DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND x�� Th�����ng B���ng La
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.42-230504-0001 1 BÀN SINH BA Đăng ký kết hôn 04/05/2023 10:39:11 05/05/2023 10:39:11 Đã trả kết quả
2 H63.29.42-230505-0001 1 VI THỊ ĐỒNG Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 09:32:49 12/05/2023 09:32:49 Đã trả kết quả
3 H63.29.42-230508-0002 1 TRẦN VĂN HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:12:18 09/05/2023 09:12:18 Đã trả kết quả
4 H63.29.42-230505-0002 1 ĐOÀN VĂN CƯỜNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:14:01 08/05/2023 10:14:01 Đã trả kết quả
5 H63.29.42-230523-0002 1 NGUYỄN VĂN MẠNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 11:01:07 24/05/2023 11:01:07 Đã trả kết quả
6 H63.29.42-230522-0004 1 LƯƠNG VĂN DÂN Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 11:08:01 30/05/2023 11:08:01 Đã trả kết quả
7 H63.29.42-230523-0004 1 HÀ THU HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:56:08 24/05/2023 10:56:08 Đã trả kết quả
8 H63.29.42-230508-0001 1 NGUYỄN DUY VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:56:09 09/05/2023 08:56:09 Đã trả kết quả
9 H63.29.42-230511-0005 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:35:09 12/05/2023 15:35:09 Đã trả kết quả
10 H63.29.42-230522-0002 1 LƯƠNG THỊ THOA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 11:12:51 24/05/2023 11:12:51 Đã trả kết quả
11 H63.29.42-230511-0004 1 SA THỊ BÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:45:39 12/05/2023 09:45:39 Đã trả kết quả
12 H63.29.42-230516-0001 1 HOÀNG VĂN LONG Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 10:50:13 23/05/2023 10:50:13 Đã trả kết quả
13 H63.29.42-230522-0001 1 PHẠM VĂN ĐIỆP Đăng ký kết hôn 23/05/2023 14:00:06 24/05/2023 14:00:06 Đã trả kết quả
14 H63.29.42-230523-0001 1 HÀ VĂN ANH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 11:04:12 24/05/2023 11:04:12 Đã trả kết quả
15 H63.29.42-230530-0001 1 NGUYỄN NGỌC THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:18:14 31/05/2023 15:18:14 Đã trả kết quả
16 H63.29.42-230526-0002 1 HOÀNG VIỆT AN Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:51:32 29/05/2023 15:51:32 Đã trả kết quả
17 H63.29.42-230525-0002 1 LÒ VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:37:49 26/05/2023 16:37:49 Đã trả kết quả
18 H63.29.42-230509-0006 1 HOÀNG TRỌNG NGHIÊM Đăng ký kết hôn 09/05/2023 16:21:38 10/05/2023 16:21:38 Đã trả kết quả
19 H63.29.42-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:47:07 11/05/2023 14:47:07 Đã trả kết quả
20 H63.29.42-230529-0001 1 QUÁCH MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:12:53 30/05/2023 09:12:53 Đã trả kết quả
21 H63.29.42-230512-0002 1 PHẠM VĂN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:25:38 15/05/2023 08:25:38 Đã trả kết quả
22 H63.29.42-230529-0003 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:51:39 30/05/2023 09:51:39 Đã trả kết quả
23 H63.29.42-230529-0005 1 VĂN NGỌC KIỀU LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:32:55 30/05/2023 10:32:55 Đã trả kết quả
24 H63.29.42-230529-0007 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:48:03 30/05/2023 16:48:03 Đã trả kết quả
25 H63.29.42-230531-0003 1 ĐỖ THỊ HUYỀN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:32:23 01/06/2023 10:32:23 Đã trả kết quả
26 H63.29.42-230523-0003 1 HOÀNG THỊ ĐOÀN Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 10:53:13 30/05/2023 10:53:13 Đã trả kết quả
27 H63.29.42-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:50:24 30/05/2023 09:50:24 Đã trả kết quả
28 H63.29.42-230509-0001 1 HÀ VĂN THỤ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:27:06 10/05/2023 16:27:06 Đã trả kết quả
29 H63.29.42-230509-0007 1 LƯƠNG VĂN HIỆP Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 16:20:49 16/05/2023 16:20:49 Đã trả kết quả
30 H63.29.42-230510-0003 1 NGUYỄN NGỌC THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:04:04 11/05/2023 16:04:04 Đã trả kết quả
31 H63.29.42-230523-0005 1 HOÀNG THỊ ĐOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:55:42 24/05/2023 15:55:42 Đã trả kết quả
