DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND x�� T��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.41-230504-0001 1 TRẦN THỊ HÀ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 04/05/2023 07:38:14 08/05/2023 07:38:14 Đã trả kết quả
2 H63.29.41-230504-0003 1 HOÀNG THỊ NHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 09:13:17 05/05/2023 09:13:17 Đã trả kết quả
3 H63.29.41-230504-0002 1 VŨ THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:45:04 05/05/2023 08:45:04 Đã trả kết quả
4 H63.29.41-230505-0001 1 LÊ THANH HẢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 05/05/2023 10:35:33 09/05/2023 10:35:33 Đã trả kết quả
5 H63.29.41-230508-0011 1 VŨ TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:43:55 09/05/2023 09:43:55 Đã trả kết quả
6 H63.29.41-230508-0010 1 NGÔ VĂN HỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:21:45 09/05/2023 09:21:45 Đã trả kết quả
7 H63.29.41-230504-0004 1 HÀ THỊ YẾN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 04/05/2023 09:21:23 05/05/2023 09:21:23 Đã trả kết quả
8 H63.29.41-230428-0010 1 LÒ VĂN TRƯỜNG Đăng ký kết hôn 01/05/2023 07:45:04 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.29.41-230523-0007 1 HÀ VĂN LẠC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:47:34 25/05/2023 10:47:34 Đã trả kết quả
10 H63.29.41-230523-0011 1 BÙI THỊ LAN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:45:06 24/05/2023 14:45:06 Đã trả kết quả
11 H63.29.41-230522-0011 1 LÒ THỊ VĂN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:21:38 23/05/2023 14:21:38 Đã trả kết quả
12 H63.29.41-230522-0002 1 NGUYỄN NGỌC HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:59:09 23/05/2023 08:59:09 Đã trả kết quả
13 H63.29.41-230524-0005 1 LƯƠNG CHÍ LẬP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 11:02:27 25/05/2023 11:02:27 Đã trả kết quả
14 H63.29.41-230522-0012 1 HÀ VĂN PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:40:39 24/05/2023 14:40:39 Đã trả kết quả
15 H63.29.41-230523-0010 1 BÙI THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 14:10:30 25/05/2023 14:10:30 Đã trả kết quả
16 H63.29.41-230523-0009 1 NGUYỄN VĂN CHIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 14:05:41 24/05/2023 14:05:41 Đã trả kết quả
17 H63.29.41-230510-0002 1 PHẠM NGỌC HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:11:57 11/05/2023 08:11:57 Đã trả kết quả
18 H63.29.41-230508-0009 1 VÌ THỊ HỒNG NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:14:54 09/05/2023 09:14:54 Đã trả kết quả
19 H63.29.41-230509-0009 1 HÀ THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:49:41 10/05/2023 14:49:41 Đã trả kết quả
20 H63.29.41-230512-0003 1 ĐẶNG THỊ THU Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 09:38:57 15/05/2023 09:38:57 Đã trả kết quả
21 H63.29.41-230519-0006 1 VŨ NGỌC ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:53:28 22/05/2023 08:53:28 Đã trả kết quả
22 H63.29.41-230519-0002 1 BÙI THỊ VỰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 07:50:36 23/05/2023 07:50:36 Đã trả kết quả
23 H63.29.41-230511-0005 1 VŨ KIM CHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:13:08 15/05/2023 10:13:08 Đã trả kết quả
24 H63.29.41-230519-0005 1 TRẦN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:16:05 22/05/2023 08:16:05 Đã trả kết quả
25 H63.29.41-230519-0015 1 BÙI VĂN PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:57:45 22/05/2023 15:57:45 Đã trả kết quả
26 H63.29.41-230516-0001 1 LÊ TRƯỜNG AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:52:12 17/05/2023 07:52:12 Đã trả kết quả
27 H63.29.41-230518-0001 1 HÀ THÁI VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 14:21:48 19/05/2023 14:21:48 Đã trả kết quả
28 H63.29.41-230519-0010 1 KIỀU THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:23:12 22/05/2023 15:23:12 Đã trả kết quả
