DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND x�� T��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.41-230417-0001 1 TRẦN TUẤN VŨ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 10:05:56 18/05/2023 10:05:56 Đã trả kết quả
2 H63.29.41-230420-0011 1 PHẠM HỮU SINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:42:26 23/05/2023 15:42:26 Đã trả kết quả
3 H63.29.41-230420-0005 1 HOÀNG THỊ TÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:41:44 23/05/2023 15:41:44 Đã trả kết quả
4 H63.29.41-230420-0012 1 PHẠM HỮU SINH ( NCTKTĐBN NGỌ ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:42:07 23/05/2023 15:42:07 Đã trả kết quả
5 H63.29.41-230420-0008 1 VŨ THỊ HẰNG ( NCTKTĐBN ĐẶNG THỊ NGOAN ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:42:58 23/05/2023 15:42:58 Đã trả kết quả
6 H63.29.41-230420-0006 1 HOÀNG THỊ TÂM ( NKTĐBN LÒ VĂN LONG ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:43:38 23/05/2023 15:43:38 Đã trả kết quả
7 H63.29.41-230420-0013 1 PHẠM THỊ HỒNG MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:41:25 23/05/2023 15:41:25 Đã trả kết quả
8 H63.29.41-230420-0003 1 NGÔ THỊ PHƯỢNG ( TRẦN THỊ ĐẦN NCTKTĐBN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:43:54 23/05/2023 15:43:54 Đã trả kết quả
9 H63.29.41-230420-0014 1 NGUYỄN THỊ HIỂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:40:56 23/05/2023 15:40:56 Đã trả kết quả
10 H63.29.41-230420-0007 1 VŨ THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:43:18 23/05/2023 15:43:18 Đã trả kết quả
11 H63.29.41-230420-0016 1 ĐỖ THỊ DUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:39:58 23/05/2023 15:39:58 Đã trả kết quả
12 H63.29.41-230420-0009 1 LÊ XUÂN DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:42:42 23/05/2023 15:42:42 Đã trả kết quả
13 H63.29.41-230428-0007 1 HOÀNG KIM LIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/04/2023 14:46:16 08/05/2023 14:46:16 Đã trả kết quả
14 H63.29.41-230420-0015 1 LÊ CÔNG TƯỞNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:40:30 23/05/2023 15:40:30 Đã trả kết quả