32 H63.29.42-230522-0003 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 11:10:48 30/05/2023 11:10:48 Đã trả kết quả
33 H63.29.42-230512-0003 1 NGUYỄN THẾ CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:28:11 15/05/2023 10:28:11 Đã trả kết quả
34 H63.29.42-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:39:11 11/05/2023 14:39:11 Đã trả kết quả
35 H63.29.42-230512-0001 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:19:44 15/05/2023 08:19:44 Đã trả kết quả
36 H63.29.42-230515-0002 1 LÒ VĂN QUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:14:36 16/05/2023 14:14:36 Đã trả kết quả
37 H63.29.42-230509-0004 1 HÀ THỊ MONG Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 16:22:18 16/05/2023 16:22:18 Đã trả kết quả
38 H63.29.42-230509-0005 1 HOÀNG VĂN NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:49:38 10/05/2023 15:49:38 Đã trả kết quả
39 H63.29.42-230511-0002 1 HÀ VĂN NINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:16:14 12/05/2023 08:16:14 Đã trả kết quả
40 H63.29.42-230511-0001 1 HÀ TIẾN QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:03:43 12/05/2023 08:03:43 Đã trả kết quả
41 H63.29.42-230515-0001 1 VŨ CÔNG DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:35:06 14/06/2023 09:35:06 Đã trả kết quả
42 H63.29.42-230516-0003 1 NGUYỄN THỊ LAN CHINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 15:13:35 17/05/2023 15:13:35 Đã trả kết quả
43 H63.29.42-230512-0004 1 PHẠM TRƯỜNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:47:31 15/05/2023 14:47:31 Đã trả kết quả
44 H63.29.42-230531-0002 1 HÀ MINH QUANG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:15:22 01/06/2023 10:15:22 Đã trả kết quả
45 H63.29.42-230526-0001 1 TRỊNH VĂN HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:03:43 29/05/2023 10:03:43 Đã trả kết quả
46 H63.29.42-230511-0003 1 SA THỊ QUÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:37:14 12/05/2023 09:37:14 Đã trả kết quả
47 H63.29.42-230526-0003 1 QUÁCH VĂN DƯƠNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:47:46 29/05/2023 15:47:46 Đã trả kết quả
48 H63.29.42-230516-0002 1 HOÀNG THỊ MAI Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:48:45 17/05/2023 10:48:45 Đã trả kết quả
49 H63.29.42-230512-0006 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:02:45 15/05/2023 15:02:45 Đã trả kết quả
50 H63.29.42-230525-0001 1 NGUYỄN VĂN HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:39:30 26/05/2023 08:39:30 Đã trả kết quả
51 H63.29.42-230508-0003 1 TRẦN VĂN TRỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:33:11 09/05/2023 09:33:11 Đã trả kết quả
52 H63.29.42-230508-0004 1 LÒ THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:52:39 09/05/2023 09:52:39 Đã trả kết quả
53 H63.29.42-230516-0004 1 NGUYỄN VÂN KHUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:18:18 17/05/2023 15:18:18 Đã trả kết quả
54 H63.29.42-230529-0006 1 HÀ VĂN DONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:45:58 30/05/2023 16:45:58 Đã trả kết quả
55 H63.29.42-230531-0001 1 VI THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:52:52 01/06/2023 08:52:52 Đã trả kết quả
56 H63.29.42-230511-0006 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:46:29 12/05/2023 15:46:29 Đã trả kết quả
57 H63.29.42-230509-0002 1 TRẦN XUÂN HẢI Đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:23:56 10/05/2023 16:23:56 Đã trả kết quả
58 H63.29.42-230509-0003 1 HOÀNG THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:40:03 10/05/2023 15:40:03 Đã trả kết quả
59 H63.29.42-230524-0002 1 HOÀNG QUỐC THỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:59:21 25/05/2023 14:59:21 Đã trả kết quả
60 H63.29.42-230512-0005 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:59:02 15/05/2023 14:59:02 Đã trả kết quả
61 H63.29.42-230524-0001 1 HÀ THỊ BÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:11:57 25/05/2023 08:11:57 Đã trả kết quả
62 H63.29.42-230529-0004 1 PHẠM VĂN QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:09:25 30/05/2023 10:09:25 Đã trả kết quả