:33:52 Đã trả kết quả
21 H63.25.30-230519-0001 1 HOÀNG THỊ DUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:16:07 20/06/2023 09:16:07 Đã trả kết quả
22 H63.25.30-230510-0002 1 HOÀNG VĂN THẬT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 08:45:35 11/05/2023 08:45:35 Đã trả kết quả
23 H63.25.30-230512-0005 1 TRỊNH NGỌC HƯNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:32:15 13/06/2023 14:32:15 Đã trả kết quả
24 H63.25.30-230512-0003 1 NÔNG VĂN KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:25:01 13/06/2023 14:25:01 Đã trả kết quả
25 H63.25.30-230511-0001 1 BÙI VĂN THƯƠNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:55:40 12/05/2023 15:55:40 Đã trả kết quả
26 H63.25.30-230511-0003 1 HOÀNG NGỌC TÚ Đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:14:28 12/05/2023 16:14:28 Đã trả kết quả
27 H63.25.30-230517-0001 1 HOÀNG QUỐC HOÀN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:52:18 18/05/2023 08:52:18 Đã trả kết quả
28 H63.25.30-230517-0006 1 BẾ VĂN ĐỆ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:43:46 24/05/2023 15:43:46 Đã trả lại dân
29 H63.25.30-230512-0006 1 LỘC VĂN DIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:35:16 13/06/2023 14:35:16 Đã trả kết quả
30 H63.25.30-230516-0004 1 HOÀNG XUÂN DIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:15:58 17/05/2023 15:15:58 Đã trả kết quả
31 H63.25.30-230512-0002 1 PHẠM THỊ NGA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:18:35 13/06/2023 14:18:35 Đã trả kết quả
32 H63.25.30-230509-0002 1 NGUYỄN XUÂN TÌNH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:57:44 10/05/2023 14:57:44 Đã trả kết quả
33 H63.25.30-230515-0002 1 NGUYỄN ĐÌNH CHE Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:56:14 14/06/2023 09:56:14 Đã trả kết quả
34 H63.25.30-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ NHÀI Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 15:07:30 22/05/2023 15:07:30 Đã trả kết quả
35 H63.25.30-230517-0002 1 NÔNG VĂN CHUÔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 09:38:40 18/05/2023 09:38:40 Đã trả kết quả
36 H63.25.30-230516-0002 1 HOÀNG VĂN CƯỚC Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:02:34 17/05/2023 09:02:34 Đã trả kết quả
37 H63.25.30-230510-0001 1 NGUYỄN THẾ LỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:07:03 11/05/2023 08:07:03 Đã trả kết quả
38 H63.25.30-230517-0007 1 CAO THANH TUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 16:51:09 18/05/2023 16:51:09 Đã trả kết quả
39 H63.25.30-230516-0001 1 LỘC VĂN THỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:08:01 17/05/2023 08:08:01 Đã trả kết quả
40 H63.25.30-230510-0003 1 HOÀNG TRUNG KIÊN Đăng ký khai sinh 10/05/2023 14:51:17 11/05/2023 14:51:17 Đã trả kết quả
41 H63.25.30-230516-0003 1 HOÀNG ĐĂNG QUANG Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 10:28:19 23/05/2023 10:28:19 Đã trả kết quả
42 H63.25.30-230518-0001 1 HOÀNG THANH TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 09:47:12 22/05/2023 09:47:12 Đã trả kết quả
43 H63.25.30-230517-0003 1 NÔNG VĂN CHUÔNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:41:00 18/05/2023 09:41:00 Đã trả kết quả
44 H63.25.30-230512-0001 1 LỘC VĂN LƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:13:22 15/05/2023 08:13:22 Đã trả kết quả
45 H63.25.30-230518-0004 1 HOÀNG THỊ DANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:56:53 19/05/2023 14:56:53 Đã trả kết quả
46 H63.25.30-230530-0001 1 HOÀNG THỊ DANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 16:30:28 31/05/2023 16:30:28 Đã trả kết quả
47 H63.25.30-230508-0001 1 TRĂNG THỊ PHƯỜNG Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 08/05/2023 09:15:37 10/05/2023 09:15:37 Đã trả kết quả
48 H63.25.30-230509-0001 1 NGUYỄN QUANG VŨ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:57:09 10/05/2023 14:57:09 Đã trả kết quả
49 H63.25.30-230511-0002 1 CAO ĐỨC LIÊM Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:52:04 12/05/2023 15:52:04 Đã trả kết quả
50 H63.25.30-230512-0004 1 TRỊNH NGỌC HƯNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:28:43 13/06/2023 14:28:43 Đã trả kết quả
51 H63.25.30-230519-0003 1 ĐOÀN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:15:47 22/05/2023 15:15:47 Đã trả kết quả
52 H63.25.30-230517-0004 1 HOÀNG VĂN CƯỚC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 10:19:30 18/05/2023 10:19:30 Đã trả kết quả
53 H63.25.30-230518-0007 1 HOÀNG THỊ NHỊP Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 16:12:05 25/05/2023 16:12:05 Đã trả kết quả
54 H63.25.30-230525-0001 1 NGUYỄN QUANG DIỆM Đăng ký khai tử 25/05/2023 15:59:55 26/05/2023 15:59:55 Đã trả kết quả
55 H63.25.30-230519-0002 1 HOÀNG THANH TÙNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:11:53 20/06/2023 15:11:53 Đã trả kết quả
56 H63.25.30-230508-0003 1 HOÀNG THỊ XUẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:40:30 09/05/2023 10:40:30 Đã trả kết quả
57 H63.25.30-230508-0004 1 NGUYỄN VĂN HUYÊN Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 14:46:09 15/05/2023 14:46:09 Đã trả kết quả
58 H63.25.30-230508-0005 1 HOÀNG VĂN LOẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 16:19:18 11/05/2023 16:19:18 Đã trả kết quả
59 H63.25.30-230515-0005 1 NÔNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:22:41 14/06/2023 10:22:41 Đã trả kết quả
60 H63.25.30-230509-0003 1 HOÀNG VIỆT HÙNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:58:51 10/05/2023 14:58:51 Đã trả kết quả
61 H63.25.30-230509-0004 1 HOÀNG THANH PHƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:20:55 10/05/2023 15:20:55 Đã trả kết quả
62 H63.25.30-230518-0005 1 HOÀNG THỊ DANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:25:38 22/05/2023 15:25:38 Đã trả kết quả
63 H63.25.30-230515-0004 1 NÔNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:19:13 14/06/2023 10:19:13 Đã trả kết quả