29 H63.29.41-230523-0001 1 HÀ THỊ TUYẾT NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:38:13 24/05/2023 08:38:13 Đã trả kết quả
30 H63.29.41-230522-0005 1 LÒ TUẤN KHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:27:30 23/05/2023 09:27:30 Đã trả kết quả
31 H63.29.41-230524-0002 1 TRẦN QUỐC TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:04:32 25/05/2023 10:04:32 Đã trả kết quả
32 H63.29.41-230524-0003 1 PHẠM THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:05:28 25/05/2023 10:05:28 Đã trả kết quả
33 H63.29.41-230524-0004 1 NGUYỄN VĂN CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:06:25 25/05/2023 10:06:25 Đã trả kết quả
34 H63.29.41-230524-0006 1 HOÀNG MINH TUỆ Đăng ký khai tử 24/05/2023 15:29:40 25/05/2023 15:29:40 Đã trả kết quả
35 H63.29.41-230522-0015 1 TRẦN VĂN CẦN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 16:47:55 23/05/2023 16:47:55 Đã trả kết quả
36 H63.29.41-230524-0008 1 TRẦN QUỐC TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 15:11:34 26/05/2023 15:11:34 Đã trả kết quả
37 H63.29.41-230517-0008 1 LÒ ANH TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:17:58 18/05/2023 15:17:58 Đã trả kết quả
38 H63.29.41-230524-0001 1 PHẠM TRUNG ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:03:08 25/05/2023 10:03:08 Đã trả kết quả
39 H63.29.41-230524-0007 1 HÀ HOÀNG THẠCH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:31:24 25/05/2023 15:31:24 Đã trả kết quả
40 H63.29.41-230522-0008 1 PHẠM NGỌC VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:30:02 23/05/2023 10:30:02 Đã trả kết quả
41 H63.29.41-230523-0004 1 HÀ THỊ LÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:16:58 24/05/2023 09:16:58 Đã trả kết quả
42 H63.29.41-230517-0006 1 PHÙNG THỊ VỤ Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 16:20:56 24/05/2023 16:20:56 Đã trả kết quả
43 H63.29.41-230529-0012 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:41:42 30/05/2023 10:41:42 Đã trả kết quả
44 H63.29.41-230509-0002 1 LÒ THỊ KIM LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:09:27 10/05/2023 09:09:27 Đã trả kết quả
45 H63.29.41-230515-0009 1 HÀ THỊ PHÊ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 15/05/2023 10:21:02 17/05/2023 10:21:02 Đã trả kết quả
46 H63.29.41-230509-0005 1 LÝ THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:22:33 10/05/2023 14:22:33 Đã trả kết quả
47 H63.29.41-230519-0014 1 NGUYỄN PHƯƠNG VI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:45:40 22/05/2023 15:45:40 Đã trả kết quả
48 H63.29.41-230519-0011 1 BÙI THỊ ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:23:54 22/05/2023 15:23:54 Đã trả kết quả
49 H63.29.41-230510-0003 1 HOÀNG QUỐC ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:14:37 11/05/2023 08:14:37 Đã trả kết quả
50 H63.29.41-230529-0010 1 ĐẶNG ĐỨC THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:38:03 30/05/2023 10:38:03 Đã trả kết quả
51 H63.29.41-230529-0017 1 PHÙNG THỊ PHẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:46:06 30/05/2023 15:46:06 Đã trả kết quả
52 H63.29.41-230530-0015 1 NGUYỄN THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:31:30 31/05/2023 09:31:30 Đã trả kết quả
53 H63.29.41-230530-0009 1 PHẠM BÁ NGHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:30:00 31/05/2023 08:30:00 Đã trả kết quả
54 H63.29.41-230511-0007 1 ĐẶNG THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:43:01 12/05/2023 14:43:01 Đã trả kết quả
55 H63.29.41-230529-0008 1 ĐỖ QUÝ THUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:36:04 30/05/2023 10:36:04 Đã trả kết quả
56 H63.29.41-230529-0003 1 BÙI VĂN LƯƠNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 29/05/2023 10:25:41 05/06/2023 10:25:41 Đã trả kết quả
57 H63.29.41-230511-0003 1 VŨ KIM CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:09:01 12/05/2023 10:09:01 Đã trả kết quả
