DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N���m C��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.31-230531-0003 1 TRIỆU THỊ BUN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:51 05/06/2023 16:21:51 Đã trả kết quả
2 H63.26.31-230531-0001 1 HÀ VIỆT TRINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:59:38 05/06/2023 15:59:38 Đã trả kết quả
3 H63.26.31-230531-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:03:09 05/06/2023 16:03:09 Đã trả kết quả