DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Tr��c L��u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.38-230518-0002 1 TRỊNH THANH HIẾU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 13:54:22 19/06/2023 13:54:22 Đã trả kết quả
2 H63.25.38-230531-0004 1 PHẠM KHẮC TIỀM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:09:53 30/06/2023 16:09:53 Đã trả kết quả
3 H63.25.38-230531-0006 1 PHẠM THỊ HỢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:15:45 30/06/2023 16:15:45 Đã trả kết quả
4 H63.25.38-230531-0008 1 LƯƠNG THỊ THOẠI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:22:45 30/06/2023 16:22:45 Đã hủy
5 H63.25.38-230531-0009 1 TRIỆU THỊ VỤ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:26:16 30/06/2023 16:26:16 Đã trả kết quả
6 H63.25.38-230531-0007 1 VŨ THỊ KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:19:21 30/06/2023 16:19:21 Đã trả kết quả
7 H63.25.38-230531-0001 1 NGUYỄN ĐÌNH ĐÃNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:09:55 01/06/2023 15:09:55 Đã trả kết quả
8 H63.25.38-230531-0005 1 NÔNG THỊ CỨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:12:54 30/06/2023 16:12:54 Đã trả kết quả
9 H63.25.38-230531-0010 1 NGUYỄN VĂN HỘI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:28:08 30/06/2023 16:28:08 Đã trả kết quả
10 H63.25.38-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ VẺ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:07:25 30/06/2023 16:07:25 Đã trả kết quả
11 H63.25.38-230531-0002 1 LƯƠNG VĂN TUYNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:59:58 30/06/2023 15:59:58 Đã trả kết quả