DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND x�� T��n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.41-230517-0009 1 TRƯƠNG VĂN MẠNH Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 16:19:37 24/05/2023 16:19:37 Đã hủy