DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Minh Xu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.30-230517-0005 1 HOÀNG THỊ DUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 15:36:32 16/06/2023 15:36:32 Đã trả lại dân
2 H63.25.30-230517-0006 1 BẾ VĂN ĐỆ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:43:46 24/05/2023 15:43:46 Đã trả lại dân