58 H63.29.41-230526-0014 1 LÒ VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:11:25 29/05/2023 15:11:25 Đã trả kết quả
59 H63.29.41-230530-0011 1 PHÙNG THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:31:27 31/05/2023 08:31:27 Đã trả kết quả
60 H63.29.41-230530-0006 1 LƯƠNG THỊ BÍCH MẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:26:20 31/05/2023 08:26:20 Đã trả kết quả
61 H63.29.41-230531-0001 1 VŨ THỊ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:29:09 01/06/2023 09:29:09 Đã trả kết quả
62 H63.29.41-230526-0010 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:16:34 29/05/2023 11:16:34 Đã trả kết quả
63 H63.29.41-230529-0018 1 BÙI THỊ ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:46:52 30/05/2023 15:46:52 Đã trả kết quả
64 H63.29.41-230530-0001 1 HOÀNG THỊ THIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:54:48 31/05/2023 07:54:48 Đã trả kết quả
65 H63.29.41-230529-0015 1 LƯƠNG THỊ BÍCH MẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:16:23 30/05/2023 14:16:23 Đã trả kết quả
66 H63.29.41-230530-0004 1 ĐỖ THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:24:21 31/05/2023 08:24:21 Đã trả kết quả
67 H63.29.41-230530-0003 1 NGUYỄN TRUNG ĐẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:56:21 31/05/2023 07:56:21 Đã trả kết quả
68 H63.29.41-230529-0016 1 PHAN VĂN THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:53:24 31/05/2023 14:53:24 Đã trả kết quả
69 H63.29.41-230515-0007 1 VŨ NGỌC TRUNG Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:47:33 16/05/2023 09:47:33 Đã trả kết quả
70 H63.29.41-230530-0014 1 XA THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:30:40 31/05/2023 09:30:40 Đã trả kết quả
71 H63.29.41-230530-0010 1 HOÀNG THỊ VÂN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:30:44 31/05/2023 08:30:44 Đã trả kết quả
72 H63.29.41-230530-0024 1 LÒ VĂN VIẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:14:43 30/06/2023 09:14:43 Đã trả kết quả
73 H63.29.41-230526-0013 1 TÔ THỊ ÁI LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:02:42 29/05/2023 15:02:42 Đã trả kết quả
74 H63.29.41-230526-0012 1 VÕ HỒNG THÚY VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:14:46 29/05/2023 14:14:46 Đã trả kết quả
75 H63.29.41-230508-0014 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:56:16 09/05/2023 13:56:16 Đã trả kết quả
76 H63.29.41-230511-0001 1 HÀ ĐỨC NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:01:20 12/05/2023 08:01:20 Đã trả kết quả
77 H63.29.41-230519-0003 1 VŨ HỒNG QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:05:36 22/05/2023 08:05:36 Đã trả kết quả
78 H63.29.41-230519-0004 1 HÀ VĂN PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:06:41 22/05/2023 08:06:41 Đã trả kết quả
79 H63.29.41-230519-0008 1 NGUYỄN HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:52:21 22/05/2023 14:52:21 Đã trả kết quả
80 H63.29.41-230512-0002 1 BÙI THỊ VỰNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 09:35:30 15/05/2023 09:35:30 Đã trả kết quả
81 H63.29.41-230530-0008 1 ĐÀO THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:28:51 31/05/2023 08:28:51 Đã trả kết quả
82 H63.29.41-230523-0002 1 HÀ VĂN LẠC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:52:42 24/05/2023 08:52:42 Đã trả kết quả
83 H63.29.41-230530-0013 1 ĐỖ NGỌC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:21:45 31/05/2023 09:21:45 Đã trả kết quả
84 H63.29.41-230509-0004 1 LÊ TẤT THẮNG Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 13:57:01 16/05/2023 13:57:01 Đã trả kết quả
85 H63.29.41-230529-0014 1 NGUYỄN THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:12:58 30/05/2023 14:12:58 Đã trả kết quả
86 H63.29.41-230525-0005 1 HÀ THỊ XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:38:36 29/05/2023 15:38:36 Đã trả kết quả
