DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND x�� Su���i Quy���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.40-230505-0004 1 BÀN THỊ MUI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 11:22:07 10/05/2023 11:22:07 Đã trả kết quả
2 H63.29.40-230505-0002 1 TRIỆU TÒN NÁY Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:47:33 08/05/2023 09:47:33 Đã trả kết quả
3 H63.29.40-230505-0003 1 ĐẶNG KIM CHU Đăng ký khai tử 05/05/2023 10:32:01 08/05/2023 10:32:01 Đã trả kết quả
4 H63.29.40-230504-0001 1 TRIỆU THỊ SÍNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:55:43 09/05/2023 16:55:43 Đã trả kết quả
5 H63.29.40-230505-0001 1 TRIỆU TRUNG CHÌU Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:42:07 08/05/2023 09:42:07 Đã trả kết quả
6 H63.29.40-230420-0002 1 TRIỆU TÒN NHỊ ( HS TRIỆU MẪN NHI TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC HN, CN ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:56:26 23/05/2023 10:56:26 Đã trả kết quả
7 H63.29.40-230420-0003 1 TRIỆU TÒN NHỊ ( HS TRIỆU GIA HUY TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC HN, CN ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:59:25 23/05/2023 10:59:25 Đã trả kết quả
8 H63.29.40-230420-0001 1 TRIỆU THỊ TON ( HS TRIỆU ĐỨC THÀNH TRẺ EM DƯỚI 3 TUỔI THUỘC DIỆN HN,CN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 10:51:54 23/05/2023 10:51:54 Đã trả kết quả
9 H63.29.40-230509-0002 1 PHÙNG THỊ MUI Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 19:15:31 16/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.29.40-230524-0001 1 TRIỆU THỊ LAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:12:09 25/05/2023 08:12:09 Đã trả kết quả
11 H63.29.40-230511-0001 1 PHÙNG VĂN MINH Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:57:08 18/05/2023 09:57:08 Đã trả kết quả
12 H63.29.40-230522-0004 1 ĐẶNG KIM CHU (ĐẶNG THU HẰNG) Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 22/05/2023 16:08:59 29/05/2023 16:08:59 Đã trả kết quả
13 H63.29.40-230518-0001 1 TRIỆU TÒN NHỊ Đăng ký kết hôn 18/05/2023 16:23:07 19/05/2023 16:23:07 Đã trả kết quả
14 H63.29.40-230519-0001 1 PHÙNG VĂN QUAN Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 09:19:45 26/05/2023 09:19:45 Đã trả kết quả
15 H63.29.40-230524-0002 1 TRIỆU THỊ LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:13:52 25/05/2023 08:13:52 Đã trả kết quả
16 H63.29.40-230529-0002 1 PHÙNG VĂN THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:29:07 30/05/2023 08:29:07 Đã trả kết quả
17 H63.29.40-230526-0001 1 LÝ HỮU NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:48:49 29/05/2023 15:48:49 Đã trả kết quả
18 H63.29.40-230516-0002 1 LÝ THỊ GHẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:18:32 17/05/2023 11:18:32 Đã trả kết quả
19 H63.29.40-230530-0001 1 LÝ MINH XUÂN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 11:02:36 31/05/2023 11:02:36 Đã trả kết quả
20 H63.29.40-230530-0002 1 TRIỆU QUÝ ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:04:26 31/05/2023 15:04:26 Đã trả kết quả
21 H63.29.40-230529-0003 1 BÀN TÒN KHÉ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:19:29 30/05/2023 09:19:29 Đã trả kết quả
22 H63.29.40-230529-0005 1 LÝ VĂN CHÀY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 29/05/2023 15:41:44 30/05/2023 15:41:44 Đã trả kết quả
23 H63.29.40-230512-0002 1 LÝ TÒN SAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:55:00 15/05/2023 14:55:00 Đã trả kết quả
24 H63.29.40-230511-0002 1 ĐẶNG TÒN THIM Đăng ký kết hôn 11/05/2023 11:39:39 12/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.29.40-230511-0003 1 ĐẶNG TÒN THIM Đăng ký khai sinh 11/05/2023 11:40:53 12/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.29.40-230512-0001 1 LÝ TÒN KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:52:58 15/05/2023 14:52:58 Đã trả kết quả
27 H63.29.40-230516-0001 1 ĐẶNG TÒN NÁY Đăng ký kết hôn 16/05/2023 10:04:30 17/05/2023 10:04:30 Đã trả kết quả
28 H63.29.40-230517-0003 1 TRIỆU TÒN NÁY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 09:38:55 22/05/2023 09:38:55 Đã trả kết quả
29 H63.29.40-230517-0001 1 BÀN THỊ PHAM Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 09:11:29 24/05/2023 09:11:29 Đã trả kết quả
30 H63.29.40-230517-0004 1 TRIỆU TÒN NÁY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 17/05/2023 09:47:08 22/05/2023 09:47:08 Đã trả kết quả
31 H63.29.40-230510-0001 1 PHÙNG THỊ MUI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:01:47 11/05/2023 10:01:47 Đã trả kết quả
32 H63.29.40-230517-0002 1 ĐẶNG TÒN KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:16:27 18/05/2023 09:16:27 Đã trả kết quả
33 H63.29.40-230509-0001 1 LÝ THỊ MẤY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 09:50:26 12/05/2023 09:50:26 Đã trả kết quả
34 H63.29.40-230510-0002 1 PHÙNG THỊ LIỀU Đăng ký khai sinh 10/05/2023 10:25:16 11/05/2023 10:25:16 Đã trả kết quả
35 H63.29.40-230531-0001 1 LÝ TIẾN NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:33:16 01/06/2023 10:33:16 Đã trả kết quả
36 H63.29.40-230525-0002 1 TRIỆU THỊ NHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:57:22 26/05/2023 14:57:22 Đã trả kết quả
37 H63.29.40-230516-0003 1 LÝ MINH AN Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 15:05:21 23/05/2023 15:05:21 Đã trả kết quả
38 H63.29.40-230529-0004 1 LÝ VĂN CHÀY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 29/05/2023 15:29:19 30/05/2023 15:29:19 Đã trả kết quả
39 H63.29.40-230530-0003 1 PHÙNG TÒN SÍNH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:55:49 31/05/2023 16:55:49 Đã trả kết quả
40 H63.29.40-230516-0004 1 TRIỆU TÒN PHAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:26:44 17/05/2023 15:26:44 Đã trả kết quả
41 H63.29.40-230531-0002 1 ĐẶNG HỮU PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:35:28 01/06/2023 10:35:28 Đã trả kết quả
42 H63.29.40-230529-0001 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:57:25 30/05/2023 07:57:25 Đã trả kết quả
43 H63.29.40-230522-0003 1 TRIỆU TRUNG CHÌU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 16:09:53 21/06/2023 16:09:53 Đã trả kết quả