DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Th��� tr���n S��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.22-230412-0013 1 NGUYỄN THỊ THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 16:50:31 15/05/2023 16:50:31 Đã trả kết quả
2 H63.29.22-230412-0004 1 SA THỊ LÒN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:43:06 15/05/2023 10:43:06 Đã trả kết quả
3 H63.29.22-230412-0007 1 HÀ VIỆT HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 13:44:09 15/05/2023 13:44:09 Đã trả kết quả
4 H63.29.22-230412-0010 1 LÝ THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 16:36:59 15/05/2023 16:36:59 Đã trả kết quả
5 H63.29.22-230412-0009 1 TRÁNG A DI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 16:33:36 15/05/2023 16:33:36 Đã trả kết quả
6 H63.29.22-230412-0002 1 ĐẶNG THỊ HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:31:54 15/05/2023 10:31:54 Đã trả kết quả
7 H63.29.22-230418-0002 1 VÀNG TÂN BÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 16:27:40 19/05/2023 16:27:40 Đã trả kết quả
8 H63.29.22-230412-0008 1 HÀ VĂN ĐÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 13:47:54 15/05/2023 13:47:54 Đã trả kết quả
9 H63.29.22-230412-0006 1 TRÁNG THỊ PHƯỢNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:57:54 15/05/2023 10:57:54 Đã trả kết quả
10 H63.29.22-230413-0001 1 SÙNG THỊ CHƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:06:28 16/05/2023 15:06:28 Đã trả kết quả
11 H63.29.22-230418-0001 1 VÀNG A CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 16:22:00 19/05/2023 16:22:00 Đã trả kết quả
12 H63.29.22-230419-0001 1 SÙNG THỊ DỤA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 14:57:33 22/05/2023 14:57:33 Đã trả kết quả
13 H63.29.22-230412-0012 1 ĐINH THỊ PHƯỢNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 16:44:51 15/05/2023 16:44:51 Đã trả kết quả
14 H63.29.22-230412-0011 1 HOÀNG THỊ LẢ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 16:40:49 15/05/2023 16:40:49 Đã trả kết quả
15 H63.29.22-230412-0003 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:36:05 15/05/2023 10:36:05 Đã trả kết quả
16 H63.29.22-230412-0005 1 LÒ GIA HUY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:49:10 15/05/2023 10:49:10 Đã trả kết quả