DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ph��c L���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230421-0002 1 BÀN THỊ CHẮC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:50:31 24/05/2023 13:50:31 Đã trả lại dân
2 H63.25.33-230421-0001 1 NGUYỄN THỊ NHẬM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:48:22 24/05/2023 13:48:22 Đã trả kết quả
3 H63.25.33-230421-0004 1 LÒ THỊ THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:54:32 24/05/2023 13:54:32 Đã trả kết quả
4 H63.25.33-230421-0003 1 VŨ THỊ ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:52:17 24/05/2023 13:52:17 Đã trả kết quả
5 H63.25.33-230421-0005 1 VI VĂN ĐOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:56:19 24/05/2023 13:56:19 Đã trả kết quả