DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� T��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.41-230529-0003 1 BÙI VĂN LƯƠNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 29/05/2023 10:25:41 05/06/2023 10:25:41 Đã trả kết quả
2 H63.29.41-230531-0001 1 VŨ THỊ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:29:09 01/06/2023 09:29:09 Đã trả kết quả
3 H63.29.41-230530-0024 1 LÒ VĂN VIẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:14:43 30/06/2023 09:14:43 Đã trả kết quả
4 H63.29.41-230531-0004 1 HOÀNG THỊ NHƯ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:07:14 01/06/2023 16:07:14 Đã trả kết quả
5 H63.29.41-230531-0005 1 HỒ THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:08:29 01/06/2023 16:08:29 Đã trả kết quả
6 H63.29.41-230530-0022 1 NGUYỄN THỊ KẸO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:15:18 30/06/2023 09:15:18 Đã trả kết quả
7 H63.29.41-230530-0021 1 BÙI NGỌC DŨNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 31/05/2023 09:16:05 07/06/2023 09:16:05 Đã trả lại dân
8 H63.29.41-230531-0002 1 NGUYỄN THANH TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:29:56 01/06/2023 09:29:56 Đã trả kết quả
9 H63.29.41-230531-0003 1 VŨ THỊ NHIỄU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:41:45 01/06/2023 09:41:45 Đã trả kết quả