DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Phan Thanh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.32-230505-0003 1 VI THỊ NGUYỆN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:46:46 06/06/2023 14:46:46 Đã trả kết quả
2 H63.25.32-230505-0002 1 LA THỊ SO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:44:02 06/06/2023 14:44:02 Đã trả kết quả
3 H63.25.32-230505-0001 1 NÔNG THỊ THƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:39:32 06/06/2023 14:39:32 Đã trả kết quả
4 H63.25.32-230524-0004 1 VI VĂN PHẤN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:09:43 25/05/2023 10:09:43 Đã trả kết quả
5 H63.25.32-230522-0008 1 NGUYỄN TRUNG TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:16:14 23/05/2023 17:16:14 Đã trả kết quả
6 H63.25.32-230522-0002 1 NÔNG LÂM TƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:33:34 23/05/2023 14:33:34 Đã trả kết quả
7 H63.25.32-230522-0013 1 HOÀNG VĂN PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:30:04 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.25.32-230523-0004 1 HOÀNG XUÂN MAI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 15:40:28 24/05/2023 15:40:28 Đã trả kết quả
9 H63.25.32-230522-0009 1 VI VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:19:46 23/05/2023 17:19:46 Đã trả kết quả
10 H63.25.32-230524-0002 1 VƯƠNG THỊ NGỜI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:01:53 25/05/2023 10:01:53 Đã trả kết quả
11 H63.25.32-230522-0010 1 TĂNG THỊ ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:21:19 23/05/2023 17:21:19 Đã trả kết quả
12 H63.25.32-230524-0003 1 TĂNG VĂN TÚ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:06:02 25/05/2023 10:06:02 Đã trả kết quả
13 H63.25.32-230524-0005 1 LÝ THỊ KÉC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:13:14 25/05/2023 10:13:14 Đã trả kết quả
14 H63.25.32-230522-0011 1 HOÀNG VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:25:14 23/05/2023 17:25:14 Đã trả kết quả
15 H63.25.32-230522-0007 1 HOÀNG VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:14:44 23/05/2023 17:14:44 Đã trả kết quả
16 H63.25.32-230522-0005 1 TĂNG VĂN VANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:01:24 23/05/2023 15:01:24 Đã trả kết quả
17 H63.25.32-230524-0001 1 LƯƠNG VĂN VIỆN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 09:58:04 25/05/2023 09:58:04 Đã trả kết quả
18 H63.25.32-230522-0001 1 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 08:38:32 23/05/2023 08:38:32 Đã trả kết quả
19 H63.25.32-230522-0003 1 TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:43:33 23/05/2023 14:43:33 Đã trả kết quả
20 H63.25.32-230523-0001 1 HOÀNG VĂN NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:38:29 24/05/2023 14:38:29 Đã trả kết quả
21 H63.25.32-230523-0003 1 CHU THỊ HUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 15:14:34 24/05/2023 15:14:34 Đã trả kết quả
22 H63.25.32-230524-0006 1 TRIỆU VĂN BỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:15:53 25/05/2023 10:15:53 Đã trả kết quả
23 H63.25.32-230522-0006 1 NGÔN VĂN THÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:13:01 23/05/2023 15:13:01 Đã trả kết quả
24 H63.25.32-230522-0004 1 TRƯƠNG VĂN SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:53:09 23/05/2023 14:53:09 Đã trả kết quả
25 H63.25.32-230530-0001 1 TĂNG THỊ SƠN Đăng ký khai tử 30/05/2023 17:53:55 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.25.32-230523-0002 1 VƯƠNG QUỐC TẬP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 15:05:18 24/05/2023 15:05:18 Đã trả kết quả
27 H63.25.32-230522-0012 1 MÔNG VĂN CƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:28:20 23/05/2023 17:28:20 Đã trả kết quả