DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Minh Xuân
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.30-230517-0005 1 HOÀNG THỊ DUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 15:36:32 16/06/2023 15:36:32 Đã trả lại dân
2 H63.25.30-230517-0006 1 BẾ VĂN ĐỆ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:43:46 24/05/2023 15:43:46 Đã trả lại dân