DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� S��n L����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.36-230420-0002 1 LƯỜNG VĂN SỌI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:25:54 23/05/2023 15:25:54 Đã hủy
2 H63.29.36-230420-0003 1 HÀ THỦY LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:35:04 23/05/2023 15:35:04 Đã hủy
3 H63.29.36-230420-0001 1 SA THỊ NHÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 08:47:22 23/05/2023 08:47:22 Đã trả kết quả