DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N���m Kh���t
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.32-230531-0001 1 LÒ VĂN THÀNH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 11:12:59 05/06/2023 11:12:59 Đã trả kết quả
2 H63.26.32-230531-0006 1 GIÀNG A SAY Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:21:00 01/06/2023 16:21:00 Đã trả kết quả
3 H63.26.32-230531-0003 1 GIÀNG A SAY Đăng ký kết hôn 31/05/2023 14:27:20 01/06/2023 14:27:20 Đã trả kết quả
4 H63.26.32-230531-0007 1 GIÀNG A THẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:02 01/06/2023 16:47:02 Đã trả kết quả
5 H63.26.32-230531-0008 1 NGUYỄN THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:50:40 01/06/2023 16:50:40 Đã trả kết quả
6 H63.26.32-230531-0004 1 LÝ THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:59:22 05/06/2023 14:59:22 Đã trả kết quả
7 H63.26.32-230531-0002 1 LÒ VĂN THÀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 11:16:55 01/06/2023 11:16:55 Đã trả kết quả
8 H63.26.32-230531-0005 1 SÙNG THI CU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:39:49 01/06/2023 15:39:49 Đã trả kết quả