87 H63.29.41-230529-0004 1 VŨ MINH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:27:56 30/05/2023 10:27:56 Đã trả kết quả
88 H63.29.41-230515-0010 1 VŨ KHẮC TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:01:11 16/05/2023 14:01:11 Đã trả kết quả
89 H63.29.41-230516-0004 1 NGUYỄN THỊ CÚC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 10:55:51 17/05/2023 10:55:51 Đã trả kết quả
90 H63.29.41-230515-0013 1 NGUYỄN GIA HUY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:58:49 16/05/2023 16:58:49 Đã trả kết quả
91 H63.29.41-230511-0008 1 NGÔ DUY TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:46:23 12/05/2023 14:46:23 Đã trả kết quả
92 H63.29.41-230509-0001 1 VŨ THỊ SỚM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:43:53 10/05/2023 08:43:53 Đã trả kết quả
93 H63.29.41-230515-0001 1 VŨ THANH HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 08:09:04 16/05/2023 08:09:04 Đã trả kết quả
94 H63.29.41-230508-0007 1 PHẠM THỊ SÁNG Đăng ký khai tử 08/05/2023 09:48:04 09/05/2023 09:48:04 Đã trả kết quả
95 H63.29.41-230509-0010 1 TRƯƠNG QUANG CƯƠNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:39:36 10/05/2023 15:39:36 Đã trả kết quả
96 H63.29.41-230512-0004 1 NGUYỄN DUY TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:58:13 15/05/2023 13:58:13 Đã trả kết quả
97 H63.29.41-230509-0003 1 LÒ THỊ KIM LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:18:52 11/05/2023 09:18:52 Đã trả kết quả
98 H63.29.41-230511-0006 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 13:59:06 12/05/2023 13:59:06 Đã trả kết quả
99 H63.29.41-230510-0005 1 TỐNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:10:51 11/05/2023 10:10:51 Đã trả kết quả
100 H63.29.41-230508-0015 1 VŨ THỊ TÂM Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 16:45:36 15/05/2023 16:45:36 Đã trả kết quả
101 H63.29.41-230516-0003 1 NGUYỄN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:14:55 17/05/2023 09:14:55 Đã trả kết quả
102 H63.29.41-230509-0008 1 LƯƠNG VĂN HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:47:16 11/05/2023 14:47:16 Đã trả kết quả
103 H63.29.41-230510-0006 1 LÊ TẤT THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:26:01 11/05/2023 10:26:01 Đã trả kết quả
104 H63.29.41-230517-0007 1 HOÀNG THỊ HOÀI TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:16:37 18/05/2023 15:16:37 Đã trả kết quả
105 H63.29.41-230515-0005 1 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:39:33 16/05/2023 08:39:33 Đã trả kết quả
106 H63.29.41-230515-0003 1 TRẦN DUY ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:31:00 16/05/2023 08:31:00 Đã trả kết quả
107 H63.29.41-230516-0002 1 HOÀNG VĂN HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:13:29 17/05/2023 09:13:29 Đã trả kết quả
108 H63.29.41-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ CẦM DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:28:51 22/05/2023 08:28:51 Đã trả kết quả
109 H63.29.41-230515-0012 1 HOÀNG HỮU VÓC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:55:12 16/05/2023 15:55:12 Đã trả kết quả
110 H63.29.41-230511-0010 1 PHẠM THỊ NGỌ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 16:54:41 12/05/2023 16:54:41 Đã trả kết quả
111 H63.29.41-230515-0004 1 PHẠM NGỌC VI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:32:32 16/05/2023 08:32:32 Đã trả kết quả
112 H63.29.41-230517-0004 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:13:13 18/05/2023 14:13:13 Đã trả kết quả
113 H63.29.41-230515-0008 1 HOÀNG XUÂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:45:10 16/05/2023 09:45:10 Đã trả kết quả
114 H63.29.41-230529-0013 1 NGÔ THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:10:13 30/05/2023 14:10:13 Đã trả kết quả
115 H63.29.41-230508-0006 1 BÙI VĂN LƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 09:35:54 09/05/2023 09:35:54 Đã trả kết quả
