DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� Su���i Quy���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.40-230531-0001 1 LÝ TIẾN NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:33:16 01/06/2023 10:33:16 Đã trả kết quả
2 H63.29.40-230525-0001 1 ĐẶNG TÒN THIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 11:28:28 26/06/2023 11:28:28 Đã trả kết quả
3 H63.29.40-230525-0003 1 BÙI HUY TIỄN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 15:44:47 26/06/2023 15:44:47 Đã trả kết quả
4 H63.29.40-230530-0003 1 PHÙNG TÒN SÍNH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:55:49 31/05/2023 16:55:49 Đã trả kết quả
5 H63.29.40-230531-0002 1 ĐẶNG HỮU PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:35:28 01/06/2023 10:35:28 Đã trả kết quả
6 H63.29.40-230522-0003 1 TRIỆU TRUNG CHÌU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 16:09:53 21/06/2023 16:09:53 Đã trả kết quả