DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Ph��c L���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.33-230421-0002 1 BÀN THỊ CHẮC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 13:50:31 24/05/2023 13:50:31 Đã trả lại dân