DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� T��n L���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.34-230531-0002 1 NÔNG THỊ DIỄN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:38:26 01/06/2023 09:38:26 Đã trả kết quả
2 H63.25.34-230531-0005 1 HOÀNG THỊ TIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:11:34 01/06/2023 14:11:34 Đã trả kết quả
3 H63.25.34-230531-0006 1 NGUYỄN THỊ TỨ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 15:19:54 07/06/2023 15:19:54 Đã trả kết quả
4 H63.25.34-230531-0003 1 HOÀNG VĂN KHOẢNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:21:28 01/06/2023 10:21:28 Đã trả kết quả
5 H63.25.34-230531-0001 1 NÔNG THỊ DIỄN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:17:57 01/06/2023 09:17:57 Đã trả kết quả
6 H63.25.34-230531-0004 1 HOÀNG THỊ NHU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:48:51 01/06/2023 10:48:51 Đã trả kết quả
7 H63.25.34-230531-0007 1 LÝ THỊ LUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:49:23 05/06/2023 15:49:23 Đã trả kết quả