DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� Su���i Quy���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.40-230420-0001 1 TRIỆU THỊ TON ( HS TRIỆU ĐỨC THÀNH TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC DIỆN HN,CN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:51:54 23/05/2023 10:51:54 Đã trả kết quả
2 H63.29.40-230420-0002 1 TRIỆU TÒN NHỊ ( HS TRIỆU MẪN NHI TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC HN, CN ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:56:26 23/05/2023 10:56:26 Đã trả kết quả
3 H63.29.40-230420-0003 1 TRIỆU TÒN NHỊ ( HS TRIỆU GIA HUY TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC HN, CN ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:59:25 23/05/2023 10:59:25 Đã trả kết quả