DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� N���m C��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.31-230504-0001 1 SÙNG A CHÚ Đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:24:30 05/05/2023 16:24:30 Đã trả kết quả
2 H63.26.31-230517-0003 1 CHANG A CHƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:22:27 18/05/2023 16:22:27 Đã trả kết quả
3 H63.26.31-230518-0004 1 MÙA THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:45:48 19/05/2023 09:45:48 Đã trả kết quả
4 H63.26.31-230518-0006 1 GIÀNG A DỜ Đăng ký kết hôn 18/05/2023 15:29:28 19/05/2023 15:29:28 Đã trả kết quả
5 H63.26.31-230516-0006 1 CHANG THỊ MANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 15:55:36 19/05/2023 15:55:36 Đã trả kết quả
6 H63.26.31-230519-0001 1 GIÀNG THỊ DÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:13:06 24/05/2023 08:13:06 Đã trả kết quả
7 H63.26.31-230531-0003 1 TRIỆU THỊ BUN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:51 05/06/2023 16:21:51 Đã trả kết quả
8 H63.26.31-230518-0002 1 SÙNG A CHANG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:36:50 19/05/2023 09:36:50 Đã trả kết quả
9 H63.26.31-230519-0002 1 GIÀNG THỊ CHA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 11:07:56 24/05/2023 11:07:56 Đã trả kết quả
10 H63.26.31-230517-0004 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:27:37 18/05/2023 16:27:37 Đã trả kết quả
11 H63.26.31-230517-0005 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:32:01 18/05/2023 16:32:01 Đã trả kết quả
12 H63.26.31-230516-0003 1 CHANG A CHƯ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:16:27 17/05/2023 10:16:27 Đã trả kết quả
13 H63.26.31-230516-0001 1 LÙ A SỬ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:59:07 17/05/2023 09:59:07 Đã trả kết quả
14 H63.26.31-230516-0002 1 GIÀNG A PÁO Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:09:03 17/05/2023 10:09:03 Đã trả kết quả
15 H63.26.31-230517-0001 1 SÙNG A LỀNH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:55:44 18/05/2023 15:55:44 Đã trả kết quả
16 H63.26.31-230517-0002 1 CHANG A CHƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:06:22 18/05/2023 16:06:22 Đã trả kết quả
17 H63.26.31-230518-0001 1 GIÀNG A VẢNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:27:05 19/05/2023 09:27:05 Đã trả kết quả
18 H63.26.31-230516-0007 1 GIÀNG A VỪ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:11:51 17/05/2023 16:11:51 Đã trả kết quả
19 H63.26.31-230518-0003 1 DÌNH A LỒNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:41:03 19/05/2023 09:41:03 Đã trả kết quả
20 H63.26.31-230516-0005 1 CHANG A LẦU Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 16/05/2023 14:59:03 23/05/2023 14:59:03 Đã trả kết quả
21 H63.26.31-230518-0005 1 MÙA A THÀO Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:50:30 19/05/2023 09:50:30 Đã trả kết quả
22 H63.26.31-230531-0001 1 HÀ VIỆT TRINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:59:38 05/06/2023 15:59:38 Đã trả kết quả
23 H63.26.31-230525-0001 1 HOÀNG THỊ THƠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:24:41 30/05/2023 16:24:41 Đã trả kết quả
24 H63.26.31-230516-0004 1 PHÀNG A XÊ Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:24:07 17/05/2023 10:24:07 Đã trả kết quả
25 H63.26.31-230531-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:03:09 05/06/2023 16:03:09 Đã trả kết quả
26 H63.26.31-230519-0003 1 CHANG A LỬ Đăng ký kết hôn 19/05/2023 11:17:32 22/05/2023 11:17:32 Đã trả kết quả