DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� N���m Kh���t
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.32-230504-0001 1 CHANG A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:23:52 05/05/2023 15:23:52 Đã trả kết quả
2 H63.26.32-230523-0002 1 ẢO CHÁNG GIÀNG Đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:54:22 24/05/2023 09:54:22 Đã trả kết quả
3 H63.26.32-230511-0001 1 GIÀNG A MÙA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:04:58 15/05/2023 14:04:58 Đã trả kết quả
4 H63.26.32-230530-0003 1 SÙNG A SÚ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:40:42 31/05/2023 15:40:42 Đã trả kết quả
5 H63.26.32-230518-0004 1 MÙA A CANG Đăng ký khai tử 18/05/2023 17:19:07 19/05/2023 17:19:07 Đã trả kết quả
6 H63.26.32-230523-0004 1 LÝ A DỜ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:16:33 24/05/2023 16:16:33 Đã trả kết quả
7 H63.26.32-230519-0002 1 GIÀNG THỊ MẢY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 16:32:47 24/05/2023 16:32:47 Đã trả kết quả
8 H63.26.32-230523-0003 1 PHÀNG A PHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:01:43 24/05/2023 16:01:43 Đã trả kết quả
9 H63.26.32-230519-0003 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 17:39:55 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.26.32-230524-0001 1 GIÀNG THỊ SUA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:57:46 25/05/2023 15:57:46 Đã trả kết quả
11 H63.26.32-230531-0001 1 LÒ VĂN THÀNH Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 11:12:59 05/06/2023 11:12:59 Đã trả kết quả
12 H63.26.32-230526-0004 1 VÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:05:18 29/05/2023 16:05:18 Đã trả kết quả
13 H63.26.32-230519-0001 1 THÀO A HỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 08:20:49 23/05/2023 08:20:49 Đã trả kết quả
14 H63.26.32-230525-0001 1 THÀO A DỜ Đăng ký kết hôn 25/05/2023 08:39:22 26/05/2023 08:39:22 Đã trả kết quả
15 H63.26.32-230517-0006 1 GIÀNG A PHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:13:23 18/05/2023 16:13:23 Đã trả kết quả
16 H63.26.32-230530-0001 1 GIÀNG A SÚA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:24:15 01/06/2023 09:24:15 Đã trả kết quả
17 H63.26.32-230531-0006 1 GIÀNG A SAY Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:21:00 01/06/2023 16:21:00 Đã trả kết quả
18 H63.26.32-230531-0003 1 GIÀNG A SAY Đăng ký kết hôn 31/05/2023 14:27:20 01/06/2023 14:27:20 Đã trả kết quả
19 H63.26.32-230508-0002 1 GIÀNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:34:51 09/05/2023 14:34:51 Đã trả kết quả
20 H63.26.32-230509-0002 1 VÀNG THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:33:25 10/05/2023 16:33:25 Đã trả kết quả
21 H63.26.32-230508-0001 1 HẢNG A THÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:24:49 09/05/2023 14:24:49 Đã trả kết quả
22 H63.26.32-230517-0003 1 GIÀNG A PHÔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 09:51:42 18/05/2023 09:51:42 Đã trả kết quả
23 H63.26.32-230518-0005 1 THÀO THỊ PHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 17:29:42 19/05/2023 17:29:42 Đã trả kết quả
24 H63.26.32-230512-0001 1 HẢNG A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 07:38:10 15/05/2023 07:38:10 Đã trả kết quả
25 H63.26.32-230524-0002 1 HẢNG THỊ LỲ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:09:13 25/05/2023 16:09:13 Đã trả kết quả
26 H63.26.32-230523-0001 1 LÝ THỊ TÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:44:32 24/05/2023 08:44:32 Đã trả kết quả
27 H63.26.32-230530-0004 1 SÙNG THỊ SÀY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 16:10:13 02/06/2023 16:10:13 Đã trả kết quả
28 H63.26.32-230531-0007 1 GIÀNG A THẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:47:02 01/06/2023 16:47:02 Đã trả kết quả
29 H63.26.32-230509-0001 1 THÀO A LÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:14:00 10/05/2023 16:14:00 Đã trả kết quả
30 H63.26.32-230517-0005 1 MÙA A LU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 15:47:25 19/05/2023 15:47:25 Đã trả kết quả
