DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Th��� tr���n S��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.22-230505-0002 1 TRẦN VĂN CƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 08:50:55 08/05/2023 08:50:55 Đã trả kết quả
2 H63.29.22-230504-0005 1 HOÀNG VĂN THÊM Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:08:32 08/05/2023 08:08:32 Đã trả kết quả
3 H63.29.22-230505-0001 1 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:11:07 08/05/2023 09:11:07 Đã trả kết quả
4 H63.29.22-230505-0003 1 LÊ THỊ THOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:26:31 10/05/2023 09:26:31 Đã trả kết quả
5 H63.29.22-230504-0001 1 ĐÀO NGÂN HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:39:25 09/05/2023 14:39:25 Đã trả kết quả
6 H63.29.22-230505-0004 1 HÀ THỊ THÁI DUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 10:47:34 08/05/2023 10:47:34 Đã trả kết quả
7 H63.29.22-230504-0004 1 HÀ THỊ TÌNH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 08:05:57 08/05/2023 08:05:57 Đã trả kết quả
8 H63.29.22-230504-0003 1 HOÀNG VĂN LẬP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:48:24 09/05/2023 14:48:24 Đã trả kết quả
9 H63.29.22-230504-0002 1 VŨ THỊ BẨY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:29:30 09/05/2023 14:29:30 Đã trả kết quả
10 H63.29.22-230522-0012 1 LƯỜNG THỊ HỒNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 22/05/2023 16:16:12 25/05/2023 16:16:12 Đã trả kết quả
11 H63.29.22-230522-0008 1 NGUYỄN THỊ LÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:22:42 24/05/2023 14:22:42 Đã trả kết quả
12 H63.29.22-230510-0008 1 NGUYỄN XUÂN QUÝ Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 16:16:46 17/05/2023 16:16:46 Đã trả kết quả
13 H63.29.22-230522-0010 1 NGUYỄN VĂN NGHIÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:26:48 23/05/2023 14:26:48 Đã trả kết quả
14 H63.29.22-230522-0002 1 LƯU THỊ VIỆT HÀ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 10:31:00 23/05/2023 10:31:00 Đã trả kết quả
15 H63.29.22-230510-0001 1 VANG A QUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:19:36 09/06/2023 08:19:36 Đã trả kết quả
16 H63.29.22-230523-0001 1 HÀ VĂN THUYÊN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:15:16 24/05/2023 09:15:16 Đã trả kết quả
17 H63.29.22-230522-0016 1 PHẠM THỊ CHUNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:37:23 24/05/2023 07:37:23 Đã trả kết quả
18 H63.29.22-230519-0005 1 HÀ THỊ THU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 15:46:42 24/05/2023 15:46:42 Đã trả kết quả
19 H63.29.22-230519-0001 1 NGUYỄN VĂN HẢI Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:21:30 22/05/2023 10:21:30 Đã trả kết quả
20 H63.29.22-230524-0001 1 NGUYỄN THỊ HÒA Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 09:27:45 31/05/2023 09:27:45 Đã trả kết quả
21 H63.29.22-230522-0001 1 HOÀNG THỊ NGHĨA HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 10:33:20 25/05/2023 10:33:20 Đã trả kết quả
22 H63.29.22-230524-0002 1 TRẦN THỊ THÚY VÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:11:17 25/05/2023 15:11:17 Đã trả kết quả
23 H63.29.22-230522-0007 1 LÊ THỊ GIANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:21:33 24/05/2023 14:21:33 Đã trả kết quả
24 H63.29.22-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ VÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 10:20:26 24/05/2023 10:20:26 Đã trả kết quả
25 H63.29.22-230522-0009 1 ĐINH QUANG CHIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:25:15 24/05/2023 14:25:15 Đã trả kết quả
26 H63.29.22-230529-0002 1 ĐINH THỊ HÒA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:30:09 01/06/2023 10:30:09 Đã trả kết quả
27 H63.29.22-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ VÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:11:07 09/06/2023 09:11:07 Đã trả kết quả
