DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� P��ng Lu��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.33-230508-0005 1 GIÀNG A LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:10:15 07/06/2023 09:10:15 Đã trả kết quả
2 H63.26.33-230508-0007 1 GIÀNG A TU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:33:33 07/06/2023 09:33:33 Đã trả kết quả
3 H63.26.33-230508-0004 1 GIÀNG A KHÀY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:08:06 07/06/2023 09:08:06 Đã trả kết quả
4 H63.26.33-230508-0008 1 GIÀNG A THỀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:35:01 07/06/2023 09:35:01 Đã trả kết quả
5 H63.26.33-230522-0004 1 LÙ A TÒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:53:33 23/05/2023 13:53:33 Đã trả kết quả
6 H63.26.33-230522-0001 1 LÙ A LÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:53:38 23/05/2023 09:53:38 Đã trả kết quả
7 H63.26.33-230522-0006 1 THÀO THỊ PÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:58:08 23/05/2023 13:58:08 Đã trả kết quả
8 H63.26.33-230522-0005 1 GIÀNG THỊ CHAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:55:32 23/05/2023 13:55:32 Đã trả kết quả
9 H63.26.33-230530-0003 1 GIÀNG A SÌNH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:39:19 31/05/2023 09:39:19 Đã trả kết quả
10 H63.26.33-230526-0002 1 GIÀNG THỊ BLUA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 15:31:13 31/05/2023 15:31:13 Đã trả kết quả
11 H63.26.33-230508-0001 1 THÀO A CHA Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bao trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 08/05/2023 09:00:38 15/05/2023 09:00:38 Đã trả kết quả
12 H63.26.33-230522-0007 1 LÙ A DỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:00:11 23/05/2023 14:00:11 Đã trả kết quả
13 H63.26.33-230530-0008 1 GIÀNG THỊ DUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:12:50 29/06/2023 14:12:50 Đã trả kết quả
14 H63.26.33-230530-0004 1 THÀO A TỦA Đăng ký kết hôn 30/05/2023 11:04:00 31/05/2023 11:04:00 Đã trả kết quả
15 H63.26.33-230531-0001 1 HẢNG A GIÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:29:30 01/06/2023 08:29:30 Đã trả kết quả
16 H63.26.33-230530-0009 1 LÙ A SÀNG( THU PHAO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:15:56 29/06/2023 14:15:56 Đã trả kết quả
17 H63.26.33-230530-0002 1 LÝ A CHU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:21:38 31/05/2023 09:21:38 Đã trả kết quả
18 H63.26.33-230522-0008 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:01:49 23/05/2023 14:01:49 Đã trả kết quả
19 H63.26.33-230522-0003 1 CHANG THỊ DOANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:20:32 23/05/2023 10:20:32 Đã trả kết quả
20 H63.26.33-230508-0003 1 LÙ KHUA SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:06:15 07/06/2023 09:06:15 Đã trả kết quả
21 H63.26.33-230508-0002 1 LÊ XUÂN TỨ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:04:07 07/06/2023 09:04:07 Đã trả kết quả
22 H63.26.33-230516-0002 1 HOÀNG NGỌC SƠN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:14:47 17/05/2023 10:14:47 Đã trả kết quả
23 H63.26.33-230518-0001 1 LÙ A PHÀ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 08:08:46 19/05/2023 08:08:46 Đã trả kết quả
24 H63.26.33-230516-0001 1 THÀO THỊ CHƠ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 16/05/2023 09:14:18 17/05/2023 09:14:18 Đã trả kết quả
25 H63.26.33-230530-0007 1 GIÀNG THỊ GIÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:07:37 29/06/2023 14:07:37 Đã trả kết quả
26 H63.26.33-230526-0001 1 THÀO THỊ NINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 14:41:21 31/05/2023 14:41:21 Đã trả kết quả
27 H63.26.33-230530-0010 1 GIÀNG A LỀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:20:02 29/06/2023 14:20:02 Đã trả kết quả
28 H63.26.33-230508-0006 1 GIÀNG A TỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 09:30:47 07/06/2023 09:30:47 Đã trả kết quả
29 H63.26.33-230530-0005 1 GIÀNG A HỜ ( HIẾU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:00:44 29/06/2023 14:00:44 Đã trả kết quả
30 H63.26.33-230530-0001 1 GIÀNG THỊ MỶ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:26:24 31/05/2023 08:26:24 Đã trả kết quả
31 H63.26.33-230530-0006 1 THÀO TỒNG CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:03:56 29/06/2023 14:03:56 Đã trả kết quả
32 H63.26.33-230526-0003 1 GIÀNG A LU Đăng ký khai tử 26/05/2023 15:40:13 29/05/2023 15:40:13 Đã trả kết quả
33 H63.26.33-230522-0002 1 HẢNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:18:06 23/05/2023 10:18:06 Đã trả kết quả