116 H63.29.41-230508-0008 1 PHẠM NGỌC HÀ Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:37:37 09/05/2023 09:37:37 Đã trả kết quả
117 H63.29.41-230508-0013 1 VŨ ĐỨC HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:28:21 09/05/2023 10:28:21 Đã trả kết quả
118 H63.29.41-230531-0004 1 HOÀNG THỊ NHƯ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:07:14 01/06/2023 16:07:14 Đã trả kết quả
119 H63.29.41-230526-0005 1 TÔ THỊ ÁI LIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:09:30 29/05/2023 11:09:30 Đã trả kết quả
120 H63.29.41-230526-0008 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:13:37 29/05/2023 11:13:37 Đã trả kết quả
121 H63.29.41-230511-0004 1 VŨ KIM CHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 10:10:17 12/05/2023 10:10:17 Đã trả kết quả
122 H63.29.41-230517-0003 1 NGUYỄN THỊ LAN ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:02:51 18/05/2023 14:02:51 Đã trả kết quả
123 H63.29.41-230529-0001 1 LÒ VĂN GIANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 09:45:51 31/05/2023 09:45:51 Đã trả kết quả
124 H63.29.41-230530-0005 1 TRẦN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:25:05 31/05/2023 08:25:05 Đã trả kết quả
125 H63.29.41-230530-0026 1 HOÀNG HỮU VÓC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:22:10 31/05/2023 15:22:10 Đã trả kết quả
126 H63.29.41-230530-0025 1 HOÀNG HỮU VÓC Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 30/05/2023 15:02:15 31/05/2023 15:02:15 Đã trả kết quả
127 H63.29.41-230523-0003 1 NGUYỄN THỊ NGOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:15:38 24/05/2023 09:15:38 Đã trả kết quả
128 H63.29.41-230529-0009 1 VŨ THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:37:08 30/05/2023 10:37:08 Đã trả kết quả
129 H63.29.41-230522-0009 1 VŨ KHẮC TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:31:08 23/05/2023 10:31:08 Đã trả kết quả
130 H63.29.41-230522-0010 1 LÒ VĂN GIANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:14:20 23/05/2023 14:14:20 Đã trả kết quả
131 H63.29.41-230523-0005 1 LÒ VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:48:49 24/05/2023 09:48:49 Đã trả kết quả
132 H63.29.41-230526-0007 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:12:38 29/05/2023 11:12:38 Đã trả kết quả
133 H63.29.41-230526-0004 1 TÔ THỊ ÁI LIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:08:33 29/05/2023 11:08:33 Đã trả kết quả
134 H63.29.41-230531-0005 1 HỒ THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:08:29 01/06/2023 16:08:29 Đã trả kết quả
135 H63.29.41-230526-0003 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 11:04:23 30/05/2023 11:04:23 Đã trả kết quả
136 H63.29.41-230524-0009 1 TRIỆU THỊ LÀNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 13:43:22 26/05/2023 13:43:22 Đã trả kết quả
137 H63.29.41-230530-0022 1 NGUYỄN THỊ KẸO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:15:18 30/06/2023 09:15:18 Đã trả kết quả
138 H63.29.41-230529-0002 1 ĐẶNG THỊ THU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 14:21:48 30/05/2023 14:21:48 Đã trả kết quả
139 H63.29.41-230530-0021 1 BÙI NGỌC DŨNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 31/05/2023 09:16:05 07/06/2023 09:16:05 Đã trả lại dân
140 H63.29.41-230525-0001 1 BÙI ĐỨC TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:08:47 26/05/2023 15:08:47 Đã trả kết quả
141 H63.29.41-230519-0016 1 PHẠM MINH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:27:24 22/05/2023 16:27:24 Đã trả kết quả
142 H63.29.41-230509-0007 1 LƯƠNG VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:34:52 10/05/2023 14:34:52 Đã trả kết quả
143 H63.29.41-230515-0006 1 NGUYỄN QUANG TRIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:41:33 16/05/2023 08:41:33 Đã trả kết quả