28 H63.29.22-230510-0009 1 ĐINH PHƯƠNG ĐIỀN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10/05/2023 17:51:42 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 H63.29.22-230510-0006 1 LÊ THỊ ĐÀO Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 13:54:42 17/05/2023 13:54:42 Đã trả kết quả
30 H63.29.22-230526-0002 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Đăng ký kết hôn 26/05/2023 15:57:47 29/05/2023 15:57:47 Đã trả kết quả
31 H63.29.22-230525-0005 1 TRẦN ÍCH HÒA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 16:10:07 29/05/2023 16:10:07 Đã trả kết quả
32 H63.29.22-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ VINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:02:33 05/06/2023 14:02:33 Đã trả kết quả
33 H63.29.22-230509-0002 1 NGUYỄN DUY CHUYỂN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 09/05/2023 09:06:00 13/06/2023 09:06:00 Đã trả kết quả
34 H63.29.22-230508-0002 1 HOÀNG VĂN TRIỆU Đăng ký khai tử 08/05/2023 14:37:31 09/05/2023 14:37:31 Đã trả kết quả
35 H63.29.22-230508-0005 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 16:12:25 25/05/2023 16:12:25 Đã trả kết quả
36 H63.29.22-230525-0003 1 SÙNG THỊ SÙA Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:36:39 26/05/2023 14:36:39 Đã trả kết quả
37 H63.29.22-230525-0001 1 HOÀNG TRẦN QUỲNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:19:19 26/05/2023 10:19:19 Đã trả kết quả
38 H63.29.22-230522-0011 1 LƯỜNG THỊ HỒNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 22/05/2023 16:16:39 25/05/2023 16:16:39 Đã trả kết quả
39 H63.29.22-230511-0003 1 VÀNG A TỦA Đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:11:52 12/05/2023 16:11:52 Đã trả kết quả
40 H63.29.22-230529-0003 1 HÀ ĐỨC NGUYỆN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 29/05/2023 14:29:38 01/06/2023 14:29:38 Đã trả kết quả
41 H63.29.22-230510-0007 1 VÀNG A TỦA Đăng ký kết hôn 10/05/2023 13:53:56 11/05/2023 13:53:56 Đã trả kết quả
42 H63.29.22-230517-0002 1 HOÀNG VĂN LONG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:50:20 18/05/2023 14:50:20 Đã trả kết quả
43 H63.29.22-230517-0004 1 HOÀNG HẢI ÁNH Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:02:02 18/05/2023 15:02:02 Đã trả kết quả
44 H63.29.22-230508-0004 1 ĐINH XUÂN TRỌNG Đăng ký kết hôn 08/05/2023 16:17:16 09/05/2023 16:17:16 Đã trả kết quả
45 H63.29.22-230509-0006 1 NGUYỄN VĂN HỮU Đăng ký kết hôn 09/05/2023 15:31:58 10/05/2023 15:31:58 Đã trả kết quả
46 H63.29.22-230509-0003 1 LÊ THỊ NHÍCH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 09/05/2023 09:11:58 13/06/2023 09:11:58 Đã trả kết quả
47 H63.29.22-230508-0001 1 LÒ THỊ NGUỒN Đăng ký kết hôn 08/05/2023 14:40:30 09/05/2023 14:40:30 Đã trả kết quả
48 H63.29.22-230517-0003 1 PHẠM THỊ LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 14:51:50 18/05/2023 14:51:50 Đã trả kết quả
49 H63.29.22-230516-0001 1 HÀ ĐĂNG QUANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:36:57 15/06/2023 10:36:57 Đã trả kết quả
50 H63.29.22-230522-0003 1 ĐINH VĂN KÝ Đăng ký khai tử 22/05/2023 10:27:55 23/05/2023 10:27:55 Đã trả kết quả
51 H63.29.22-230509-0001 1 HÀ THỊ LIÊN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 09/05/2023 08:59:59 13/06/2023 08:59:59 Đã trả kết quả
52 H63.29.22-230509-0005 1 NGUYỄN DUY CHUYỂN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 09/05/2023 14:34:17 16/05/2023 14:34:17 Đã trả kết quả
53 H63.29.22-230519-0004 1 TRẦN ĐÌNH HÙNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:12:37 22/05/2023 10:12:37 Đã trả kết quả
54 H63.29.22-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:18:29 22/05/2023 10:18:29 Đã trả kết quả
55 H63.29.22-230510-0005 1 LÒ THỊ THÙY LINH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 13:55:09 11/05/2023 13:55:09 Đã trả kết quả
56 H63.29.22-230517-0006 1 HOÀNG THỊ THU HÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 16:24:48 22/05/2023 16:24:48 Đã trả kết quả
