DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Phúc Lợi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230421-0002 1 BÀN THỊ CHẮC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:50:31 24/05/2023 13:50:31 Đã trả lại dân
2 H63.25.33-230421-0001 1 NGUYỄN THỊ NHẬM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:48:22 24/05/2023 13:48:22 Đã trả kết quả
3 H63.25.33-230421-0004 1 LÒ THỊ THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:54:32 24/05/2023 13:54:32 Đã trả kết quả
4 H63.25.33-230421-0003 1 VŨ THỊ ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:52:17 24/05/2023 13:52:17 Đã trả kết quả
5 H63.25.33-230421-0005 1 VI VĂN ĐOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:56:19 24/05/2023 13:56:19 Đã trả kết quả