144 H63.29.41-230522-0014 1 NGUYỄN VĂN TẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:44:23 23/05/2023 15:44:23 Đã trả kết quả
145 H63.29.41-230523-0012 1 VŨ ĐỨC XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 17:11:40 25/05/2023 17:11:40 Đã trả kết quả
146 H63.29.41-230510-0004 1 HOÀNG HỮU VÓC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:37:09 11/05/2023 08:37:09 Đã trả kết quả
147 H63.29.41-230531-0002 1 NGUYỄN THANH TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:29:56 01/06/2023 09:29:56 Đã trả kết quả
148 H63.29.41-230530-0018 1 HÀ VĂN HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:16:06 31/05/2023 14:16:06 Đã trả kết quả
149 H63.29.41-230525-0008 1 NGUYỄN PHÚC QUỲNH HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:52:04 26/05/2023 16:52:04 Đã trả kết quả
150 H63.29.41-230526-0001 1 HOÀNG TRẦN PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:07:32 29/05/2023 08:07:32 Đã trả kết quả
151 H63.29.41-230525-0003 1 HÀ THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:22:53 26/05/2023 15:22:53 Đã trả kết quả
152 H63.29.41-230519-0001 1 VŨ XUÂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 07:48:53 23/05/2023 07:48:53 Đã trả kết quả
153 H63.29.41-230526-0006 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:11:19 29/05/2023 11:11:19 Đã trả kết quả
154 H63.29.41-230525-0004 1 HOÀNG KHẮC LÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:26:12 29/05/2023 15:26:12 Đã trả kết quả
155 H63.29.41-230526-0011 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:17:31 29/05/2023 11:17:31 Đã trả kết quả
156 H63.29.41-230519-0007 1 LÊ XUÂN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 10:14:17 23/05/2023 10:14:17 Đã trả kết quả
157 H63.29.41-230530-0020 1 HÀ THỊ TỤY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 14:32:56 01/06/2023 14:32:56 Đã trả kết quả
158 H63.29.41-230530-0016 1 TRẦN THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:32:13 31/05/2023 09:32:13 Đã trả kết quả
159 H63.29.41-230530-0012 1 PHẠM THẾ HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:19:40 31/05/2023 09:19:40 Đã trả kết quả
160 H63.29.41-230525-0007 1 LÊ THỊ HÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:51:01 26/05/2023 16:51:01 Đã trả kết quả
161 H63.29.41-230530-0027 1 HOÀNG THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:58:51 31/05/2023 15:58:51 Đã trả kết quả
162 H63.29.41-230525-0006 1 NGUYỄN VĂN PHÒNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 17:33:07 26/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
163 H63.29.41-230525-0002 1 HOÀNG KHẮC LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:21:56 26/05/2023 15:21:56 Đã trả kết quả
164 H63.29.41-230526-0002 1 TÔ THỊ ÁI LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 11:02:10 30/05/2023 11:02:10 Đã trả kết quả
165 H63.29.41-230523-0006 1 NGUYỄN HỮU HIẾU Đăng ký kết hôn 23/05/2023 10:57:46 24/05/2023 10:57:46 Đã trả kết quả
166 H63.29.41-230531-0003 1 VŨ THỊ NHIỄU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:41:45 01/06/2023 09:41:45 Đã trả kết quả
167 H63.29.41-230510-0001 1 NGUYỄN XUÂN TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 07:43:03 11/05/2023 07:43:03 Đã trả kết quả
168 H63.29.41-230512-0001 1 TẠ THỊ QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:31:37 15/05/2023 08:31:37 Đã trả kết quả
169 H63.29.41-230508-0016 1 HOÀNG THỊ THANH HẰNG Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 16:46:55 15/05/2023 16:46:55 Đã trả kết quả
170 H63.29.41-230529-0011 1 LÊ VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:39:18 30/05/2023 10:39:18 Đã trả kết quả
171 H63.29.41-230515-0011 1 TRẦN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:22:12 16/05/2023 15:22:12 Đã trả kết quả
172 H63.29.41-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:06:39 15/05/2023 15:06:39 Đã trả kết quả
