DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND x�� Su���i Quy���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.40-230522-0002 1 ĐẶNG KIM CHU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 10:44:36 21/06/2023 10:44:36 Đã trả lại dân
2 H63.29.40-230522-0001 1 TRIỆU TRUNG CHÌU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 09:48:49 21/06/2023 09:48:49 Đã trả lại dân