DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND x�� S��n L����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.36-230504-0001 1 LÒ THỊ MẦNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 08:15:35 05/05/2023 08:15:35 Đã trả kết quả
2 H63.29.36-230505-0001 1 LÒ VĂN TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:00:18 08/05/2023 10:00:18 Đã trả kết quả
3 H63.29.36-230504-0003 1 HOÀNG THỊ THẮM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:20:17 09/05/2023 09:20:17 Đã trả kết quả
4 H63.29.36-230504-0002 1 HÀ THỊ TÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:52:38 09/05/2023 08:52:38 Đã trả kết quả
5 H63.29.36-230504-0004 1 LÒ VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 17:09:36 05/05/2023 17:09:36 Đã trả kết quả
6 H63.29.36-230420-0001 1 SA THỊ NHÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 08:47:22 23/05/2023 08:47:22 Đã trả kết quả
7 H63.29.36-230518-0001 1 HÀ THỊ THU DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:06:38 22/05/2023 15:06:38 Đã trả kết quả
8 H63.29.36-230521-0001 1 NGUYỄN THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 21/05/2023 14:30:25 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.29.36-230529-0002 1 LÒ THỊ DIỄM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:07:50 06/06/2023 16:07:50 Đã trả kết quả
10 H63.29.36-230512-0001 1 LƯỜNG CHÍ ĐÔNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 09:48:26 15/05/2023 09:48:26 Đã trả kết quả
11 H63.29.36-230527-0001 1 VŨ THỊ THƠM Đăng ký khai tử 27/05/2023 09:48:31 29/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.29.36-230516-0001 1 LÒ VĂN THIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:00:05 18/05/2023 16:00:05 Đã trả kết quả
13 H63.29.36-230519-0001 1 HÀ VĂN QUÁN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 09:36:41 23/05/2023 09:36:41 Đã trả kết quả
14 H63.29.36-230512-0002 1 HÀ VĂN THỨC Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:55:22 15/05/2023 09:55:22 Đã trả kết quả
15 H63.29.36-230522-0002 1 HÀ VĂN THỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 09:56:05 24/05/2023 09:56:05 Đã trả kết quả
16 H63.29.36-230529-0001 1 SA THỊ CƯỜI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 09:17:12 06/06/2023 09:17:12 Đã trả kết quả
17 H63.29.36-230525-0001 1 LÒ THỊ NƠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:23:20 29/05/2023 14:23:20 Đã trả kết quả
18 H63.29.36-230522-0001 1 LƯỜNG VĂN THANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 08:41:13 25/05/2023 08:41:13 Đã trả kết quả