DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ph��c L���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230524-0004 1 PHẠM HỒNG SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:40:23 23/06/2023 14:40:23 Đã trả kết quả
2 H63.25.33-230519-0003 1 BÀN VĂN NGOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:12:51 20/06/2023 10:12:51 Đã hủy
3 H63.25.33-230524-0012 1 DƯƠNG THỊ NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:52:14 23/06/2023 14:52:14 Đã trả kết quả
4 H63.25.33-230524-0003 1 TRẦN THỊ HOÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:39:08 23/06/2023 14:39:08 Đã trả kết quả
5 H63.25.33-230524-0008 1 BÀN VĂN TÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:48:24 23/06/2023 14:48:24 Đã trả kết quả
6 H63.25.33-230524-0009 1 ĐẶNG THỊ ĐÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:49:54 23/06/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
7 H63.25.33-230524-0013 1 TRIỆU THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:53:32 23/06/2023 14:53:32 Đã trả kết quả
8 H63.25.33-230524-0010 1 PHÙNG VĂN ĐỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:51:05 23/06/2023 14:51:05 Đã trả kết quả
9 H63.25.33-230524-0007 1 NÔNG VĂN THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:44:43 23/06/2023 14:44:43 Đã trả kết quả
10 H63.25.33-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ NHƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:19:30 05/06/2023 15:19:30 Đã trả kết quả
11 H63.25.33-230531-0002 1 LÊ THI SINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:31:58 05/06/2023 10:31:58 Đã trả kết quả
12 H63.25.33-230524-0006 1 TRƯƠNG THỊ ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:43:36 23/06/2023 14:43:36 Đã trả kết quả
13 H63.25.33-230524-0014 1 TRIỆU THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:55:20 23/06/2023 14:55:20 Đã trả kết quả
14 H63.25.33-230524-0005 1 HOÀNG NGỌC THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:41:29 23/06/2023 14:41:29 Đã trả kết quả
15 H63.25.33-230524-0002 1 ĐẶNG VĂN HƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 14:37:56 23/06/2023 14:37:56 Đã trả kết quả