DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� P��ng Lu��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.33-230530-0008 1 GIÀNG THỊ DUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:12:50 29/06/2023 14:12:50 Đã trả kết quả
2 H63.26.33-230531-0001 1 HẢNG A GIÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:29:30 01/06/2023 08:29:30 Đã trả kết quả
3 H63.26.33-230530-0009 1 LÙ A SÀNG( THU PHAO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:15:56 29/06/2023 14:15:56 Đã trả kết quả
4 H63.26.33-230530-0007 1 GIÀNG THỊ GIÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:07:37 29/06/2023 14:07:37 Đã trả kết quả
5 H63.26.33-230530-0010 1 GIÀNG A LỀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:20:02 29/06/2023 14:20:02 Đã trả kết quả
6 H63.26.33-230530-0005 1 GIÀNG A HỜ ( HIẾU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:00:44 29/06/2023 14:00:44 Đã trả kết quả
7 H63.26.33-230530-0006 1 THÀO TỒNG CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:03:56 29/06/2023 14:03:56 Đã trả kết quả