DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� T��n L���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.34-230420-0006 1 DƯƠNG THỊ SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:29:45 23/05/2023 16:29:45 Đã trả lại dân
2 H63.25.34-230420-0004 1 TRIỆU VĂN KÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:24:41 23/05/2023 16:24:41 Đã trả kết quả
3 H63.25.34-230420-0009 1 NGUYỄN THỊ Y Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:36:55 23/05/2023 16:36:55 Đã trả kết quả
4 H63.25.34-230420-0005 1 TRIỆU VĂN KÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:27:09 23/05/2023 16:27:09 Đã trả kết quả
5 H63.25.34-230420-0008 1 HOÀNG GIA BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:34:39 23/05/2023 16:34:39 Đã trả kết quả
6 H63.25.34-230420-0007 1 LƯƠNG QUANG NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:32:07 23/05/2023 16:32:07 Đã trả kết quả