173 H63.29.41-230522-0006 1 PHẠM THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:15:20 23/05/2023 10:15:20 Đã trả kết quả
174 H63.29.41-230511-0009 1 HÀ VĂN CHỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:49:25 15/05/2023 14:49:25 Đã trả kết quả
175 H63.29.41-230517-0002 1 BÙI THỊ HỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:48:14 19/05/2023 09:48:14 Đã trả kết quả
176 H63.29.41-230522-0007 1 NGUYỄN HỒNG THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:28:55 23/05/2023 10:28:55 Đã trả kết quả
177 H63.29.41-230523-0008 1 NGUYỄN THỊ NGOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:50:10 25/05/2023 10:50:10 Đã trả kết quả
178 H63.29.41-230524-0010 1 HÀ THỊ LOAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:45:42 25/05/2023 15:45:42 Đã trả kết quả
179 H63.29.41-230519-0009 1 TRẦN QUỐC TOẢN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:54:30 22/05/2023 14:54:30 Đã trả kết quả
180 H63.29.41-230530-0017 1 PHẠM VĂN QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:33:14 31/05/2023 09:33:14 Đã trả kết quả
181 H63.29.41-230529-0005 1 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:28:56 30/05/2023 10:28:56 Đã trả kết quả
182 H63.29.41-230522-0001 1 PHÙNG THỊ THỤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:57:48 23/05/2023 08:57:48 Đã trả kết quả
183 H63.29.41-230526-0015 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:32:42 29/05/2023 15:32:42 Đã trả kết quả
184 H63.29.41-230530-0002 1 LÊ HỒNG VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:55:23 31/05/2023 07:55:23 Đã trả kết quả
185 H63.29.41-230530-0007 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:28:10 31/05/2023 08:28:10 Đã trả kết quả
186 H63.29.41-230522-0013 1 HÀ ANH ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:07:39 23/05/2023 15:07:39 Đã trả kết quả
187 H63.29.41-230508-0012 1 HÀ ANH ĐỨC Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:02:18 09/05/2023 10:02:18 Đã trả kết quả
188 H63.29.41-230509-0006 1 HÀ VĂN DU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:24:25 10/05/2023 14:24:25 Đã trả kết quả
189 H63.29.41-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ TƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:30:06 16/05/2023 08:30:06 Đã trả kết quả
190 H63.29.41-230511-0002 1 HOÀNG MINH QUANG Đăng ký khai tử 11/05/2023 09:33:08 12/05/2023 09:33:08 Đã trả kết quả
191 H63.29.41-230529-0006 1 BÙI THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:29:58 30/05/2023 10:29:58 Đã trả kết quả
192 H63.29.41-230529-0007 1 HÀ VĂN KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:33:44 30/05/2023 10:33:44 Đã trả kết quả
193 H63.29.41-230526-0009 1 NGUYỄN VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:15:11 29/05/2023 11:15:11 Đã trả kết quả
194 H63.29.41-230517-0009 1 TRƯƠNG VĂN MẠNH Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 16:19:37 24/05/2023 16:19:37 Đã hủy
195 H63.29.41-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:03:06 23/05/2023 09:03:06 Đã trả kết quả
196 H63.29.41-230522-0003 1 NGUYỄN THỊ LAN CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:00:12 23/05/2023 09:00:12 Đã trả kết quả
197 H63.29.41-230530-0019 1 HÀ THỊ TỤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:23:46 31/05/2023 14:23:46 Đã trả kết quả
198 H63.29.41-230519-0012 1 LONG THỊ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:25:05 22/05/2023 15:25:05 Đã trả kết quả
199 H63.29.41-230519-0013 1 LƯƠNG THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:26:11 22/05/2023 15:26:11 Đã trả kết quả
200 H63.29.41-230517-0005 1 TRỊNH VĂN YÊN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:18:02 18/05/2023 16:18:02 Đã trả kết quả
201 H63.29.41-230530-0023 1 HOÀNG HỮU VÓC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:00:12 31/05/2023 15:00:12 Đã trả kết quả