DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Tr��c L��u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.38-230420-0003 1 TRƯƠNG THỊ HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:00:30 23/05/2023 16:00:30 Đã trả kết quả
2 H63.25.38-230420-0002 1 HOÀNG VĂN CHUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:56:53 23/05/2023 15:56:53 Đã trả kết quả
3 H63.25.38-230420-0004 1 NGUYỄN THỊ VẺ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:05:16 23/05/2023 16:05:16 Đã trả kết quả