31 H63.26.32-230512-0004 1 GIÀNG THỊ VI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:36:09 15/05/2023 16:36:09 Đã trả kết quả
32 H63.26.32-230512-0002 1 HẢNG A CHUNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:55:53 15/05/2023 10:55:53 Đã trả kết quả
33 H63.26.32-230512-0003 1 PHẠM QUANG THỌ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 15:56:32 16/05/2023 15:56:32 Đã trả kết quả
34 H63.26.32-230517-0007 1 THÀO A SÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 17:10:08 18/05/2023 17:10:08 Đã trả kết quả
35 H63.26.32-230518-0002 1 SÙNG A LỒNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 18/05/2023 10:53:09 19/05/2023 10:53:09 Đã trả kết quả
36 H63.26.32-230516-0001 1 THÀO A DÊ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 16:09:22 17/05/2023 16:09:22 Đã trả kết quả
37 H63.26.32-230531-0008 1 NGUYỄN THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:50:40 01/06/2023 16:50:40 Đã trả kết quả
38 H63.26.32-230517-0002 1 HẢNG A TUẤN Đăng ký kết hôn 17/05/2023 09:24:19 18/05/2023 09:24:19 Đã trả kết quả
39 H63.26.32-230526-0003 1 LONG VĂN THÔNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:27:57 30/05/2023 15:27:57 Đã trả kết quả
40 H63.26.32-230525-0004 1 LÙ THỊ GIÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:55:27 26/05/2023 14:55:27 Đã trả kết quả
41 H63.26.32-230525-0005 1 LẢO A PÁO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 15:53:49 26/05/2023 15:53:49 Đã trả kết quả
42 H63.26.32-230526-0001 1 THÀO A DỜ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 11:03:05 29/05/2023 11:03:05 Đã trả kết quả
43 H63.26.32-230525-0003 1 GIÀNG A GIÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:47:32 26/05/2023 14:47:32 Đã trả kết quả
44 H63.26.32-230526-0002 1 GIÀNG A CÂU Đăng ký khai sinh 26/05/2023 11:20:48 29/05/2023 11:20:48 Đã trả kết quả
45 H63.26.32-230531-0004 1 LÝ THỊ DÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:59:22 05/06/2023 14:59:22 Đã trả kết quả
46 H63.26.32-230530-0002 1 THÀO THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 14:55:58 02/06/2023 14:55:58 Đã trả kết quả
47 H63.26.32-230525-0002 1 SÙNG A PÀI Đăng ký khai tử 25/05/2023 14:43:13 26/05/2023 14:43:13 Đã trả kết quả
48 H63.26.32-230514-0001 1 NGUYỄN THỊ MAI Đăng ký khai tử 14/05/2023 11:14:02 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 H63.26.32-230518-0003 1 THÀO A RÙA Đăng ký khai tử 18/05/2023 17:03:14 19/05/2023 17:03:14 Đã trả kết quả
50 H63.26.32-230531-0002 1 LÒ VĂN THÀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 11:16:55 01/06/2023 11:16:55 Đã trả kết quả
51 H63.26.32-230523-0005 1 THÀO THỊ MÀO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:23:32 24/05/2023 16:23:32 Đã trả kết quả
52 H63.26.32-230530-0006 1 SÙNG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:40:49 31/05/2023 16:40:49 Đã trả kết quả
53 H63.26.32-230529-0001 1 THÀO THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:48:18 30/05/2023 15:48:18 Đã trả kết quả
54 H63.26.32-230525-0006 1 HỜ A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 17:06:00 26/05/2023 17:06:00 Đã trả kết quả
55 H63.26.32-230531-0005 1 SÙNG THI CU Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:39:49 01/06/2023 15:39:49 Đã trả kết quả
56 H63.26.32-230517-0004 1 GIÀNG A CHƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 13:59:30 18/05/2023 13:59:30 Đã trả kết quả
57 H63.26.32-230517-0008 1 MÙA A LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 17:13:21 18/05/2023 17:13:21 Đã trả kết quả
58 H63.26.32-230517-0001 1 THÀO A GIÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 08:42:14 18/05/2023 08:42:14 Đã trả kết quả
59 H63.26.32-230530-0005 1 GIÀNG A XA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 16:30:06 31/05/2023 16:30:06 Đã trả kết quả
60 H63.26.32-230518-0001 1 SÙNG A LỒNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 18/05/2023 10:35:11 23/05/2023 10:35:11 Đã trả kết quả