DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n S��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.22-230510-0001 1 VANG A QUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:19:36 09/06/2023 08:19:36 Đã trả kết quả
2 H63.29.22-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ VÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:11:07 09/06/2023 09:11:07 Đã trả kết quả
3 H63.29.22-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ VINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:02:33 05/06/2023 14:02:33 Đã trả kết quả
4 H63.29.22-230529-0003 1 HÀ ĐỨC NGUYỆN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 29/05/2023 14:29:38 01/06/2023 14:29:38 Đã trả kết quả
5 H63.29.22-230516-0001 1 HÀ ĐĂNG QUANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:36:57 15/06/2023 10:36:57 Đã trả kết quả
6 H63.29.22-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THẠO Đăng ký khai tử 31/05/2023 14:15:21 01/06/2023 14:15:21 Đã trả kết quả
7 H63.29.22-230531-0003 1 HÀ THỊ HƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:47:58 05/06/2023 14:47:58 Đã trả kết quả
8 H63.29.22-230530-0002 1 VŨ VĂN HIỂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 16:10:21 02/06/2023 16:10:21 Đã trả kết quả
9 H63.29.22-230531-0001 1 CAO NHƯ TIÊN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 10:11:58 05/06/2023 10:11:58 Đã trả kết quả
10 H63.29.22-230509-0009 1 THÀO A CHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 17:19:15 08/06/2023 17:19:15 Đã trả kết quả
11 H63.29.22-230510-0002 1 THÀO THỊ DỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:56 09/06/2023 08:50:56 Đã trả kết quả
12 H63.29.22-230529-0004 1 PHẠM HỒNG THỊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:07:44 02/06/2023 08:07:44 Đã trả kết quả