57 H63.29.22-230526-0001 1 HÀ ĐỨC NGUYỆN Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:32:03 30/05/2023 10:32:03 Đã trả kết quả
58 H63.29.22-230524-0003 1 TRẦN THỊ NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 16:11:01 29/05/2023 16:11:01 Đã trả kết quả
59 H63.29.22-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ THẠO Đăng ký khai tử 31/05/2023 14:15:21 01/06/2023 14:15:21 Đã trả kết quả
60 H63.29.22-230531-0003 1 HÀ THỊ HƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:47:58 05/06/2023 14:47:58 Đã trả kết quả
61 H63.29.22-230522-0004 1 VŨ HÙNG ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:15:42 24/05/2023 14:15:42 Đã trả kết quả
62 H63.29.22-230524-0004 1 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 16:09:05 29/05/2023 16:09:05 Đã trả kết quả
63 H63.29.22-230508-0003 1 TRẦN NHƯ HIỂN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 08/05/2023 15:20:34 12/06/2023 15:20:34 Đã trả kết quả
64 H63.29.22-230522-0014 1 VŨ VĂN TOẢN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 07:41:11 24/05/2023 07:41:11 Đã trả kết quả
65 H63.29.22-230529-0001 1 PHẠM THỊ THUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 10:26:44 30/05/2023 10:26:44 Đã trả kết quả
66 H63.29.22-230511-0002 1 VÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:05:25 16/05/2023 10:05:25 Đã trả kết quả
67 H63.29.22-230511-0001 1 HÀ THỊ MY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 09:45:09 16/05/2023 09:45:09 Đã trả kết quả
68 H63.29.22-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 16:06:34 29/05/2023 16:06:34 Đã trả kết quả
69 H63.29.22-230530-0002 1 VŨ VĂN HIỂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 16:10:21 02/06/2023 16:10:21 Đã trả kết quả
70 H63.29.22-230522-0005 1 ĐỖ VĂN SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:17:19 23/05/2023 14:17:19 Đã trả kết quả
71 H63.29.22-230522-0015 1 HÀ THỊ THÊU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:26:17 24/05/2023 16:26:17 Đã trả kết quả
72 H63.29.22-230530-0001 1 LÒ THỊ HÀ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 08:36:44 31/05/2023 08:36:44 Đã trả kết quả
73 H63.29.22-230525-0004 1 PHẠM THỊ THUYÊN Đăng ký khai tử 25/05/2023 14:34:42 30/05/2023 14:34:42 Đã trả kết quả
74 H63.29.22-230525-0002 1 TRƯƠNG XUÂN CÔNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:50:12 26/05/2023 14:50:12 Đã trả kết quả
75 H63.29.22-230509-0007 1 NGUYỄN THỊ VÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:24:31 12/05/2023 15:24:31 Đã trả kết quả
76 H63.29.22-230510-0004 1 VŨ THỊ LÝ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 10/05/2023 10:50:08 14/06/2023 10:50:08 Đã trả kết quả
77 H63.29.22-230522-0006 1 ĐẶNG OAI HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:19:36 24/05/2023 14:19:36 Đã trả kết quả
78 H63.29.22-230522-0013 1 CAO ĐỒNG THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:44:04 24/05/2023 15:44:04 Đã trả kết quả
79 H63.29.22-230523-0002 1 LƯỜNG THỊ HỒNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 16:54:30 24/05/2023 16:54:30 Đã trả kết quả
80 H63.29.22-230531-0001 1 CAO NHƯ TIÊN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 10:11:58 05/06/2023 10:11:58 Đã trả kết quả
81 H63.29.22-230509-0009 1 THÀO A CHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 17:19:15 08/06/2023 17:19:15 Đã trả kết quả
82 H63.29.22-230510-0002 1 THÀO THỊ DỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:56 09/06/2023 08:50:56 Đã trả kết quả
83 H63.29.22-230517-0001 1 CAO THỊ ANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:29:54 22/05/2023 10:29:54 Đã trả kết quả
84 H63.29.22-230529-0004 1 PHẠM HỒNG THỊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:07:44 02/06/2023 08:07:44 Đã trả kết quả
85 H63.29.22-230517-0005 1 TRẦN THỊ VẦN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 14:54:50 22/05/2023 14:54:50 Đã trả kết quả